Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Попередні рішення, їх призначення і порядок застосування митними органами

Відповідно до встановленого порядку і залежно від умов переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів у процесі митного оформлення виокремлюють дві стадії:

1) здійснення попередніх операцій;

2) здійснення основного митного оформлення.

Попередні операції покликані полегшити і прискорити проведення основного митного оформлення, яке полягає в розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідний митний режим у процесі їх декларування.

Основне завдання попередніх операцій, що передують основному митному оформленню, — об'єднання зусиль усіх, що мають відношення до переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон у рамках своєї компетенції для досягнення цілей митного контролю.

Митні органи в цьому процесі посідають ключове становище. Цьому сприяє наділення митних органів правом інформування і консультування учасників ЗЕД, у тому числі про чинні нормативні акти з митної справи. У свою чергу заінтересовані особи вправі одержувати в митних органів відповідну інформацію і консультації.

Розглянемо призначення, зміст і порядок застосування попередніх операцій з митного оформлення в процесі здійснення митного контролю.

Однією з найважливіших функцій, покладених на митні органи, є створення умов, що сприяють прискоренню товарообміну через митний кордон країни. Для цього визначені строкові нормативи на проведення цих митних процедур. Так, митне оформлення товарів і транспортних засобів повинно починатися не пізніше 30 хвилин після того, як посадова особа митного органу заявила про свою готовність до здійснення цієї процедури. Крім

того, митницям і митним посадам рекомендовано завершувати митне оформлення не пізніше закінчення поточного робочого дня. З цією метою встановлені граничні терміни пред'явлення товарів і транспортних засобів митному органу. Так, терміни подачі декларації не повинні перевищувати 10 днів з дати пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що перевозять товари. Порожні транспортні засоби і транспортні засоби, що перевозять пасажирів, підлягають декларуванню не пізніше трьох годин після перетину митного кордону при в'їзді і у такі самі терміни до перетину митного кордону при виїзді.

Встановлено час пред'явлення товарів і транспортних засобів у місцях їхньої доставки, що виражається в повідомленні митного органу про завершення перевезення, — не пізніше 30 діб.

Наведені приклади і ряд інших положень, спрямованих на прискорення переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон, підвищення ефективності і результатів митного контролю, свідчать про те, що при реалізації цих завдань митні органи не можуть не взаємодіяти з іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. У свою чергу, державні органи та їх посадові особи зобов'язані сприяти митним органам у вирішенні покладених на них завдань, у т. ч. за допомогою створення для цього належних умов.

Вище зазначалося, що основне митне оформлення полягає в декларуванні товарів і транспортних засобів і розміщенні їх у визначений митний режим. По завершенні цієї процедури товари і транспортні засоби передаються в розпорядження декларуючої їх особи. Проте в процесі митного оформлення, крім декларування і наступних операцій, здійснюється значна кількість різноманітних дій, без попереднього своєчасного і правильного проведення яких буде ускладнено ухвалення рішення по основному митному оформленню.

Всі дії, які мають відношення до митної справи і передують основному митному оформленню, митним законодавством віднесені до попередніх операцій. Вони досить різноманітні, важливі і необхідні для цілей основного митного оформлення.

Найтиповіші з них такі:

1) реєстрація особи як господарюючого суб'єкта на здійснення підприємницької діяльності та одержання для подальшого подання митним органам відповідних документів;

2) одержання учасником ЗЕД ліцензій та інших дозвільних документів відповідних державних органів: паспорти, угоди; документів, що підтверджують сплату митних платежів або гарантують її; свідчення про придатність транспортного засобу (контейнера) до перевезення товару під митним контролем; товаротранспортних і товаросупровідних документів; класифікаційних рішень митних органів; сертифікатів походження товарів; інших документів, необхідних для митних цілей;

3) повідомлення митного органу про перетин митного кордону або намір вивезти товари і транспортні засоби за межі митної території;

4) надання митному органу у відповідних випадках гарантій третіх осіб про сплату митних платежів або перерахування необхідних сум на депозит митного органу;

5) висновок договорів постачання, перевезення, декларування і транспортної експедиції;

6) взяття проб і зразків товарів з метою їх ідентифікації;

7) подання митним органам тимчасових і стислих декларацій;

8) розміщення товарів на склад тимчасового зберігання;

9) всі інші дії, що випливають з наміру здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон.

