Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік розрахунків із стипендіатами

Стипендія — це грошове забезпечення, що регулярно надається особам, які навчаються на денних відділеннях вищих навчальних закладів, а також особам, що проходять підготовку в аспірантурі та докторантурі, незалежно від інших виплат, передбачених законодавством України.

Підставою для призначення стипендії є успішність студента (учня), зарахованого (переведеного) до навчального закладу на загальних підставах (у межах обсягів підготовки кадрів, що здійснюється з державного бюджету), залежно від типу навчального закладу, спеціальності, результатів навчання, державних пільг і гарантій, установлених для громадян такої категорії.

Економічна суть стипендіального забезпечення полягає передусім в тому, що стипендія виконує дві функції — соціальну і стимулюючу.

Тобто, з одного боку, стипендія забезпечує умови реалізації гарантій держави щодо отримання вищої освіти, а з другого — матеріально стимулює якісне навчання.

Державна стипендія виплачується в межах доведених лімітів стипендіального фонду.Основним нормативним документом, що регулює питання стипендіального забезпечення, є постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 р. за №950 "Про затвердження порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення студентів, курсантів, учнів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів".

Відповідно до вищезазначеної постанови розмір стипендії визначається в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян за місяць залежно від типу навчального закладу, спеціальності, успішності, наявності права в особи на отримання державних пільг і гарантій, встановлених для окремих категорій громадян.

Зауважимо, що даний нормативний документ регламентує порядок виплати стипендій із загального фонду державного бюджету.

Стипендії, виплата яких проводиться із спеціального фонду чи з будь-якого іншого джерела, повинні регламентуватися відомчими чи галузевими нормативними документами.

Що стосується виплат стипендій із загального фонду, то необхідно зазначити, що вони виплачуються особам, які навчаються за державним замовленням, а саме:

— учням денних відділень професійно-технічних навчальних закладів-студентам денних відділень вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації (крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління); курсантам стаціонару вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського та річкового транспорту, а також Севастопольського інституту ядерної енергії та промисловості; клінічним ординаторам, аспірантам та докторантам вищих навчальних закладів, наукових установ, що фінансуються із загального фонду державного бюджету (крім аспірантів і докторантів Української академії державного управління при Президентові України);

— учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл, які навчаються у VIII—XII класах, учням І-ІІ курсів училищ фізичної культури;

— слухачам підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів.

Студентам, які не є громадянами України, призначення і виплата стипендій провадиться тільки відповідно до міжнародних угод і рішень Кабінету Міністрів України.

Учням, студентам, курсантам останніх курсів денних віддділень навчальних закладів на час додаткової місячної відпустки без збереження заробітної плати за місцем роботи для проходження переддипломної практики та збору матеріалів до дипломного проекту призначається стипендія в розмірі не менш як 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць, причому така стипендія виплачується за рахунок відповідного підприємства, організації, установи.

З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів, курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів, які навчаються за державним замовленням, навчальний заклад використовує не менш як 10 відсотків коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання їм матеріальної допомоги та преміювання. Навчальний заклад самостійно розробляє та затверджує положення про порядок використання коштів на вищезазначені цілі, та створює стипендіальну комісію, яка у своїй роботі керується статутом установи, нормативно-правовими документами, що регулюють права та обов'язки учнів, студентів та курсантів. До складу комісії входять керівники навчального закладу, декан, представники профспілкових організацій, бухгалтерії.

Що стосується мінімальних стипендій для учнів профтехучилищ та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", то їх розмір становить 2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян на місяць, або 34 гривні.

Поряд з цим, через обмеженість бюджетних призначень, вищим навчальним закладам дано право вирішувати питання щодо першочергового призначення стипендії таким категоріям:

— студентам, курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

— студентам, курсантам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— студентам, курсантам з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної допомоги згідно із законодавством);

— студентам-інвалідам І і II групи;

— студентам, курсантам з числа осіб, які мають сім'ї з дітьми.

