Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік рахунків в банках

Для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків бюджетні установи відкривають в установах банків розрахункові, валютні та інші рахунки. Порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунків в установах банків проводиться відповідно до вимог1 Національного банку України.

Слід зауважити, що відкриття будь-яких рахунків в установах банків бюджетна установа може здійснювати лише за дозволами фінансових органів — якщо установа фінансується з місцевого бюджету та органів Державного казначейства — якщо установа фінансується з Державного бюджету. Щодо останніх, то дозвіл бюджетним установам може надаватись лише на відкриття валютних рахунків, адже всі інші відкриваються в органах Державного казначейства.

Облік руху коштів на поточних рахунках в установах банків розпорядників коштів місцевих бюджетів, а також тих розпорядників коштів державного бюджету, які згідно з нормативно-правовими актами Президента України чи Кабінету Міністрів України не переведені на казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків, ведеться на рахунку 31 "Рахунки в банках" з розподілом на субрахунки:

311 "Поточні рахунки на видатки установи";

312 "Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам";

313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги"'

314 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень";

315 "Поточні рахунки для обліку депозитних сум";

316 "Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду"

317 "Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного під. порядкування) бюджетів";

318 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

319 "Інші поточні рахунки".На субрахунку 311 "Поточні рахунки на видатки установи" обліковуються кошти бюджету, що надійшли в розпорядження головного або нижчого рівня розпорядників коштів на утримання установи або на централізовані заходи на видатки, що передбачені в розділі "Загальний фонд" кошторису установи, або

так зване фінансування.

На субрахунку 312 "Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам" головними розпорядниками коштів другого ступеня обліковуються кошти, призначені для переказів підвідомчим установам, тобто це транзитний рахунок.

Для зберігання коштів, отриманих як плата за послуги, в установі уповноваженого банку відкривається окремий рахунок. За централізації бухгалтерського обліку для всіх установ та всіх коштів, отриманих як плата за послуги, відкривається один поточний рахунок.

Відкриття поточних рахунків для коштів спеціального фонду здійснюється аналогічно, як і розрахункових, тобто на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

До зазначених документів додається довідка про затверджені обсяги доходів і видатків за коштами спеціального фонду.

Довідки складаються строком на один календарний рік за спеціальною формою з дотриманням наступних правил:

— кожній установі, незалежно від кількості видів коштів, видається одна довідка;

— в довідці установи, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, вказуються загальні суми доходів і видатків за спеціальним фондом чи коштами всіх підпорядкованих їй установ.

Продовження терміну дії рахунків на новий рік здійснюється на підставі довідок про затвердження обсягів коштів спецфонду на цей рік.

Довідки про затверджені обсяги спецфонду видаються такими органами:

— Міністерством фінансів України — щодо головних розпорядників коштів;

- органами, які затвердили кошториси доходів та видатків, — щодо установ-розпорядників коштів другого та третього ступенів, які утримуються за рахунок державного бюджету;

— місцевими фінансовими органами — щодо установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

Щодо установ, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, довідки видаються для відома.

Останній термін подання довідок про затверджені обсяги коштів спецфонду для продовження терміну для відкритого поточного рахунку за коштами, отриманими як плата за послуги, настає не пізніше ніж через місяць після встановленого чинним законодавством строку затвердження для відповідної установи єдиного кошторису доходів і видатків.

У разі зміни напрямків і сум витрачання коштів спецфонду, затверджених в кошторисі, подається нова довідка згідно з затвердженим порядком.

Зарахування цих коштів на поточні рахунки здійснюється шляхом безготівкових розрахунків або шляхом внесення платежів готівкою.

Слід зазначити, що готівкова виручка за такими коштами, яка надійшла до каси установи, здається на поточний рахунок для коштів, отриманих як плата за послуги. Використання цих коштів без попереднього зарахування на поточний рахунок забороняється.

Операції на поточних рахунках таких коштів проводяться загальновстановленим порядком та в межах залишку коштів на цих рахунках.

Обліковуються ці кошти на рахунку 313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги".

Суми за дорученнями обліковуються на субрахунку 314 "Поточні рахунки для обліку коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень", на якому обліковуються рух коштів, що надійшли на ім'я установи для виконання певних доручень. Вони відкриваються в установі уповноваженого банку на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, та дозволів органу Державного казначейства, в якому обслуговується установа, що утримується за рахунок коштів державного бюджету, або фінансового органу, якщо установа утримується за рахунок місцевого бюджету.

