Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Сутність і значення митного контролю і митного оформлення

Зовнішньоекономічна діяльність і насамперед зовнішня торгівля пов'язані з переміщенням через митний кордон країни як юридичними, так і фізичними особами товарів і транспортних засобів. При цьому товари і транспортні засоби підлягають митному контролю і митному оформленню — держава заінтересована, щоб ЗЕД здійснювалася відповідно до встановленого порядку, який мають знати і якого повинні додержуватися учасники ЗЕД. Передусім це стосується правильного митного оформлення товарів і транспортних засобів, що стають предметом митного контролю. До цих правил належать:

• одержання дозволу на здійснення ЗЕД шляхом реєстрації у відповідних органах держави як господарюючих суб'єктів;

• правила укладання договорів, у т. ч. міжнародних контрактів, на виробництво, купівлю, продаж товарів, на товарообмінні (бартерні) операції, на транспортування, навантажувально-розвантажувальні, страхові та інші операції, пов'язані зі збереженням, експертизою товарів і т. п.;

• одержання відповідних ліцензій на імпорт або експорт визначених видів товарів, дозволів на вивіз або ввезення встановлених обсягів товарів або на визначену суму (кількісних або вартісних квот), тобто вжиття заходів економічної політики;

• оформлення відповідних товаросупровідних, транспортних та інших документів, що відображають усі необхідні питання стосовно найменування, якості, кількості, класифікації товарів відповідно до ТН ЗЕД, їх вартості, її складових елементів, умов постачання, страхування, транспортування і т. п.;

• сплата відповідних податків, мит і зборів або надання гарантій такої сплати;

• доставка товарів і документів в узгоджені місце і час;

• декларування товарів митним органам для здійснення митного контролю і митного оформлення;

 розміщення товарів і транспортних засобів на склади тимчасового зберігання або в інші місця в зоні митного контролю.

Проте практика свідчить, що поряд з переважною більшістю учасників ЗЕД, що намагаються сумлінно виконувати вимоги, встановлені державою стосовно порядку здійснення ЗЕД, є певна частина учасників цієї діяльності, які з наміром або через незнання припускаються помилок або не виконують окремі норми і правила. Це призводить до великих втрат державних прибутків, дезорганізації роботи митних органів та інших відомств тощо.

Оскільки держава заінтересована в реалізації зовнішньої і внутрішньої економічної, фінансової, податкової, зовнішньоторговельної, митної, військової політики, а також політики в галузі забезпечення державної, економічної та інших видів безпеки, вона здійснює відповідні заходи не тільки з надання прав усім учасникам ЗЕД, але й із забезпечення сумлінного виконання ними покладених на них обов'язків, у т. ч. за допомогою митних органів, що здійснюють митний контроль і митне оформлення.

Митний контроль — це сукупність заходів, здійснюваних митними органами України з метою забезпечення дотримання законодавства країни про митну справу і міжнародних договорів, укладених державою, контроль за виконанням яких покладено на митні органи.

Митне оформлення — процедура розміщення товарів і транспортних засобів у визначений митний режим і завершення дії цього режиму.

У законодавчих та інших нормативних актах країни визначаються роль і місце митних органів у системі регулювання зовнішньоекономічної, у т. ч. зовнішньоторговельної діяльності, сформульовані їх функції і завдання, встановлені основні принципи, методи і засоби їх виконання, порядок діяльності митних органів.

Для реалізації комплексу функцій, покладених на митні органи, насамперед необхідно здійснити митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщаються через митний кордон країни учасниками ЗЕД. Ці функції покладені на митні органи у зв'язку з тим, що при перетинанні митного кордону товарами і транспортними засобами є можливість зібрати в одному місці, в одному органі всю необхідну для прийняття обґрунтованих рішень інформацію про переміщення товарів і самі ці товари, зіставити наявні в документах відомості з фактичними даними про товари, виявити випадкові або навмисні невідповідності між двома видами інформації, зафіксувати їх, виправити помилки і запобігти можливим збиткам для держави, з'ясувати та усунути причини й умови появи порушень законів і митних правил, вжити заходів щодо встановлення причетних до них осіб, навести юридичну кваліфікацію цих порушень.

Метою митного контролю є забезпечення дотримання норм Митного кодексу, інших законодавчих актів і підзаконних нормативних документів, а також міжнародних договорів, до яких приєдналася Україна, з питань регулювання зовнішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності в цілому, а також багатьох інших питань, із якими зустрічаються працівники митних органів при здійсненні своїх основних функцій.

Об'єктами митного контролю є:

• товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон;

• документи і відомості про них;

• фізичні і юридичні особи, що мають відношення до цих товарів — власники товарів, особи, що діють за їхнім дорученням (митні брокери, декларанти, митні перевізники та ін.), їх документи;

• відповідність фактичних обставин установленому порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон;

 можливість надання і дотримання митних режимів, обраних декларантами за згодою митних органів стосовно товарів і транспортних засобів.

Митний контроль товарів і транспортних засобів організується і здійснюється на всій митній території країни, насамперед у зонах митного контролю, а також у вільних зонах і на вільних складах. Митний контроль здійснюється на таких стадіях переміщення товару: виробництво, збереження, купівля, продаж, навантаження, розвантаження, пакування, транспортування, страхування, використання та ін./Це виражається у перевірці інформації про країну походження товару, його митної вартості, якості, правильності класифікації відповідно до ТН ЗЕД, кількості і т. д. Знання зазначених відомостей необхідно для вирішення питань про дотримання законодавства і міжнародних договорів, установлених митних режимів або їх порушення власниками товарів або іншими особами при виробництві товарів, їх переміщенні через митний кордон або використанні після випуску.

