Конспект лекцій (2004) Бухгалтерський облік у банках

Характеристика балансових рахунків кредитних операцій

У бухгалтерії банку облік кредитних операцій проводиться за такими класами рахунків.

На рахунках першого класу враховуються кредити, які:

а) одержані від Національного банку України;

б) надані іншим банкам;

в) одержані від інших банків.

На рахунках 131 групи «Короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України» обліковуються короткострокові кредити, отримані від НБУ. У цю групу включаються рахунки, за якими обліковуються: овердрафт за кореспондентським рахунком у Національному банку України, кошти за операціями РЕПО, короткострокові кредити, які отримані через аукціон, ломбардні кредити, короткострокові стабілізаційні та інші кредити, отримані від Національного банку України, а також нараховані витрати за такими кредитами.

На рахунках 132 групи «Довгострокові кредити, отримані від Національного банку України», обліковуються довгострокові кредити, отримані від НБУ. У цю групу входять рахунки, за якими проводиться облік: довгострокових кредитів, отриманих через аукціон; отриманих за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій; довгострокових стабілізаційних та інших кредитів, отриманих від Національного банку України, а також нарахованих витрат за такими кредитами.

На рахунках 152 групи «Кредити, які надані іншим банкам» обліковуються кредити, надані іншим банкам. На рахунках цієї групи обліковуються всі види короткострокових, довгострокових кредитів та фінансовий лізинг, що надані іншим банкам, а також прострочена заборгованість та нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам.Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам, обліковується в 158 групі «Сумнівна заборгованість інших банків».

На рахунках групи 159 «Резерв під заборгованість інших банків» обліковується сума сформованих резервів під заборгованість інших банків. До цієї групи належить тільки один рахунок, на якому проводиться облік формування використання резерву під заборгованість інших банків.

На рахунках 162 групи «Кредити, які отримані від інших банків» обліковуються кредити, отримані від інших банків. На рахунках цієї групи обліковуються всі види короткострокових і довгострокових кредитів, отримані комерційним банком від інших банків, а також нараховані витрати за такими кредитами.

Частина рахунків другого класу плану рахунків стосується кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності юридичним і фізичним особам. У даному класі обліковуються:

^кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності;

* кредити, що надані органам загального державного управління;

* кредити, які надані фізичним особам.

До кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності, відносять такі групи рахунків:

201 група — «Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями РЕПО»;

202 група — «Рахунки суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями»;

203 група — «Рахунки суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями»;

204 група — «Кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;

205 група — «Кредити суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

206 група — «Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності».

При відкритті балансових рахунків за 204 і 205 групами зберігається класифікація кредитів за наведеними ознаками, яка, на нашу думку, найкраще запам'ятовується в такій послідовності:

1 . Короткострокові кредити

2040

2050

2. Довгострокові кредити

2045

2055

3. Прострочена заборгованість за кредитами

2047

2057

4. Нараховані доходи за кредитами

2048

2058

5. Прострочені нараховані доходи за кредитами

2049

2059

За 206 групою окремо визначається вид кредитів: 2061 рахунок — кредити під платіжні картки, які надані суб'єктам господарської діяльності. У цілому ж класифікація за наведеними ознаками за 206 групою збігається з групами 204, 205, крім одного: інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності, — це рахунок 2062. За ознаками 2, 3, 4, 5 — це рахунки 2065, 2067, 2068 і 2069.

Отже, групи рахунків 204, 205 і 206 мають єдину класифікаційну ознаку — це кредити в поточну діяльність.

Окремо виділяється 207 група «Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності». Сюди входять рахунки, на яких обліковуються: короткострокові, довгострокові кредити на будівництво та освоєння землі, на купівлю будівель, споруд, обладнання, землі та фінансовий лізинг, що надані суб'єктам господарської діяльності, а також прострочена заборгованість, нараховані і прострочені проценти за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності.

За групою 209 «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності» показуються всі види кредитів, що визнані сумнівними. Факт визнання кредитної заборгованості сумнівною фіксується за умови, коли банк не має певності щодо її погашення позичальником. До уваги передусім беруть результати аналізу фінансового стану позичальника та перспектив його подальшої діяльності.

Окрім кредитів, що надані суб'єктам господарської діяльності, виділяють:

Кредити, які надані органам загального державного управління. Ці кредити обліковуються в таких групах рахунків:

210 — «Кредити, які надані центральним органам державного управління»;

211— «Кредити, які надані місцевим органам державного управління»;

219— «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані органам загального державного управління».

Кредити, які надані фізичним особам. Ці кредити обліковуються на таких групах рахунків:

220— «Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам»;

221 — «Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам»;

229 — «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам».

Окремо виділяється 240 група «Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам», в якій знаходяться рахунки 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам» та 2401 «Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам».

Доходи від наданих кредитів обліковуються на рахунках шостого класу плану рахунків за такими групами:

600 — «Процентні доходи за коштами, розміщеними в Національному банку України»;

601 — «Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках»;

602 — «Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності»;

603 — «Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління»;

604 — «Процентні доходи за кредитами фізичним особам».

Слід зазначити, що Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунки, на яких обліковуються активи або пасиви, які не відповідають таким вимогам: імовірно, що банк отримає або втратить будь-яку економічну вигоду, пов'язану з цим елементом активу або пасиву; елемент активу або пасиву має вартість, яка може бути точно виміряна.

Усі види забезпечення кредитних ризиків банку обліковуються на позабалансових рахунках:

901 — «Гарантії, отримані від банків»;

902 — «Гарантії, надані клієнтам»;

903 — «Гарантії, що отримані від клієнтів»;

909 — «Сумнівні гарантії та поручительства»;

910 — «Зобов'язання з кредитування, які надані банкам»;

911 — «Зобов'язання з кредитування, які отримані від банків»;

912 — «Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам»;

950 — «Отримана застава»;

951 — «Надана застава».