Єрьомін Розміщення продуктивних сил (2003)

Систематизація основних термінів та визначень

Територіальна організація продуктивних сил – це просторовий взаємозв’язок галузевих і територіально–виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, заощадження витрат на подолання диспропорцій у взаєморозміщенні джерел сировини, палива, енергії, місць виробництва та споживання продукції.

РПС – це географічний поділ виробництва по території. Термін “розміщення” означає приуроченість господарських об’єктів до джерел сировини, енергії і т.д. і розглядається як частина загального процесу територіальної організації ПС.

Економічні зв¢язки – це широке коло взаємовідносин у виробничій та невиробничій сферах. Економічні зв¢язки харектиризуються багатоплановістю.

Зв’язки в межах промислового комплексу є наступні:

- зв’язки, зумовлені єдністю місця електро-, тепло-, газо- і водопостачання;

- матеріально технічні зв’язки;

- зв’язки за спільним виготовленням продукції (кооперування);

- зв’язки за послідовною обробкою сировини (комбінування).

З регіонального боку є внутрішньорайонні, міжрайонні та міжнародні.Територіальна організація виробництва – це синтез форм суспільної організації виробництва, який базується на галузевому та територіальному поділу праці.

Територіальна структура – це сукупність стійких зв’язків між елементами об’єкта, а обов’язковою умовою їхньої реалізації є подолання геопростору.

Форми розміщення продуктивних сил – це стійкі територіально-економічні утворення, які характеризуються своєю різноманітністю, конфігурацією, складністю і взаєморозміщенням структурних елементів.

Центр – це точка, яка має функціональні зв’язки з навколишньою територією.

Промисловий центр – це група промислових підприємств, які взаємопов’язані спільними допоміжними виробництвами та спільністю технологічного процесу.

Вузол – це територіальне сполучення об’єктів, які відіграють певну роль в розвитку даної території.

Промисловий вузол – це локальне виробничо-територіальне сполучення, де підприємства поєднуються виробничими та виробничо-технологічними зв’язками.

Виробничий комплекс – це поєднання підприємств, які об’єднані виконанням єдиної господарської функції та взаємопов’язаних тісними виробничими стосунками так, що вилучення компонентів або порушення зв’язків зашкоджують виконанню господарських функцій.

Територіально-виробничий комплекс – це поєднання підприємств на певній території, коли ефект досягається завдяки оптимальному підбору підприємств з урахуванням природних і економічних умов.

Район – це територія, яка відрізняється від інших територій за сукупністю складових частин, які характеризуються взаємозв’язком, єдністю та цілісністю, яка є об’єктивною умовою, закономірністю розвитку території.

Технополіс – це науково-технічний центр, який забезпечує створення та впровадження нових розробок.

Портово-промисловий комплекс – це об’єднання на одній території морських портів, промислових підприємств, приморських поселень, соціально-виробничої інфраструктури у береговій зоні.