Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік результатів виконання бюджетів та кошторисів установ

Для визначення результатів виконання сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів призначено субрахунок 421 "Результати виконання сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів".

Результати виконання бюджетів визначаються після закінчення року. У кредит субрахунку 421 записуються залишки на субрахунку 731 "Доходи бюджетів" і кредитовий оборот за субрахунком 691 "Кошти, передані й отримані".

У дебет субрахунку 421 записуються залишки за субрахунком 803 "Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів" і дебетовий оборот за субрахунком 691 "Кошти, передані й отримані".

Кредитовий залишок за субрахунком 421 на кінець року визначає результати виконання сільського, селищного, міського (міст районного підпорядкування) бюджету.

Рахунок 43 "Результати виконання кошторисів" передбачений для визначення результату діяльності установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису установи, як за загальним, так і за спеціальним фондами, за результатами року.Рахунок розподіляється на субрахунки:

431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом";

432 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом".

Починаючи з 1 січня 2000 року, всі установи й організації України, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, здійснюють виведення фінансового результату виконання кошторису доходів і видатків установи за бюджетний рік, який відображається у формі №1 "Баланс". Такий порядок є новим і раніше в практиці не застосовувався.

На перший погляд, виведення фінансового результату є простим розрахунком якоїсь умовної суми шляхом віднімання від суми отриманого доходу проведених витрат, а мовою національних стандартів бухгалтерського обліку — це розрахункова "сума за порядком закриття рахунків обліку доходів на суму рахунків обліку витрат". Але це лише на перший погляд.

Це завдання є досить важливим і підходити до нього треба вельми обережно, оскільки саме виведення фінансового результату й надає прозорості фінансовій звітності про виконання кошторису.

Попри це, маючи фінансовий результат у балансі установи, можна дуже легко зробити аналіз ефективності діяльності бюджетної установи з надання державних послуг, а також дати оцінку ефективності роботи безпосередньо розпорядника бюджетних коштів у керівництві установою.

Варто наголосити, що механізм виведення фінансового результату виконання кошторису доходів і видатків установи доцільно розподілити на два етапи:

1. Визначення переліку субрахунків бухгалтерського обліку, які підлягають закриттю заключними оборотами після закінчення року. Вирішення деяких питань, що можуть виникнути під час закриття певних рахунків.

2. Відображення фінансового результату в річному балансі установи. Звірка та аналіз цього показника з даними інших форм звітності.

Розглядаючи перший етап, слід зазначити, що закриттю заключними оборо тами підлягають залишки більшості субрахунків бухобліку кл. 7 "Доходи", а саме:

701 — "Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші

зади"; 702 — "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та

інші заходи"; 711 — "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги";

712 — "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";

713 — "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду";

714 — "Кошти батьків за надані послуги";

721 — "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень";

722 — "Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств";

723 — "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами"; 741 — "Інші доходи бюджетних установ".

Заключними оборотами закриваються залишки за всіма субрахунками класу 8 "Витрати".

Зауважимо, що закриття рахунків здійснюється не за старим звичним порядком, коли фактичні видатки (субрахунок 200 й ін.) після закінчення року списувались на субрахунок з обліку фінансування (230 й ін.) на суму, однакову для цих субрахунків, як передбачено Інструкцією про бухгалтерський облік, затвердженою наказом Міністерства фінансів колишнього СРСР від 10.03.87 р. за №61, причому сальдо, яке з'являлося на якомусь субрахунку, залишалося на всі наступні роки.

Заключні обороти повинні проводитися за допомогою субрахунків нового класу 4 "Власний капітал", а саме:

431 — "Результати виконання кошторису за загальним фондом";

432 — "Результати виконання кошторису за спеціальним фондом".

Крім цих субрахунків, більшість бюджетних установ буде застосовувати субрахунки:

441 — "Переоцінка матеріальних цінностей";

442 — "Інша переоцінка".

