Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Характеристика основних розділів ВМД

У вантажній митній декларації можна виокремити кілька значних інформаційних блоків або розділів. Бланк ВМД форми МД-2 містить 54 цифрові і 4 (А, В, С, Д) літерні графи:

а) загальна характеристика постачання (графи 1, 3—6). Цей блок дає уявлення про митний режим, під яким розміщується товар, про кількість товарів, пакувальних місць;

б) юридичні особи, що беруть участь у митному оформленні даної зовнішньоторговельної операції (графи 2, 8, 9, 14). Йдеться про відправника, одержувача товарів, особу, відповідальну за фінансове врегулювання, а також декларанта;

в) географічний блок (графи 11, 15—17а). Позначає код торгуючої країни, країни відправлення і походження товарів при ввезенні товарів, країну призначення при вивезенні товарів, їх коди. З цим блоком кореспондуєтся графа 34 ВМД, що вказує код країни походження кожного товару в партії;

г) транспортний блок (графи 18, 19, 21, 25, 26). Містить інформацію про транспортні засоби, на яких перевозилися товари, про використання контейнерних перевезень;

д) фінансовий блок (графи 12, 20, 22—24, 28). Надає вартісну оцінку експортно-імпортних операцій, вказує умови постачання, місце переходу прав на товар від продавця до покупця, термін надходження валютного виторгу, форму розрахунків, курс валюти, банківські реквізити особи, відповідальної за фінансове врегулювання, характер угоди, номер паспорта угоди. До цього блока можна віднести також графу А, до якої вносяться банківські реквізити організацїї-декларанта;

є) характеристика кожного товару в партіях представлена в графах з 31-ї по 46-у включно на кожному з бланків МД-2 і МД-3. У цих графах вказуються: найменування товару; його упаковка; маркування; фірма-виробник і т.п.; 11-значний код товару за ТН ЗЕД; ваги нетто і брутто товару; залишок квоти, якщо товар ліцензується; код додаткової одиниці виміру, якщо товар вимірюється не в кілограмах; номера ВМД, за якими товар раніше розміщувався під той чи інший митний режим; преференції по товару; митний режим, під яким товар розміщувався раніше та особливості митного режиму; фактурна митна і статистична вартості товарів.

Особливе значення має графа 44 ВМД, в якій міститься перелік відомостей і документів, необхідних для митного оформлення кожного товару. Сюди вносяться: номер ліцензії, якщо товар підпадає під заходи нетарифного регулювання; товаротранспортні накладні; договір купівлі-продажу, міни або інший договір, відповідно до якого провадиться переміщення товару; дозвіл на переробку; за необхідністю — дозволи інших державних органів, зокрема сертифікати відповідності, ветеринарний, фітосанітарний.

У графі 47 провадиться нарахування митних платежів, зокрема ввізного мита (здійснюється, окрім графи 47, у додаткових листах до неї) у національній валюті України. Може виконуватися як декларантом при заповненні ВМД, так і інспектором митного органу при митному оформленні товарів, які декларуються. Основою для нарахування ввізного мита є:

• при застосуванні адвалорної ставки ввізного мита митна вартість товарів визначена за ст. 16 Закону України «Про єдиний митний тариф» та інших документів;

• при застосуванні специфічної ставки ввізного мита кількісні показники товарів відповідно до одиниць вимірювання товарів або кількісні характеристики товарів.

Ставки мита в Україні визначені такими документами:

• Декретом КМУ «Про Єдиний митний тариф» від 11.01.93 № 4-93, зі змінами і доповненнями;

• Законом України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів масличних культур» від 10.09.99 № 1033-XIV;

• Законом України «Про ставки вивізного (экспортного) мита на живу худобу і шкіряну вировину» від 07.05.99 № 180/96-ВР;

• Законом України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 11.07.96 № 313/96-ВР, зі змінами і доповненнями;

• Законом України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на тютюнові вироби» від 06.02.96 № 30/96-ВР, зі змінами і доповненнями;

• Законом України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби і шини до них» від 24.05.96 № 216/96-ВР, зі змінами і доповненнями;

• Законом України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» від 17.07.97 № 468/97, зі змінами і доповненнями (ст. 6);

• постановою КМУ «Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів» від 20.07.96 № 770, зі змінами і доповненнями.

