Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті (2003)

2.4.5. Робота з підручником з економіки

Підручник як комплексний засіб вивчення економіки

Підручник є основним засобом реалізації змісту освіти, обсяг якого передбачений програмою. Він є також одним з основних джерел знань для роботи в аудиторний і позааудиторний час, тому від якості підручника значно залежить успішність процесу навчання.

Серед основних вимог до сучасних підручників економіки виділяють такі:

Повна відповідність матеріалу навчальній програмі.

Адекватність глибини і складності змісту віковим особливостям студентів (учнів).

Підпорядкованість змісту навчального матеріалу цілям навчання, формуванню й розвитку відповідних умінь.

Чітке відображення основних знань, найважливіших досягнень економічної науки та практики.

Скорочення обсягів складного або другорядного матеріалу.

Доступний виклад матеріалу, що сприяє формуванню стійкого інтересу до предмета.

Наявність достатньої кількості компонентів змісту (тексти основний і додатковий, історичні довідки, статистичні матеріали, текстові таблиці, словник основних понять, схеми, інші зображення навчальної інформації), які розкривають економічну тему з допомогою різних підходів і забезпечують усі рівні її сприйняття.

Відповідний методичний апарат (рекомендації «як працювати з підручником», завдання для актуалізації опорних знань, для закріплення та поглибленого вивчення теми, вправи й завдання різних рівнів складності тощо).

Типова структура навчального матеріалу, послідовність викладу, що відображає логіку економічної науки.

Як відомо, ефективність вивчення предмета значно залежить від того, наскільки добре студенти (учні) вміють опрацьовувати матеріали підручника.

Уміння працювати з підручником належить до найважливіших загальнонавчальних умінь студента (учня): вони забезпечують засвоєння програмових знань і є основою для самонавчання в позааудиторний час.

Цілеспрямована робота з підручником сприяє формуванню вмінь раціонально працювати з інформацією, сприяє підвищенню самостійності, створює умови для органічного зв’язку класної та домашньої роботи, приводить до зниження навчального навантаження.

У практиці масового навчання ефективними є такі види роботи з підручником:

коментоване читання;

складання плану тексту;

складання конспекта — схеми теми;

просте переказування змісту, виділення головного;

самостійний відбір доказів і прикладів;

структурування змісту питання або теми у вигляді таблиці;

виконання завдань для актуалізації опорних знань, для закріплення й узагальнення вивченого;

аналіз малюнків, фотографій, схем;

самостійна робота з завданнями;

виділення логічних частин тексту, їхніх назв, визначення головної думки текстової частини;

робота з додатками до підручника (наприклад, зорієнтуватися, знайти той, що відповідає темі, вибрати показники тощо).

Специфіка змісту навчальної економічної теми полягає в тому, що її неможливо засвоїти без опори на історичні та статистичні матеріали, конкретні приклади й випадки проявів явищ і закономірностей. Тому робота з підручником охоплює всі його компоненти — від текстових пояснень до статистичних додатків і словників.

Основні групи вмінь, які стосуються роботи з підручником, наведено в табл. 2.9.