У дозволах про відкриття таких рахунків вказується джерело надходження коштів, цілі, на які вони використовуються, номери та дати рішень уряду України, рішень місцевих органів виконавчої влади або інших нормативно-правових актів, відповідно до яких установам надано право отримувати кошти для виконання відповідних доручень.

За коштами, що надходять як благодійні та спонсорські внески, зазначення нормативно правових актів не потрібно. В орган Державного казначейства або фінансовий орган подається заява розпорядника коштів.

Дозволи підписуються установою вищого рівня та органом, що видає дозвіл.

Дозволи на відкриття рахунків "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" видаються на період необхідний для виконання відповідних операцій на рахунку, і діють протягом строку, вказаного в дозволах. Для всіх видів сум за дорученнями відкривається один поточний рахунок. Якщо термін дії поточного рахунку не обмежується, то в дозволі вказується, що він є дійсним до відміни.

У разі потреби виконання операцій, не передбачених у дозволах про відкриття поточного рахунку суми за дорученнями, або продовження строку дії певного виду сум за дорученнями дається додатковий дозвіл.

На додачу до дозволів за декількома видами сум за дорученнями з різними строками їх чинності вказується термін дії кожного виду сум за дорученнями.

Грошові кошти, які зараховуються на субрахунки "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" витрачаються установами суворо за призначенням відповідному дорученню вказаним установами.

Депозитні суми — кошти, що не належать бюджетній установі, надходять у тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов перераховуються за призначенням.

Депозитні суми — це кошти, що надходять до установи і не мають відношення до виконання єдиного кошторису доходів і видатків установи.

Відповідальність за правильність перерахування і видачу депозитних сум покладається на керівника установи.

Збереження на поточних рахунках депозитних сум обмежується строками, встановленими законодавчими актами України.

Незатребувані депозитні суми, що лежать на поточному рахунку установи, після закінчення строків їх зберігання підлягають перерахуванню установою, на поточному рахунку якої зберігаються ці кошти, в доход того бюджету, за рахунок якого юна утримується.

Порядок зберігання і використання установами депозитних сум в іноземній валюті як на території України, так і за кордоном, встановлюється їх міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням з Міністерством фінансів України.

Облік депозитних сум ведеться на субрахунку 315 "Поточні рахунки для обліку депозитних сум". На сьогодні бюджетним установам заборонено розміщати тимчасово вільні бюджетні кошти на депозитних рахунках в комерційних банках.

На субрахунку 316 "Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду" обліковуються кошти, що належать до інших коштів спеціального фонду кошторису установи.

На субрахунку 317 "Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів" обліковуються кошти сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на поточних рахунках в установах банків. Для відкриття названих вище поточних рахунків виконавчі комітети рад сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) подають установі банку документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України. Довідки про затвердження кошторисів спеціальних коштів на відкриття поточних рахунків і на продовження строку їх дії не подаються.

Установи, що перебувають на сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетах, бухгалтерський облік яких централізовано, зберігають кошти на поточних рахунках, що відкриваються встановленим порядком.

На субрахунку 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті" обліковується рух коштів в іноземній валюті, що належать установі. Як і у випадку обліку касових операцій в іноземній валюті, на кожне найменування валюти в обліку відкриваються окремі рахунки третього порядку залежно від виду валюти або рахунків, відкритих в установах банків, наприклад 318-1, 318-2, 318-3 і т.д..

Як вже було зазначено, порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в іноземній валюті встановлюється Національним банком України.

В період кардинальних змін, як в обліковій політиці, так і в джерелах існування бюджетних установ, питання правильності відображення операцій з іноземною валютою у бухгалтерському обліку є надзвичайно актуальним. Це питання потребує детального роз'яснення, тому відобразимо в комплексі операції з обліку іноземної валюти.

Типова кореспонденція з обліку іноземної валюти

№з/пЗміст операціїДебетКредит
1Зараховані асигнування із загального фонду бюджету в іноземній валюті318701, 702
2Зараховані благодійні внески в іноземній валюті318713/1
3Надійшли кошти в іноземній валюті за надані послуги318711
4Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісячно при зміні курсу): а) при збільшенні курсу б) при зменшенні курсу318 442442 318
5Перераховані кошти установі банку для придбання іноземної валюти364311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326
6Проведені розрахунки з установою банку з придбання іноземної валюти: а) зарахована іноземна валюта

б) утримана вартість послуг за придбання валюти
318

801, 802,

811-813
364

364
7Проведений розрахунок з Пенсійним фондом за придбану іноземну валюту: а) нарахований пенсійний збір