Як уже зазначалося, попереднє митне оформлення спрямоване на прискорення пропускання товарів і транспортних засобів через митний кордон, недопущення ввезення і вивезення заборонених товарів і транспортних засобів, а також на їх ідентифікацію в митних цілях.

Узгодження з відповідним митним органом місця, часу і порядку здійснення попереднього та основного митного оформлення та інших питань, що виникають на стадії попереднього оформлення, входить до компетенції декларанта або митного брокера, перевізника (транспортно-експедиторської організації) і безпосередньо митного органу. Тільки в результаті взаємодії всіх осіб, що беруть участь у реалізації попередніх операцій, може бути досягнутий той ефект, з метою досягнення якого вони здійснюються.

Частина попередніх операцій, що мають відношення до попереднього оформлення і пов'язані з діяльністю транспортних та експедиторських організацій, які здійснюють доставку товарів, що знаходяться під митним контролем, реалізується через декларанта або митного брокера. Ця участь виражається у наявності відповідних договорів з ними (перевезення, транспортної експедиції), за допомогою чого вони залучають їх до проведення попередніх операцій. Саме ці обставини зумовлюють необхідність тісної взаємодії митних органів з декларантами (митними брокерами), що знаходяться в регіоні здійснення митного контролю відповідного митного органу.

До попередніх операцій належать і такі, що виникають через конкретні обставини, у зв'язку з чим їх застосування зумовлене особливим призначенням і порядком реалізації. Насамперед ці обставини виявляються при ввезенні товарів і транспортних засобів, коли митниця відправлення, в якій вони беруться під митний контроль, приймає рішення про їх доставку до відповідного митного органу призначення під митним контролем.

У подібних випадках, якщо в митного органу відправлення є підстави вважати, що перевізник або його транспортний засіб не можуть гарантувати в процесі доставки цілісність товарів і документів на них, митні органи наділені правами приймати відповідні рішення, спрямовані на забезпечення таких гарантій, і зажадати від перевізника їх виконання. До них належать вимоги щодо:

• належного обладнання транспортного засобу, що виключає можливість доступу до товарів, що знаходяться в ньому;

• супроводження транспортних засобів, товарів і документів на них посадовими особами митних органів;

• перевезення товарів і документів на них митним перевізником або за умови забезпечення сплати митних платежів гарантіями банків за допомогою висновку договору поручництва або внесенням на депозит митного органу належних сум платежів.

Вимоги митного законодавства, встановлені для цілей доставки товарів під митним контролем від митного органу відправлення до митного органу призначення, є обов'язковими. Стосовно ввезення і вивезення товарів вони мають свої особливості, які насамперед стосуються товарів, ввезених на митну територію. Завезені на митну територію і прийняті під митний контроль з часу перетину митного кордону товари під митним контролем підлягають доставці у встановлені для здійснення основного митного оформлення місця, основним з яких є СТЗ, розташований у регіональному або спеціалізованому митному органі.

Товари, що підлягають основному митному оформленню прикордонними митними органами, тобто призначені для реалізації на внутрішньому ринку відповідно до митного режиму випуску для вільного обігу, або товари, одержувачі яких знаходяться в регіоні діяльності прикордонного митного органу, підлягають доставці на прикордонний СТЗ. У випадках, коли ввезені товари не підлягають основному митному оформленню на кордоні або через певні причинами не оформлені на прикордонному СТЗ, доставляються на СТЗ митного органу за місцем перебування одержувачів таких товарів.

Сутність процедури доставки під митним контролем полягає в здійсненні доставки товарів, транспортних засобів і документів на них із застосуванням відповідним чином оформленого митного супровідного документа, що має назву документ контролю доставки (ДКД). Саме найменування цього документа відображає його основне призначення — забезпечити контроль за доставкою від митниці відправлення до митниці призначення за допомогою залучення до цього процесу декларанта і перевізника і розподілити між ними відповідальності перед митними органами, включаючи сплату митних платежів.

