Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями

Контроль за доставкою вантажів у митниці здійснюється на основі наказу ДМСУ «Про положення та порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення». Це положення розроблено з метою встановлення надійного контролю за переміщенням товарів та інших предметів між митницями України, оперативного реагування у разі виникнення ускладнень чи непередбачених ситуацій під час такого переміщення, підвищення рівня відповідальності осіб, що здійснюють перевезення вантажів, з метою ведення статистичної обробки та аналізу інформації про переміщувані вантажі та поширюється на переміщення товарів та інших предметів, які перебувають під митним контролем та переміщуються між митницями на території України всіма юридичними та фізичними особами.

Для здійснення контролю за доставкою та виявлення фактів недоставки товарів у митницю призначення використовується програмно-інформаційний комплекс, що базується на відомчій системі зв’язку митних органів України.

ІАМУ ДМСУ, використовуючи канали оперативного зв’язку, забезпечує доступ посадовим особам митниць, у межах їх службових повноважень, до інформації у центральній базі даних ІАМУ з можливістю перегляду змісту контрольних документів та контролю їх поточного стану.

Контроль за доставкою товарів у митниці призначення здійснює митниця відправлення цих товарів.

Митниця відправлення обов’язково встановлює строк доставки товарів у митницю призначення. Граничний строк доставки товарів визначається чинним законодавством України відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів:

• при здійсненні перевезень залізничним транспортом - 10 діб;

• при здійсненні перевезень автомобільним транспортом - 5 діб;

• при здійсненні перевезень повітряним транспортом - 3 доби;

• при здійсненні перевезень морським і річковим транспортом у період навігації - 10 діб.

Для окремих видів товарів або видів перевезень на які відсутній установлений чинними нормативно-правовими актами України граничний строк доставки, цей строк установлюється самою митницею відправлення з урахуванням можливостей транспортного засобу, маршруту перевезення, відстані до митниці призначення, властивостей товарів та інших умов, але максимальний строк доставки таких товарів у митницю призначення не може перевищувати 20 діб. У разі виявлення фактів недоставки вантажу в митницю призначення справу про порушення митних правил заводить митниця, якій було надане відповідне зобов’язання.

В окремих випадках, коли вантаж не може прибути в митницю призначення у строк, установлений митницею відправлення, внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, що перешкоджають руху транспортного засобу, строк доставки товарів у митницю призначення може бути продовжений на час дії зазначених обставин чи подій. Такими обставинами чи подіями можуть бути:

• стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема таке, як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів);

• військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який пролягає шлях транспортного засобу, що перевозить вантаж;

• страйк;

• злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу чи вантажу, що перевозиться цим транспортним засобом;

• пригода за участю транспортного засобу, що перевозить вантаж, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату вантажу;

• неможливість подальшого руху транспортного засобу, коли пошкодження або розпакування вантажу створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров’ю громадян або навколишньому середовищу;

• інші схожі за характером обставини чи події.

При цьому власник товарів або власник транспортного засобу (або особа, яка безпосередньо здійснює перевезення товарів, Що перебувають під митним контролем) повинен звернутися з письмовою заявою до найближчої митниці (або митного поста), в зоні діяльності якої сталася дія надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, для продовження строку доставки товарів. До письмової заяви можуть додаватися належним чином засвідчені відповідними органами документи (місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, власником підприємства, на якому відбувається страйк, або уповноваженим ним органом (представником), об’єднаннями, торгово-промисловими палатами, відповідним державним органом з безпеки дорожнього руху, органами МВС України, іншими центральними органами виконавчої влади тощо), що підтверджують дію надзвичайних або невідворотних обставин чи подій.

Митниця (або митний пост), у зоні діяльності якої сталася або триває дія надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, після вивчення документів, що підтверджують дію таких обставин, у товаросупровідних документах на переміщувані товари вчиняє запис «Строк доставки товарів продовжено до

« » 20 р. внаслідок (зазначається причина продовження строку)», який затверджується підписом начальника митниці (заступника начальника митниці) або начальника митного поста і завіряється відбитком печатки митниці. Копії документів, що підтверджують дію надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, залишаються у справах митниці. Митниця, що продовжила строк доставки товарів, протягом цієї ж доби каналами електронного зв’язку (а у разі відсутності електронного зв’язку - письмово) обов’язково інформує митницю відправлення і митницю призначення вантажу, щодо якого прийнято рішення про продовження строку доставки та в оперативному режимі передає інформацію про продовження строку доставки до бази даних ІАМУ. За наявності такої інформації протокол про порушення митних правил не складається. Митниця відправлення протягом чотирьох годин з моменту отримання інформації про продовження строку доставки товарів в оперативному режимі повинна підтвердити її отримання відміткою в базу даних ІАМУ.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.