Порядок заповнення графи 47 ВМД при нарахуванні мита цих платежів такий.

У першій колонці «Вид» зазначається тризначний вид платежу за Класифікатором видів митних платежів.

У другій колонці «Основа нарахування» вказуються:

• при нарахуванні митних зборів— загальна митна вартість товару, зазначена в графі 12;

• при нарахуванні мита — митна вартість товару чи кількість товару, заявленого в графі 31, залежно від ставки мита (адвалорної чи специфічної);

• при нарахуванні акцизного збору (A3) — митна вартість товару з урахуванням сум митних зборів і мита або кількість заявленого в графі 31 товару залежно від основи для нарахування акцизного збору;

• при нарахуванні податку на додану вартість (ПДВ) — митна вартість товару з урахуванням сум митних зборів, мита та акцизного збору.

У третій колонці «Ставка» вказується встановлений розмір ставки мита згідно зі ставками Єдиного митного тарифу або тверді ставки (наприклад, євро) з одиниці товару, встановлений розмір ставки акцизу у відсотках до обороту або у твердих ставках, установлений розмір ставки ПДВ.

У четвертій колонці «Сума» зазначається нарахована на основі зазначеної ставки сума відповідного митного платежу, що підлягає сплаті.

У п'ятій колонці «Спосіб платежу» вказується спосіб розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

У графі 36 «Преференції» зазначаються коди звільнень від оподаткування «ММ/АА/ПП», де перші дві цифри — код звільнення від обкладання митом, інші дві цифри — код звільнення від обкладання акцизом, треті — ПДВ. У разі відсутності звільнень від сплати мита чи ПДВ або при застосуванні нульової ставки податку проставляється код «ОО/ОО/ОО».

Інші графи служать для вказівки: пункту перетину кордону (графа 29), номера ліцензії складу тимчасового зберігання (графа ЗО), оцінок митних органів (графи 7, 43с, д), реквізитів представника організації-декларанта, що заповнювала ВМД (графа 54). Зауважимо, що значна частина текстової інформації, що міститься в графах ВМД, доповнюється кодами, взятими з відповідних класифікаторів: країн світу, умов постачання, форми розрахунків по зовнішньоторговельних бартерних угодах, форм розрахунків за товари, валют, використовуваних для митних цілей, і т. д. Крім

цього, використовуються і загальноукраїнські класифікатори__

СПАТО (Система позначень адміністративно-територіальних органів країни), ЗКПО (Загальноукраїнський класифікатор підприємств і організацій), а також класифікатор ТН ЗЕД (Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності).

Декларантом заповнюються всі графи ВМД залежно від конкретного митного режиму, за винятком граф 7, 51, «С» і «Д», які заповнюються інспектором митниці. У графі 7 проставляються номер і дата прийняття декларації. Графа 51 «Митниця країни транзиту» заповнюється лише у разі транзиту через митну територію України.

У графі «А» зазначаються номер розрахункового рахунку в валюті України, найменування та код МФО банківської установи, в якій відкрито рахунок декларанта; номер валютного рахунку та код МФО банку, де відкрито валютний рахунок декларанта.

Графа «В» — «Подробиці розрахунків» — призначена для зазначення платіжних документів, які свідчать про внесення митних платежів. У графі наводяться: шифр платежу відповідно до Класифікатора митних платежів, загальна сума платежів за цим шифром, платіжні реквізити.

Графи «С» і «Д» заповнюються інспектором митниці, графа «С» — інспектором митних доходів і платежів. У ній вказуються номер і дата платіжного документа, який підтверджує погашення нарахованих сум платежів.

У графі «Д» проставляється штамп «Під митним контролем», підписи і печатка інспектора, що прийняв і затвердив митне оформлення. При ввезенні товарів в Україну в графі також вказується дата початку строку перебування товарів під митним контролем, а також робляться відмітки, що свідчать про результати митного оформлення, надання митного забезпечення тощо.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.