б) перерахований пенсійний збір
801, 802,

811-813

651
651

311, 313,

314,

316, 319, 321,

323, 324, 326
8Повернуто невикористаний залишок коштів311, 313, 314, 316, 319, 321,

323, 324, 326
364
9Отримана готівка в іноземній валюті в касу302318
10Видано під звіт іноземну валюту362302
11Проведений розрахунок за підзвітну суму шляхом повернення авансу в іноземній валюті в повному обсязі (за курсом на день видачі авансу)302362
12Проведений розрахунок за підзвітну суму шляхом: а) повернення невикористаної частки авансу в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу)

б) прийняття, та затвердження звіту про використану частку

авансу в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу)
302

801, 802,

811-813
362

362
13Поданий і затверджений авансовий звіт в іноземній валюті: а) прийнятий і затверджений звіт про виданий аванс (за курсом на день видачі авансу)

б) прийнятий і затверджений звіт про валюту, що використана понад виданий аванс (за курсом на день погашення заборгованості, але не пізніше терміну, визначеного для звітування за відрядження

в) відшкодовані перевитрати
801, 802,

811-813

801, 802,

811-813

362
362

362

302
14Перерахована валюта для надання послуг, виконання робіт тощо364318
15Списано на видатки отримані послуги, виконані роботи (за курсом перерахування авансу)801, 802, 811-813364
На субрахунку 319 "Інші поточні рахунки" обліковуються кошти, що надходять на ім'я установи і не зазначені на субрахунках 311-318.

Субрахунки рахунку 31 (крім 318) використовуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків, але тільки тими розпорядниками коштів державного бюджету, які не переведені на казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків.

Оскільки рахунок 31 стосовно балансу є активний, то за дебетом субрахунків записуються надходження коштів на поточні рахунки, а за кредитом цих субрахунків здійснюється списання коштів.

2.4.3. Облік рахунків в казначействі

Рух коштів установи на реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України ведеться на рахунку 32 "Рахунки в казначействі" з розподілом на субрахунки:

• Субрахунок 321 "Реєстраційні рахунки";

• Субрахунок 322 "Особові рахунки";

• Субрахунок 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих, як плата за послуги";

• Субрахунок 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень";

• Субрахунок 325 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум";

• Субрахунок 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";

• Субрахунок 327 "Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів";

На субрахунку 321 "Реєстраційні рахунки" обліковуються кошти, виділені розпоряднику коштів для утримання установи та на централізовані заходи.

Реєстраційні рахунки — це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам коштів усіх ступенів як складові Єдиного казначейського рахунку для обліку витрат загального фонду, передбачених їх кошторисами доходів і видатків відповідно до бюджетної класифікації.

Для відкриття реєстраційних рахунків розпорядники коштів подають до органів Державного казначейства такі документи:

• заяву на відкриття рахунку в системі органів Державного казначейства, підписану керівником та головним бухгалтером;

• довідку про внесення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України із зазначенням ідентифікаційного коду;

• копію затвердженого положення або статуту про установу, підприємство, організацію, засвідчену установою вищого рівня або нотаріально;

• доведений до розпорядника коштів поквартальний обсяг асигнувань, що передбачений у бюджеті України, з розподілом по розділах, главах, параграфах і статтях бюджетної класифікації;

• затверджений кошторис доходів і видатків із поквартальним розподілом;

• картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до законодавства України надано право розпорядження рахунком і підписування платіжних та інших розрахункових документів, і відбитком печатки;

• звіт про виконання кошторису видатків установи на дату закриття фінансування на поточні бюджетні рахунки в установі уповноваженого банку;

• витяг із особової картки розпорядника коштів (на випадок зміни адреси та органу Державного казначейства).

Згідно з поданими документами здійснюється реєстрація розпорядників коштів у зведеному реєстрі, у якому на підставі централізованого встановленого Держказначейством коду кожній бюджетній установі надається номер. Ці номери є складовою частиною коду їхніх реєстраційних рахунків. Реєстраційні рахунки відкриваються в розрізі розділів бюджетної класифікації за встановленим порядком, тобто відповідно до напрямків діяльності (наука, освіта, культура, охорона здоров'я та ін.).

Рахунки відкриваються на один бюджетний рік і щорічно поновлюються. Реєстраційні рахунки відкриваються на підставі договорів між розпорядниками коштів та органами Державного казначейства.

Договір складається за встановленою формою і містить предмет договору, права і обов'язки сторін, порядок розв'язування спорів, строки дії договору, порядок його зміни і припинення, інші умови. Договір передбачає право Державного казначейства України припиняти фінансування видатків у разі виявлення фактів порушень встановленого порядку виконання Державного бюджету.