Процедура доставки ввезених товарів покликана забезпечити реалізацію комплексу завдань, що випливають з суті митного контролю, у тому числі стягування в процесі основного митного оформлення всіх установлених платежів.

Структура митних платежів залежить від митного режиму, в який буде розміщено товар, про що митному органу заявляється тільки на стадії основного митного оформлення за допомогою декларування. Вартісні характеристики товару, відображені в товаротранспортних і товаросупровідних документах, не можуть розглядатися митними органами як офіційні відомості для визначення митної вартості, що є підставою для обчислення всіх видів митних платежів, які підлягають стягненню митними органами в зв'язку з переміщенням через митний і кордон товарів.

Доставці під митним контролем також підлягають товари і транспортні засоби після завершення основного митного оформлення. Проте в даному разі процедура доставки під митним контролем до числа попередніх операцій не відноситься, оскільки здійснюється доставка товарів, стосовно яких основне митне оформлення завершене.

Також не є попередньою операцією доставка на СТЗ товарів, призначених для вивезення за межі митної території. Вона здійснюється без участі митних органів, тобто не під митним контролем. Нагадаємо, що види і зміст попередніх операцій при експорті випливає з намірів здійснити вивезення товарів або транспортних засобів, що виражаються в повідомленні митного органу про це.

Особливість застосування ДКД стосовно товарів, що вивозяться, полягає в тому, що вся необхідна для заповнення цього документа інформація міститься у вантажній митній декларації. При цьому стосовно товарів, розміщених у режим експорту, ДКД не застосовується.

Слід підкреслити, що доставці під митним контролем підлягають:

а) ввезені товари і транспортні засоби, якщо їх розміщення у визначений митний режим не може бути зроблено в митному органі, у регіоні діяльності якого знаходяться місце їх ввезення на митну територію країни або місце вивезення з території вільних митних зон і з вільних складів на основну частину митної території країни;

б) іноземні товари і транспортні засоби, які вивозяться і підлягають обкладенню митами і/або відповідними податками при їх розміщенні у митний режим випуску для вільного обігу і стосовно яких митними органами не стягнені митні платежі, що підлягають сплаті при їх випуску у вільний обіг;

в) продукти переробки іноземних товарів, що вивозяться з території країни;

г) товари і транспортні засоби, що переміщуються між складами.

Контроль за доставкою товарів, що переміщуються між митними органами відправлення і призначення, здійснюється за допомогою обміну між ними передбаченими для цього документами, якими є ДКД, свідчення про підтвердження доставки, відривний листок книжки МДП або ВМД.

Поряд з попередніми операціями, що передують основному митному оформленню, виокремлюється і такий напрямок діяльності митних органів, як прийняття митними органами попередніх рішень. Як і попередні операції, прийняття таких рішень спрямовано на забезпечення належного застосування і виконання законодавчих актів стосовно переміщуваних через митний кордон товарів. Прямий зв'язок прийняття попередніх рішень із здійсненням попередніх операцій полягає в необхідності одержання рішення відповідного митного органу та його належного документального відбитка до початку основного митного оформлення.

Попередні рішення насамперед спрямовані на захист економічних інтересів країни, а також виконують фіскальні функції і поширюються на класифікацію товарів відповідно до ТН ЗЕД і на визначення країни походження товарів.

З метою запобігання і виявлення неправомірних дій у цій сфері митним законодавством передбачена можливість прийняття митними органами попередніх рішень про класифікацію товарів щодо ТН ВЭД, країни походження, митної вартості, розмірах митних платежів і по інших питаннях застосування актів по митній справі стосовно конкретного товару або конкретної господарської операції.

Прийняття попередніх рішень щодо класифікації товарів, країни їх походження, розмірів митних платежів віднесені до компетенції Державного митного комітету, регіональних митних управлінь, а також окремих митниць, обумовлених Державною митною службою.

Таким чином, як попередні операції, так і попередні рішення здійснюються до основного митного оформлення і є підготовчими, але водночас украй важливими процедурами його проведення.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.