При закритті рахунків заключними оборотами бухгалтер повинен робити Це дуже обережно, здійснюючи водночас документальну інвентаризацію сум, віднесених на ці субрахунки протягом року.

Другий етап виведення фінансового результату полягає у відображенні його в звітності. Відповідно до вимог нормативних документів, фінансовий результат бюджетна установа відображає в розділі І Пасиву річного балансу в спеціальних рядках 380 "Результат виконання кошторису за загальним фондом", 390 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом" із застосуванням рядка 400 "Результат переоцінки".

Наведемо приклад кореспонденції із закриття рахунків:

№з/пЗміст операціїДебетКредит
1Списуються отримані за поточний рік асигнування із загального фонду бюджету.701, 702,681431
2. 2.1.Списуються отримані за поточний рік доходи із спеціального фонду бюджету:доходи за спеціальними коштами (орендна, квартирна плата, плата за проведення концертів, консультацій, організацію гуртків тощо), які, згідно з кошторисом відносять на поточний бюджетний рік;711432
2.2.доходи за спеціальними коштами, що віднесені до наступного бюджетного року й не розмежовані в поточному бюджетному році (плата за навчання, перерахована за весь термін навчання тощо);711716
2.3.доходи за спеціальними коштами, отриманими минулого бюджетного року, але використаними в поточному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік тощо), якщо установою застосовувався у 2000 році субрахунок 716 "Доходи за витратами майбутніх періодів";716432
2.4.доходи за іншими власними надходженнями (часткова компенсація вартості спортивної форми, кошти, одержані як пайова участь, плата за користування гуртожитком тощо);712432
2.5.доходи за іншими власними надходженнями, отриманими від батьків(за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо);714
2.6.доходи за сумами за дорученнями (благодійні, спонсорські внески, кошти інших міністерств на виконання окремих доручень тощо);713/143
2.7.субвенції, одержані з бюджету іншого рівня;713/2432
2.8.інші кошти установ, що відносять до інших доходів спеціального фонду;713/3432
2.9.доходи спеціального фонду кошторису, спрямовані на покриття видатків загального фонду кошторису;715432
2.10.доходи спеціального фонду установи, отримані від установи вищого або нижчого рівня за внутрішніми розрахунками;682432
2.11.доходи від здійснення діяльності виробничих (навчальних) майстерень, підсобних господарств, за договорами з науково-дослідних робіт тощо.721, 722,723432
3.Відшкодовується сума податкового кредиту, накопиченого протягом поточного бюджетного року на субрахунку 741 "Інші доходи бюджетних установ" (якщо такий порядок відображення операцій застосовувався установою у 2000 році).741811
4.Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок коштів загального фонду бюджету.431801*,802*
5. 5.1.Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету:видатки за спеціальними коштами (проведені за рахунок орендної, квартирної плати, плати за концерти, за рахунок плати за навчання тощо). При застосуванні бухгалтерського проведення з/п №3 сума видатків береться без ПДВ;432811*
5.2витрати виробничих (навчальних) майстерень (підсобних господарств, за договорами з науково-дослідних робіт, з виготовлення експериментальних пристроїв тощо) за закінченими й зданими за актами роботами;432821, 822, 823, 824, 825
5.3видатки за іншими власними надходженнями (проведені за рахунок отриманої компенсації вартості спортивної форми, коштів, одержаних як пайова участь, від батьківської плати за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання в державних школах естетичного виховання, за харчування дітей в інтернатах тощо);432812
5.4.видатки за сумами за дорученнями (проведені за рахунок благодійних, спонсорських внесків, коштів інших міністерств, що надійшли на виконання окремих доручень тощо);432813/1
5.5.видатки за субвенціями, одержаними з бюджету іншого рівня;432813/2
5.6.видатки, проведені за рахунок інших коштів установ, що відносять до інших доходів спеціального фонду.432813/3
* Витрати за незакінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, що проводяться за рахунок бюджетних коштів, заключними оборотами не закриваються.

Результат складання кошторису записується в книгу "Журнал-головна" і відображається в звітності.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.