Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Порядок і терміни оскарження у справах порушення митних правил

Можливість оскарження та опротестування постанов митних органів України по справах про порушення митних правил є важливою гарантією забезпечення законності та додержання прав і інтересів громадян у сфері правоохоронної діяльності митних органів.

Постанова митного органу про накладання стягнення може бути оскаржена особою — правопорушником, її адвокатом або законним представником, що діє за її дорученням, протягом 10 днів з моменту одержання відповідачами постанови. Скарга на звинувачування може бути подана відповідачем до тієї регіональної митниці, якій вказана митниця підпорядкована, або до районного (міського) суду за місцем знаходження митниці, що винесла постанову.

Рішення регіональної митниці за поданою скаргою на постанову підпорядкованої їй митниці, що розглядала справу, може бути оскаржено до Державної митної служби України або ж до районного (міського) суду за місцем знаходження цієї регіональної митниці. Рішення регіональної митниці або митниці центрального підпорядкування, якщо вони безпосередньо розглядали справу про порушення митних правил, може бути оскаржена до ДМСУ або суду за місцем знаходження цих митниць. Відповідне рішення Державної митної служби України у справі про порушення митних правил теж може бути оскаржено до районного суду за місцем їх знаходження.

У разі пропуску з поважних причин зазначеного Митним кодексом України строку оскарження, цей строк за заявою особи, стосовно якої винесено постанову, або її адвоката чи законного представника (за її дорученням) може бути поновлено відповідною регіональною митницею або Державною митною службою України. Можлива ситуація, коли особа, що звинувачується митницею в порушенні митних правил, оскаржує це звинувачення одночасно до районного (міського) суду і до митного органу вищого рівня. В такому випадку цей митний орган залишає таку скаргу без розгляду.

Рішення суду в усіх зазначених випадках є остаточним.

Митний орган, розглядаючи скаргу особи, стосовно якої винесено постанову про порушення нею митних правил, приймає одне з таких рішень:

1) залишає постанову підлеглого митного органу без змін, а скаргу або протест відповідача — без дозволу;

2) скасовує постанову та надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову та припиняє справу;

4) змінює міру стягнення за порушення митних правил у межах, передбачених Митним кодексом України.

Рішення митного органу вищого рівня оформляється постановою за підписом керівника цього органу або особи, що його замінює. Про прийняте рішення надсилається письмове повідомлення особі, яка подавала скаргу, або прокуророві, який виніс протест.

Серед підстав, які дозволяють митним органам вищого рівня скасувати постанови підлеглих митних органів або припиняти провадження ними у справах про порушення митних правил, є такі:

1) відсутність у діях особи, яка притягається до відповідальності, ознак порушення митних правил;

2) неповнота провадження у справі або необ'єктивність її розгляду;

3) невідповідність викладених у постанові висновків фактичним обставинам справи;

4) грубе порушення Митного кодексу України та інших законодавчих актів України про адміністративні правопорушення. Це порушення може полягати, перш за все, в обмеженні прав учасників провадження у справі про порушення митних правил;

5) неправильна або неповна кваліфікація вчиненого правопорушення;

6) накладення такого стягнення, яке передбачено Митним кодексом України.

Скарга на постанову митного органу у справі про порушення митних правил розглядається протягом місяця з дня надходження до митного органу вищого рівня. Якщо скарга не потребує додаткового вивчення і перевірки, то вона розглядається протягом 15 днів з дня її надходження. Як виняток, строки розгляду скарги можуть бути продовжені начальником митного органу вищого рівня або його заступником, а у разі розгляду цієї скарги в Державній митній службі України — начальником Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил або його заступником. Таке провадження терміну розгляду скарги не може перевищувати двох місяців. Про прийнятий строк провадження розгляду скарги повідомляється скаржнику. Протест прокурора на постанову митних органів розглядається у термін, установлений законодавством. Про наслідки цього розгляду повідомляє прокурор.

У разі подання скарги (або винесення протесту прокурором) призупиняється виконання постанови митного органу у справі про порушення митних правил.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.