Золотько Податкова система (2000)

Оподаткування дивідендів, роялті

Податковим агентом при виплаті дивідендів або роялті є резидент, який нараховує дивіденди. Він зобов”заний на протязі 20 днів, після закінчення місяця, в якому були виплачені дивіденди, надати податковому органу відповідний податковий розрахунок.

При цьму дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умов, визначених в законі, не оподатковуються.