На субрахунку 322 "Особові рахунки" обліковуються кошти, виділені з бюджету головному розпоряднику коштів або розпоряднику коштів другого ступеня для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки, тобто це розподільчий рахунок.

На субрахунку 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги", обліковуються кошти спеціального фонду установи в частині платних послуг. Це один із рахунків складової спеціальних рахунків.

Щоб деталізувати бухгалтерський облік операцій по спеціальних рахунках, спочатку необхідно розглянути складові частини системи спеціальних реєстраційних рахунків та звернути увагу на порядок відкриття таких рахунків.

Спеціальні реєстраційні рахунки — рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів державного бюджету всіх ступенів та одержувачам коштів державного бюджету для обліку доходів і видатків, передбачених їх кошторисами в частині спеціального фонду.

З метою переведення на казначейське обслуговування позабюджетних коштів (коштів спеціального фонду) в органах Державного казначейства України на ім'я установ та організацій для обліку таких коштів відкриваються спеціальні реєстраційні рахунки як складові частини спеціальних рахунків органів Державного казначейства України відповідного виду позабюджетних коштів. Тобто, за потребою, на ім'я бюджетної установи може бути відкрито такі спеціальні реєстраційні рахунки:

• для обліку коштів, отриманих як плата за послуги;

• для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

• для обліку депозитних сум;

• для обліку інших надходжень спеціального фонду.

Для відкриття спеціальних реєстраційних рахунків установи та організації подають до органів Державного казначейства України такі документи:

• заяву на відкриття рахунку, підписану керівником та головним бухгалтером;

• копії нормативно-правових актів, що є підставою для зарахування і використання коштів спеціального фонду;

• картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до законодавства України надано право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, та відбиток гербової печатки.

Якщо документи, подані для відкриття реєстраційних рахунків із проведення операцій з бюджетними коштами, містять вичерпну інформацію для відкриття спеціальних реєстраційних рахунків, то останні відкриваються тільки на підставі заяви.

Крім того, для відкриття спеціальних реєстраційних рахунків за окремими видами коштів спеціального фонду додатково подають наступні документи:

• для відкриття спеціальних реєстраційних рахунків з обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, інших надходжень подається звіт форми №Ф-1-зведена "Зведений звіт про надходження і використання коштів спеціального фонду", складений на дату переведення на казначейське обслуговування.

• для відкриття спеціального реєстраційного рахунку з обліку коштів, отриманих як плата за послуги, орган Державного казначейства України повинен отримати зведений кошторис. До нього додається звіт про касові видатки з початку року із спеціальних коштів, який складається за формою №4-1 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги";

• У складі документів, що надаються для відкриття реєстраційного рахунку з обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, до органу Державного казначейства України подається дозвіл,

виданий установою вищого рівня;

• для відкриття реєстраційного рахунку з обліку інших надходжень спеціального фонду до органу Державного казначейства України подаються окремі кошториси за формами, встановленими і затвердженими загальним порядком. Витрачання коштів здійснюється за кодами бюджетної класифікації відповідно до цих кошторисів;

• на дату початку операцій з коштами спеціального фонду до органу Державного казначейства України подається довідка про закриття установою банку поточних рахунків. У свою чергу, орган Державного казначейства України письмово повідомляє установу банку про відкриття відповідного спеціального реєстраційного рахунку розпоряднику коштів, а також про те, що всі розрахункові документи на безспірне списання коштів зі спеціального реєстраційного рахунку, які надходять до установи банку на ім'я відповідного розпорядника коштів, у подальшому подаються до органу Державного казначейства України.

Розглянувши порядок відкриття рахунків із спеціальних коштів в органах Державного казначейства, призначення цих рахунків, аналогічних відкритим в установах банків для бюджетних установ, які фінансуються з місцевого бюджету, перейдемо до відображення операцій за цими рахунками у бухгалтерському обліку.

На субрахунку 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" обліковуються кошти, одержані установами згідно з нормативними актами Президента України та Кабінету Міністрів України та від юридичних або фізичних осіб з метою виконання певних доручень.

Субрахунок 325 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум" призначений для обліку руху депозитних коштів установ, які надійшли в тимчасове розпорядження і за відповідних умов належать поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду" обліковуються кошти спеціального фонду в частині інших коштів спеціального фонду установи.

На окрему увагу заслуговує субрахунок 327 "Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів", на якому обліковуються кошти сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на казначейському обслуговуванні. Порядок відкриття таких рахунків в органах казначейства аналогічний реєстраційним рахункам.