У випадку, якщо вищеперераховані категорії студентів та курсантів будуть мати середній бал оцінювання нижче 4 (за п'ятибальною шкалою оцінювання), або нижче 7 (за дванадцятибальною шкалою), — стипендія встановлюється в мінімальному розмірі.

Студенти, які не входять в зазначені категорії, мінімальну стипендію одержують тільки у випадку, коли їх середній бал успішності 4-4,99 за п'ятибальною або 7—9,99 за дванадцятибальною шкалою.

Розмір стипендії збільшується на 25 відсотків студентам та учням профтехосвіти, які за результати сесії мають середній бал успішності 5 за п'ятибальною або 10-12 за дванадцятибальною шкалою.

Курсантам, які перебувають на повному державному утриманні (крім тих, котрим Законом України "Про статус і соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", гарантуються пільги з виплати стипендії), та учням І і II курсів училищ фізичної культури стипендія виплачується у розмірі 50 відсотків стипендії, що призначається студентам вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Стипендія призначається за результатами сесії з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому закінчилася сесія згідно із навчальним планом.

За студентами, учнями, курсантами, які не пройшли підсумкового контролю у терміни, встановлені графіком навчального процесу, через хворобу або з інших поважних причин, підтверджених необхідними документами, зберігається стипендія на термін, установлений навчальним закладом.

Студентам (учням) навчальних закладів до першого підсумкового контролю стипендія призначається в мінімальному розмірі, а стипендія за літні канікули виплачується сумарно перед цим періодом. Стипендія призначається за результатами сесії з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому закінчилась сесія згідно з навчальним планом, і виплачується раз на місяць у термін, встановлений колективним договором або статутом навчального закладу. У разі, коли стипендіат перериває навчання через хворобу або з інших поважних причин, підтверджених необхідними документами, йому виплачується стипендія у повному розмірі за останній місяць навчання.

Списки учнів, студентів, курсантів, яким призначена стипендія, затверджуються наказом ректора (директора, начальника) навчального закладу за поданням спеціальної комісії.

Крім загальноприйнятого стипендіального забезпечення, для студентів, які виявили надзвичайні успіхи у навчанні, можуть надаватись іменні стипендії Верховної ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих адміністрацій, міжнародних організацій, благодійних фондів тощо.

Так, зокрема, згідно з постановою ВРУ від 05.06.1996 р. за №226/96-ВР "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України вищих закладів освіти" для студентів вищих закладів освіти всіх рівнів акредитації, які виявили особливі успіхи у навчанні та науковій роботі, було засновано 500 іменних стипендій. Розміри іменних стипендій встановлені з 01.09.1996 p., виходячи з розмірів стипендій, передбачених для студентів вищих закладів освіти І і II, III і IV рівнів акредитації, які навчаються на "відмінно", збільшених на

коефіцієнт 3,2.

Призначення іменних стипендій студентам вищих закладів освіти провадиться наказами керівників міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, щорічно з 4-, вересня на один навчальний рік за наслідками екзаменаційних сесій.

Стипендії Президента України виплачуються, виходячи з розмірів стипендій, передбачених для студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються на "відмінно", збільшених на коефіцієнт 3,5, а для аспірантів — у розмірі посадового окладу викладача-стажиста, збільшеного на 25 відсотків.

Стипендії імені М. С. Грушевського виплачуються, виходячи з розмірів стипендій, передбачених для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на "відмінно", збільшених на коефіцієнт 3. Для аспірантів стипендії імені М.С.Грушевського встановлені у розмірі посадового окладу викладача стажиста, збільшеного на 15 відсотків.

Іменні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України, виплачуються виходячи з розмірів стипендій, передбачених студентам вищих та учням про фесійнотехнічних навчальних закладів, які навчаються на "відмінно", збільшених на коефіцієнт 2,5.