Суб'єктами митного контролю є система митних органів посадові особи, що виконують функції представників влади у взаємовідносинах з учасниками ЗЕД, пов'язані з переміщенням через митний кордон товарів і послуг, а також транспортних засобів, з іншими особами, що перетинають митний кордон і переміщають особисті речі.

Суб'єкти митного контролю наділені певною компетенцією (сукупністю прав і обов'язків) на виконання конкретних дій пов'язаних з підготовкою інформаційної основи для перевірки додержання учасниками ЗЕД та іншими особами вимог митного законодавства, підготовки, прийняття і реалізації рішень за фактами, встановленими у процесі такої перевірки.

Митне оформлення і митний контроль включають такі заходи:

• організаційно-управлінські,

• правоохоронні,

• фіскальні.

Діяльність суб'єктів митного контролю, тобто митний контроль, містить сукупність заходів спостереження за об'єктами контролю, перевірки фактичного дотримання митних норм і правил, реагування на встановлені правомірні і неправомірні дії і бездіяльність контрольованих осіб, що мають відношення до переміщення товарів через митний кордон. Сукупність цих заходів залежить від конкретних ситуацій, але в загальному вигляді це — організаційно-управлінські заходи, пов'язані з реалізацією законів та інших нормативних актів про організацію і здійснення митного контролю за визначеними об'єктами, управлінням ними. До числа організаційно-управлінських заходів митних органів належать:

• визначення місць і часу митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів;

• установлення маршрутів і термінів доставки товарів;

• накладення засобів ідентифікації на товари, що доставляються під митним контролем;

• розробка технологічних схем митного контролю та оформлення;

• прийняття рішень з різноманітних питань, що виникають у процесі підготовки товарів до переміщення, їх пред'явлення митним органам, розміщення на збереження під той або інший митний режим і т.д.;

• реалізація цих рішень;

• організація взаємодії співробітників митних органів з учасниками ЗЕД з метою здійснення перевірочних заходів щодо об'єктів митного контролю, перевірки дотримання ними встановленого порядку переміщення товару;

• заходи з перевірки документів, що містять відомості про особи, які переміщують товари;

• заходи з фактичного огляду, огляду самих товарів, транспортних засобів, в яких переміщуються товари різноманітних категорій осіб, а також особистого огляду окремих осіб, що викликають підозру про приховування в одязі, на поверхні тіла або всередині себе тих або інших предметів контрабанди;

• одержання інформації про об'єкти контролю, порівняння їх з даними, зазначеними в поданих у митний орган учасниками ЗЕД документах, виявлення можливих розбіжностей у цих відомостях, прийняття рішень про подальші дії щодо уточнення істини або про завершення даного етапу митного контролю;

• інформування суб'єктів валютного контролю про отримані результати;

• спостереження за дотриманням митних режимів, під дію яких поміщаються товари в процесі митного оформлення, та ін.

Здійснення організаційно-управлінських заходів дозволяє організувати реалізацію правоохоронних заходів (адміністративно-правових, адміністративно-процесуальних, кримінальних), які забезпечують виявлення, попередження, розкриття і припинення правопорушень, а також фіскальних заходів, які полягають у нарахуванні і зборі митних платежів, перерахуванні їх до бюджету.

Функції митного контролю:

1) створення умов, що сприяють прискоренню зовнішньоекономічного обороту;

2) дозвільний порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;

3) ведення боротьби з контрабандою, порушеннями митних правил і податкового законодавства, а також припинення незаконного обороту через митний кордон наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, вибухових речовин, предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів;

4) своєчасне і повне стягування мит, податків й інших митних платежів;

5) ведення митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики країни;

6) здійснення в межах компетенції митних органів валютного контролю;

7) ведення Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Можливість здійснення ефективного митного контролю створюється завдяки виконанню цих функцій. Їх призначенням є врахування і реєстрація відомостей, формування повної, достовірної документальної інформаційної основи про переміщувані товари і транспортні засоби з метою:

• забезпечення умов для ефективного документального і фактичного митного контролю, а також валютного, експортного, ветеринарного, екологічного та інших видів контролю;

• ведення митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики;

• надання допомоги учасникам ЗЕД у правильному виборі відповідного митного режиму, розміщенні у нього товарів і транспортних засобів, у дотриманні цього режиму і своєчасного завершення його дії.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів передбачає такі дії:

— одержання від декларанта, фіксування усних заяв, облік і реєстрація документів або їх електронних копій, що містять відомості про всі необхідні для митних цілей параметри товарів і транспортних засобів та їх переміщення (транспортних, товаросупровідних, інших комерційних документів, вантажної митної декларації або стислої декларації), що заявляється декларантом відповідно до митного режиму;

— внесення в митну декларацію та інші документи визначених відомостей відповідно до встановленого порядку для кожного митного режиму, засвідчення цих відомостей підписом посадової особи митного органу та його особистою номерною печаткою;

— упорядкування різноманітних документів (документів контролю, доставки тощо);

— оформлення прийому, обліку надходжень на СТЗ (склад тимчасового зберігання) і видача товарів;

— оформлення документів про взяття проб і зразків під час тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на СТЗ;

— прийняття рішень стосовно товарів і транспортних засобів та їх фіксація;

— підтвердження в документах факта завершення митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, маючи різні функції, у той же час дуже взаємозалежні і здійснюються паралельно, а часто й одночасно.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.