Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік розрахунків з інших видів страхування

До інших видів страхування належить загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Нормативним документом, який визначає та регулює даний вид страхування, є Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце здатності" від 23.09.1999 р. за №1105-XIV.

Нарахування та перерахунок внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється для бюджетних установ і організацій з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення.

Для бюджетних установ та організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету, страхові тарифи встановлюються в розмірі 0,2 відсотка від сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР), які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян.

Для підприємств і організацій, створених громадськими організаціями інвалідів, страхові тарифи встановлюються у половинному розмірі (50 відсотків страхових тарифів). До таких підприємств і організацій належать підприємства і організації, майно яких є власністю громадських організацій інвалідів, де чисельність інвалідів серед працівників становить не менш як 50 відсотків, а частка створюваного інвалідами фонду оплати праці перевищує 25 відсотків. Документом, який, регулює облік, порядок перерахування та витрачання коштів, є постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" від 20.04.2001 р. за №12.Бюджетні установи та організації (страхувальники), які відповідно до підпункту 6.4 цієї Інструкції застрахованим працівникам сплачують допомогу У зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності та здійснюють витрати на поховання у разі смерті потерпілого, перераховують до Фонду суму, що дорівнює різниці між нарахованими страховими внесками (з урахуванням пені) і видатками страхувальників Страхувальники, які сплачують страхові виплати та надають соціальні по слуги працівникам (членам їх сімей), що постраждали на виробництві, і за встановленим порядком не передали Фонду документи, що підтверджують право цих працівників (членів їх сімей) на такі страхові виплати та соціальні послуги, сплачують до Фонду суму, що дорівнює різниці між нарахованими страховими внесками (з урахуванням пені) і видатками страхувальників.

Страхові внески сплачуються бюджетними установами і організаціями щомісяця, в день одержання коштів на оплату праці в установах банків, а при проведенні оплати праці з готівкової виручки чи натуроплатою — платники зобов'язані не пізніше наступного дня після здійснення виплат подати до установи банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до Фонду.

Нараховані страхові внески, інші платежі сплачуються страхувальниками шляхом перерахування відповідних сум на відповідний рахунок Фонду.

У разі браку коштів на поточному рахунку платника на виплату заробітної плати та сплату страхових внесків у повному обсязі, отримання платником коштів на оплату праці і перерахування страхових внесків до Фонду здійснюється у пропорційних сумах.

Не внесені страхувальниками у встановлений строк страхові внески до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються за порядком, передбаченим законодавством, з нарахуванням пені. Пеня нараховується з сум недоїмки за кожний прострочений день і обчислюється, виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь строк.

Пеня нараховується з наступного дня після одержання заробітної плати і по день сплати платежу. Пеня на пеню не нараховується.

Днем сплати страхових внесків вважається:

— при перерахуванні страхових внесків з рахунка страхувальника — день списання банком суми платежу з рахунка страхувальника, незалежно від часу її зарахування на рахунок Фонду;

— при внесенні готівкою — день внесення готівки до банку чи підприємства зв'язку.

Коли строк сплати страхових внесків збігається з вихідним (святковим, неробочим) днем, то пеня нараховується, починаючи з наступного робочого дня після вихідного (святкового, неробочого) дня.

За несвоєчасне списання з рахунка страхувальника страхових внесків та зарахування до фонду платежів банк сплачує пеню за кожний день прострочення в розмірі, передбаченому законодавством. З платника пеня за ці дні не стягується.

Бюджетна установа, організація, що підлягає ліквідації, зобов'язана провести повний розрахунок щодо сплати страхових внесків до Фонду на день ліквідації. У разі, коли страхувальник, що підлягає ліквідації, є фінансово неспроможним, його борги відображаються в довідці в трьох примірниках, один з яких надсилається ліквідаційній комісії, другий — правонаступнику (якщо він визначений).

Погашення боргів за сплатою внесків до Фонду здійснюється за порядком черговості їх стягнення, встановленого чинним законодавством України.

Страхувальником здійснюються витрати на виплату допомоги у зв'язку тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, а також витрати на поховання у разі смерті потерпілого. При цьому перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів установи, організації.

Витрати за рахунок страхового внеску до Фонду сплачуються страхувальником з його каси або поточного рахунка відповідно до їхнього цільового при значення встановленим порядком.

Страхувальники не мають права припиняти виплату допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю у випадках, коли сума нарахованих страхових внесків до Фонду не покриває фактичних витрат з виплати допомоги.

Якщо витрати, оплачені страхувальником за звітний період, перевищують нараховану суму страхових внесків, то різниця між сумою витрат і сумою страхових внесків зараховується в рахунок сплати наступного періоду.

Відшкодування страхувальнику суми перевищення витрат над сумою страхових внесків у випадках, коли належна сума страхових виплат не покриває витрат, може проводитись і до одержання розрахункової відомості на підставі довідки-розрахунку, підписаної керівником і головним бухгалтером страхувальника.

Відшкодування здійснюється за платіжним дорученням робочого органу виконавчої дирекції Фонду шляхом перерахування зазначених сум на поточний рахунок страхувальника.

У разі відсутності на поточних рахунках страхувальників коштів на виплату заробітної плати та допомоги з тимчасової непрацездатності, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, виконавча дирекція Фонду за заявою потерпілого перераховує зазначену допомогу на його поточний рахунок в банку або поштовим переказом. Страхувальник повертає ці кошти Фонду при остаточному розрахунку суми страхових внесків.

У разі зміни банківських реквізитів страхувальник повинен в 10-денний термін повідомити про це робочий орган виконавчої дирекції Фонду, в якому він зареєстрований як платник страхових внесків.

Бюджетні установи й організації — платники страхових внесків щоквартально у двох примірниках складають розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду (додаток 2), один примірник якої подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації страхувальника в такі строки: до 10 квітня, до 10 липня, до 10 жовтня поточного року, до 15 січня року, наступного за звітним. Другий примірник звіту залишається в бухгалтерії платника.

№ з/пДебетКредитЗміст операції
1801, 802, 811-813651Нараховано внески до Пенсійного фонду (32%)
2801, 802, 811-813651Відрахування з операцій, пов'язаних з купівлею-продажем валюти (1% від суми операцій)
3801, 802, 811-813651Відрахування, пов'язані з відчуженням легкових автомобілів (3% від вартості)
4651311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326Перерахування суми внесків до Пенсійного фонду
5801, 802, 811-813652втрати працездатності (2,5%)
6652311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326Перерахування суми внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
7801, 802, 811-813661Нараховано працівникам допомогу з тимчасової непрацездатності за перші 5 днів непрацездатності.
8652661Нараховано працівникам допомогу з тимчасової непрацездатності, починаючи з шостого дня непрацездатності
9801, 802653Нараховано збір до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (2,5%)
10653311,313,314, 316, 321, 323, 324, 326Перерахування суми внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
11801, 802654Нараховано внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків (0,2%)
12653311, 313, 314, 316,321,323, 324, 326Перерахування суми внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків
13661651Нараховано і утримано відрахування до Пенсійного фонду (1% і 2%) — для держслужбовців згідно зі шкалою)
14661652Нараховано і утримано відрахування у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (0,25% і 0,5%)
15661653Нараховано і утримано відрахування у Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (0,5%)


Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.