Загалом слід врахувати, що учням (студентам), які мають право на призначення декількох стипендій, що підлягають виплаті за рахунок державного бюджету, виплачується лише стипендія - найбільшого розміру.

Бухгалтерський облік повинен забезпечувати контроль за правильним використанням стипендіального фонду, своєчасністю і правильністю розрахунків зі стипендій.

Розрахунки зі стипендій характеризуються великими масивами облікової інформації, типовими операціями із щомісячного нарахування стипендій та вирахувань з них і мають ряд особливостей, пов'язаних з сутністю стипендій як грошового забезпечення. Відповідно до "Інструкції по статистиці заробітної плати", затвердженої наказом Міністерства статистики від 11.12.1995 р. за№323, стипендія не входить до фонду оплати праці, а призначається за результатами підсумкового контролю, який проводиться, як правило, два рази на рік.

На стипендії не нараховуються внески на соціальні потреби (Фонд соціального страхування, Пенсійний фонд, Фонд страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків), стипендіатам не надається допомога з тимчасової непрацездатності (виплачується стипендія).

Стипендія включається до сукупного доходу громадян, з якого справляється прибутковий податок, а стипендіатам присвоюється ідентифікаційний код платника податків.

Певні особливості є у оформленні операцій первинними документами, в обліку створення і витрачання фонду соціального захисту (допомоги) студентів, в застосуванні спрощеної форми виплати стипендій через фінансових старост на підставі групових доручень.

Нарахування стипендій відбувається на підставі рішення приймальної комісії про зарахування на І курс, екзаменаційних відомостей, довідок про соціальний статус, медичних довідок, посвідчення потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС, заяви студентів з висновками деканату, наказу ректора про призначення стипендії, зміни її розмірів, розрахунково-платіжних відомостей.

Синтетичний облік розрахунків зі стипендіатами ведеться на рахунку 662 "Розрахунки зі стипендіатами", який є субрахунком рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці". Цей рахунок є пасивний. Відповідно, за кредитом цього рахунку відображається нарахування стипендій і надбавок, за дебетом — вирахування зі стипендій та їх виплата або віднесення на депоненти.

Нарахована студентам стипендія є для бюджетної установи фактичними видатками і відображається за дебетом рахунку 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" або 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи".

На основі розрахунково-платіжних відомостей зі стипендій складають меморіальний ордер №5. До нього додають документи, що були підставою для нарахування стипендії (наш ректора про призначення стипендій, зміни її розмірів, розрахунково-платіжні відомості). На кожному листку проставляють но мер розрахунково-платіжної відомості, до якої його включено для нарахування

Нарахування стипендій, доплат до них, а також матеріальної допомоги може здійснюватися за рахунок стипендіального фонду, утвореного із:

коштів загального фонду:

Дт 801, 802 Кт 662

коштів спеціального фонду:

Дт811 Іт662

Надбавка студентам, ясі мають свідоцтво потерпілого від аварії на ЧАЕС відображається на:

Дт 641, 642 Кт 662

Із нарахованої стипендії, на підставі таблиці вирахування, виконавчих листів, відомостей на виплату стипендії, проводяться такі відрахування зі стипендії:

прибутковий податок (за шкалою):

Дт 662 Кт 641

профспілкові внески (sa умови членства в профспілковій організації):

Дт 662 Кт 666

Крім вищезазначених відрахувань, може утримуватись, за заявою студента, плата за проживання в гуртожитку:

Дт 662 Кт 675

а за виконавчими листами — аліменти:

Дт 662 Кт 668

Виплата стипендій здійснюється на підставі таких документів, як групові доручення, відомості на виплату стипендій громадським касирам, стипендіатам, і відображається наступним чином:

видано стипендію:

Дт 662 Кт 301

видано матеріальну допомогу:

Дт 662 Кт 301

депоновану стипендії

Дт 662 Кт 671

Аналітичний облік депонованих стипендій ведуть у книзі форми №441.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.