Тиркало Банківська справа (2000)

Списання сум із рахунків вкладників за їх дорученням

Безготівкові розрахунки по вкладу здійснюються тільки за письмовим розпорядженням (дорученням) власника рахунка, які є разовими і довгостроковими.

Разові і довгострокові розпорядження на списання сум із рахунків по вкладах оформляються на бланках встановленої форми, у яких повинні бити вказані:

- номер рахунка по вкладу;

- прізвище, ім'я та по батькові вкладника;

- номер поточного рахунка організації, на користь якої перераховуються кошти, її назва та ідентифікаційний код;

- назва обслуговуючого банку;

- вид платежу;

- період платежу;

- номер особового рахунка платника в організації - одержувача платежу;

- сума платежу;

- дата здійснення платежу.

Разове розпорядження складається з двох частин - "Доручення вкладника" та "Повідомлення". Зворотна сторона "Доручення вкладника" замінює ордер на списання сум із вкладного рахунка, а "Повідомлення" призначається організації, на користь якої списується платіж. Довгострокове розпорядження вкладник оформляє власноручно.Працівник установи банку, відповідальний за виконання довгострокових доручень вкладників, у день строку платежу слідкує за своєчасним їх оформленням та проведенням:

- на підставі довгострокового доручення заповнює разове доручення окремо за кожним видом платежу;

- проводить операцію списання по особовому рахунку вкладника, вказує вид платежу і дату здійснення операції;

- проставляє на звороті "Доручення" разового розпорядження залишки по вкладу та процент після списання платежу;

- виконує операцію списання згідно з технологією, яка використовується для оформлення операцій по вкладних рахунках фізичних осіб.

При разовому списанні вкладник самостійно заповнює бланк разового доручення, в якому обов'язково вказує свою адресу. Отримавши заповнене доручення, працівник установи банку перевіряє його, звіряє підпис зі зразком підпису і виконує операцію, аналогічну з довгостроковими розпорядженнями.

Після закінчення операційного дня контролер виводить суми списання із вкладів по видах платежів:

- сплата за товари;

- квартирна плата і комунальні послуги;

- інші списання за послуги нетоварного характеру;

- платежі в бюджет (збори, штрафи, податки).

Відомості про операції зі списання сум із рахунка по вкладу, які проведені за довгостроковими дорученнями вкладника, записуються в ощадну книжку при першому її поданні або надаються вкладникові у вигляді виписки по рахунку. За згодою вкладника кілька операцій можуть бути записані в ощадну книжку загальною сумою.

При наданні вкладником доручення на перерахування суми на користь організації, поточний рахунок якої знаходиться в даній установі банку, на суму, яка списується по вкладу, складається разове доручення, виписується меморіальний ордер на зарахування і сума зараховується на поточний рахунок організації в установленому порядку. В цьому випадку повідомлення разового доручення приєднується до поточного рахунка і додається до виписки.