Враховуючи те, що рахунок 32 активний, зарахування коштів на реєстраційні рахунки відображається за дебетом субрахунків цього рахунку, а перерахування — за кредитом.

Кореспонденція рахунків обліку банківських операцій

№ з/пЗміст операціїДебетКредит
1Отримання асигнувань головним розпорядником коштів і розпорядником коштів II рівня із загального фонду для подальшого перерозподілу підвідомчим установам (установам при застосуванні субрахунків для переведення коштів підвідомчим установам)419 499701 702
2Перераховано головним розпорядником на поточні та реєстраційні рахунки бюджетних установ311 321
3Отримання асигнувань із загального фонду: а) установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету

б) установами, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету

в) установами, для яких застосовуються поточні рахунки для переведення підвідомчим установам (особові рахунки)
311,321

311,321

311, 321
701

702

681
4Одержання в касу готівки за чеками з поточних, реєстраційних рахунків311, 313-316, 321, 323-326
5Оплата рахунків постачальників за матеріальні цінності,обладнання, будівельні матеріали для нового будівництва і надані послуги: а) за рахунок бюджетних коштів

б) за рахунок коштів спеціального фонду
361, 364, 631, 675, 361, 364,

631

675
311, 321 313-316,

323-326
6Перерахування з поточного, реєстраційного рахунку сум підряднику за виконані роботи з капітального будівництва Одночасно здійснюють другий запис613 801, 802311,313, 321, 323631
7Перерахування до бюджету сум утриманих податків, сум,що надійшли на оплату нестач, і сум від реалізації надлишкових матеріальних цінностей641, 642311, 321, 313- 316
8Перерахування сум а поточних, реєстраційних рахунків торгівельним організаціям за товари, продані в кредит, до ощадкас на внески робітників і службовців; за договорами добровільного страхування робітників і службовців; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків тощо663, 664, 665, 666, 667, 668311, 321
9Надходження на поточний та реєстраційний рахунок сум за дорученнями установ314, 324713
10Витрачання коштів на виконання доручень364, 675, 813314, 324
11Одержання сум за чеками до каси установи з поточного рахунку сум за дорученнями301314
12Надходження сум на поточний, реєстраційний рахунок спеціальних коштів від реалізації виробів і продукції313, 323241. 251, 364, 675, 721, 722'
13Надходження сум на поточний, реєстраційний рахунок спеціальних коштів з каси установи або від підзвітної особи313, 323301,362
14Надходження депозитних сум на поточний, реєстраційний рахунок315, 325672
15Одержання депозитних сум за чеками до каси установи301315, 325
16Повернення депозитних сум з поточного, реєстраційного рахунку672315, 325
17Надходження сум до каси, на поточний, реєстраційний рахунок установи в погашення нестач301, 311, 321363
Для відображення в аналітичному обліку операцій з надходження на рахунок установи асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів з реєстраційних (особових) рахунків в органах Державного казначейства України (поточних рахунків — в установах банків) використовується меморіальний ордер №2 Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків), форма №381 (бюджет).

Накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним (особовим, поточним) рахунком установи, тобто при наявності декількох рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків), відкритих на ім'я бюджетної установи, кожен рахунок оформляється окремим меморіальним ордером, які нумеруються №2-1, 2-2, 2-3 та ін. Операції з руху коштів загального фонду в іноземній валюті оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют.

Записи операцій в накопичувальні відомості здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), з доданням до них підтверджувальних документів (платіжних доручень тощо).

У накопичувальній відомості руху грошових коштів загального фонду в іноземній валюті на рахунках в установах банків (субрахунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті") за кожною випискою банку записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті. У графі "№з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма №381-авт., складання якої здійснюється аналогічно порядку складання форми №381.

Для відображення в аналітичному обліку операцій з надходження на рахунок установи доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків) використовується меморіальний ордер №3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків), форма №382 (бюджет).

При наявності декількох рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків), відкритих на ім'я бюджетної установи, накопичувальні відомості складаються окремо за кожним спеціальним реєстраційним (поточним) рахунком, які нумеруються №3-1, 3-2, 3-3 та ін. Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют.

Записи операцій в накопичувальні відомості здійснюються на підставі щоденних виписок зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), з доданням до них підтверджувальних документів (платіжних доручень тощо).

У накопичувальній відомості руху грошових коштів спеціального фонду в іноземній валюті на рахунках в установах банків (субрахунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті") за кожною випискою банку записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті. У графі "№з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма №382-авт., складання якої здійснюється аналогічно порядку складання форми №382.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.