Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік видатків із загального фонду

Синтетичний та аналітичний облік проведених видатків (у тому числі за особовими картками) ведеться за правилами, встановленими Державним казначейством України.

Порядок ведення бухгалтерського обліку про надходження і використання коштів для розпорядників бюджетних коштів установлюється окремими нормативно-правовими актами Державного казначейства України.

Звіти складаються за формами та порядком, установленими Державним казначейством України. Основним принципом складання форм фінансової та статистичної звітності є використання економічних показників безпосередньо із баз даних Державного казначейства. Згідно з цим принципом Державне казначейство України встановлює конкретні форми звітності на підставі значень економічних показників, які містяться у базах даних.

Для обліку видатків бюджетних установ планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено восьмий клас рахунків "Витрати", що складається з трьох рахунків: 80 "Видатки із загального фонду", 81 "Видатки спеціального фонд" та 82 "Виробничі витрати", кожен з яких складається з кількох субрахунків.Облік видатків з бюджету ведеться на рахунку 80 "Видатки із загального фонду" з розподілом на субрахунки:

801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи";

802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи";

803 "Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів".

На субрахунку 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи " обліковуються фактичні видатки за рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та на інші заходи. Видатки бюджетних коштів проводяться відповідно до затверджених кошторисів.

Після закінчення року субрахунок 801 у головних розпорядників коштів закривається шляхом списання проведених протягом року видатків у дебет субрахунку 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи". У розпорядників коштів нижчого рівня списання видатків проводиться в дебет субрахунку 681 "Внутрішні розрахунки за загальним фондом".

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 801 у дебет субрахунку 431 на результат виконання кошторису за загальним фондом.

На субрахунку 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи " обліковуються фактичні видатки, проведені установами за рахунок коштів, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи.

Після закінчення року видатки із субрахунку 802 списуються у головних розпорядників коштів у дебет субрахунку 702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи", а у розпорядників коштів нижчого рівня — у дебет субрахунку 681 "Внутрішні розрахунки за загальним фондом".

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 802 у дебет субрахунку 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом". Субрахунок 431 "Результати виконання кошторисів" передбачений для визначення результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису установи за загальним фондом за результатами року.

Облік касових видатків місцевих бюджетів здійснюється в централізованих бухгалтеріях при сільських, селищних та міських радах на субрахунку 803 "Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів ", де обліковуються видатки, проведені безпосередньо з відповідних місцевих бюджетів. У дебет субрахунку 803 записуються суми проведених касових видатків.

В кінці року касові видатки списуються на результат виконання бюджетів відповідно з кредиту субрахунку 803 у дебет субрахунку 421 "Результати

виконання сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів".

Результати виконання бюджетів визначаються після закінчення року у кредит субрахунку 421 записуються залишки на субрахунку 731 "Доходи бюджетів" і кредитовий оборот за субрахунком 691 "Кошти, передані й отримані" У дебет субрахунку 421 записуються залишки за субрахунком 803 "Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів" і дебетовий оборот за субрахунком 691 "Кошти, передані й отримані".