Конспект лекцій (2004) Бухгалтерський облік у банках

Облік доходів і витрат банку

Ведення обліку доходів і витрат банків регламентується «Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України», затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255.

При розрахунку сум процентних доходів і витрат за кредитними і депозитними угодами враховується перший і не враховується останній день дії договору. У банківській практиці можуть використовуватися три методи визначення кількості днів, які беруться в розрахунок під час нарахування сум процентних доходів і витрат:

1) метод «факт/факт» — при нарахуванні процентів виходять з фактичної кількості днів у місяці та у році;

2) метод «факт/360» — при розрахунку виходять з фактичної кількості днів у місяці, а кількість днів у році беруть умовно за 360;

3) метод «30/360» — при розрахунку суми відсотків умовно приймають кількість днів у місяці за ЗО, а в році — за 360.Метод визначення кількості днів для нарахування процентів указують в угоді.

Процентні доходи і витрати та прирівняні до них комісії повинні обліковуватися регулярно, не рідше одного разу на місяць, незалежно від періодичності розрахунків, указаної в угоді.

Наприкінці кожного місяця (або щоденно — залежно від облікової політики банку) в обліку здійснюються такі бухгалтерські записи.

При нарахуванні доходів:

Д-т «Нараховані доходи».

К-т «Доходи».

При нарахуванні витрат:

Д-т «Витрати».

К-т «Нараховані витрати».

При отриманні банком сум нарахованих доходів:

Д-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський рахунок банку, або каса).

К-т «Нараховані доходи».

При сплаті банком сум нарахованих витрат:

Д-т «Нараховані витрати».

К-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський рахунок банку, або каса).

У разі непогашення боржником заборгованості за нарахованими доходами в строк, передбачений угодою, наступного робочого дня несплачена сума обліковується на відповідних рахунках з обліку прострочених нарахованих доходів класів 1,2,3.

При неотриманні банком сум нарахованих доходів в обумовлений в у годі термін:

Д-т «Прострочені нараховані доходи».

К-т «Нараховані доходи».

Якщо банк не має впевненості в погашенні заборгованості за основним боргом і процентами, ураховуючи фінансовий стан боржника (контрагента банку), то така заборгованість має бути визнана та відображена в обліку як сумнівна щодо отримання.

За умови визнання основного боргу сумнівним заборгованість за нарахованими доходами також має визнаватися сумнівною щодо отримання і відображатися на відповідних рахунках для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами класів 1, 2, 3, і навпаки, у разі визнання нарахованих доходів сумнівними щодо отримання сума основного боргу теж має визнаватися в бухгалтерському обліку сумнівною.

При визнанні дебіторської заборгованості за нарахованими доходами сумнівною:

Д-т «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами».

К-т «Прострочені нараховані доходи».

У разі наявності простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами банк формує спеціальні резерви у відповідній валюті за рахунок витрат.

При формуванні резерву під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами:

Д-т «Відрахування в резерв».

К-т «Резерв».

Якщо заборгованість за нарахованими доходами визнана сумнівною та обліковується за відповідними рахунками сумнівної заборгованості, то подальше нарахування доходів та їх облік банк здійснює за позабалансовими рахунками групи 960 «Не сплачені в строк доходи» до терміну їх погашення клієнтом (поручителем) або до строку, визначеного угодою.

Якщо заборгованість за нарахованими доходами, що обліковується за відповідними рахунками класів 1, 2, 3, визнана безнадійною, то банк списує її за рахунок сформованих резервів.

Заборгованість, що списана за рахунок спеціальних резервів, банк обліковує за позабалансовими рахунками групи 960 «Не сплачені в строк доходи». Критерії, строки та порядок визнання заборгованості за нарахованими доходами сумнівною, безнадійною визначаються обліковою політикою банку.

При списанні безнадійної заборгованості за нарахованими доходами:

Д-т «Резерв».

К-т «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами».

І одночасно на позабалансових рахунках:

Д-т «Борги, списані у збиток».

К-т «Контррахунок».

При отриманні банком коштів авансом:

Д-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський рахунок банку).

К-т «Доходи майбутніх періодів».

У кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду:

Д-т «Доходи майбутніх періодів».

К-т «Доходи».

При сплаті банком коштів авансом:

Д-т «Витрати майбутніх періодів».

К-т «Поточний рахунок клієнта» (або кореспондентський рахунок банку).

У кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду:

Д-т «Витрати».

К-т «Витрати майбутніх періодів».

Облік процентних доходів. До процентних доходів відносять проценти за користування банківськими кредитами, проценти за придбаними борговими цінними паперами і прирівняні до процентів комісії (які обраховуються так само, як проценти, тобто пропорційно терміну і сумі активу). Комісійні доходи, подібні за природою до процентних, підлягають щомісячному відображенню в банківському обліку, незалежно від періодичності розрахунків за ними, зазначеної в угоді з контрагентом.

Розглянемо на прикладах облік операцій з нарахування і стягнення процентів за банківським кредитом та розміщеним в іншому банку міжбанківським депозитом.

На процентні доходи банку за операціями з борговими цінними паперами, придбаними банком, впливають власне проценти (за фіксованою або плаваючою процентною ставкою), а також амортизація дисконту чи премії.

Дисконт — це різниця між номіналом цінних паперів і ціною придбання, якщо остання нижча номіналу. Сума дисконту у разі купівлі цінних паперів ураховується як елемент ціни придбання на рахунку «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами». Фактично банк одержує суму дисконту при погашенні облігацій.

Премія — це перевищення ринкової вартості (вартості придбання) цінного папера над його номінальною вартістю без урахування нарахованих на момент придбання процентів (купона).

Реалізація принципів нарахування і відповідності за операціями з борговими цінними паперами в портфелі банку потребує щомісячного відображення в обліку:

1. Нарахованих процентів.

2. Амортизації дисконту чи премії.

Амортизація дисконту збільшує процентний дохід, а амортизація премії зменшує процентний дохід за операціями з борговими цінними паперами в портфелі банку. Для розрахунку амортизації дисконту чи премії на практиці використовується метод ефективної ставки процента. У наведених прикладах застосовано з навчальною метою простіший — прямолінійний метод амортизації дисконту (премії) за борговими цінними паперами.

У разі купівлі боргових цінних паперів за ціною, вищою від номіналу, виникає такий об'єкт обліку, як неамортизована премія, що обчислюється як різниця між ціною придбання і номінальною вартістю цінного-папера. Сума амортизації премії відноситься на зменшення процентного доходу за борговим цінним папером.

Облік комісійних доходів. У складі комісій, які банк одержує за надані послуги, виділяють:

* комісії за одноразові послуги;

« комісії за послуги, які надаються протягом періоду, що обумовлений в угоді;

• комісії за послуги з обов'язковим результатом.

Комісії за одноразові послуги. До цього виду комісій відносять комісії за послуги з обміну валют, за видачу готівкових коштів, за видачу поручительства тощо.

Одержання комісії відображається в обліку записом:

Д-т «Поточний рахунок клієнта» або «Каса»;

К-т «Комісійні доходи».

Облік комісії за послуги постійного характеру. До них належать комісії за розрахунково-касове обслуговування, інкасаторські послуги, орендні платежі тощо.

Облік результатів від торговельних операцій. Результат від торговельних операцій відображається на активно-пасивних рахунках.

Розглянемо відображення в обліку результатів від торговельних операцій на прикладі торгівлі цінними паперами (акціями, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо). Прибуток чи збиток від реалізації цінних паперів відображається на рахунку № 6393 «Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж».

Облік дивідендного доходу. Дивіденди, які підлягають одержанню банком за інвестиціями, відображаються в банківському обліку після їх оголошення на загальних зборах акціонерів:

Д-т «Нараховані дивіденди»;

К-т «Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями».

Надходження дивідендів на кореспондентський рахунок у банку:

Д-т «Кореспондентський рахунок»;

К-т «Нараховані дивіденди».

Облік комісійних витрат.

1) У разі сплати комісій у момент отримання послуги банком: Д-т «Комісійні витрати»; К-т «Коррахунок банку».

2) У разі сплати послуг авансом: Д-т «Витрати майбутніх періодів»; К-т «Коррахунок банку».

3) При отриманні послуги банком:

Д-т «Комісійні витрати»;

К-т «Витрати майбутніх періодів».

Облік негрошових витрат. Негрошові витрати пов'язані з формуванням резервів для покриття можливих збитків від кредитних операцій, резервів під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами, резервів під знецінення цінних паперів, резервів під можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю, резервів на покриття ризиків і втрат.

При формуванні резерву роблять запис за дебетом відповідного рахунка 770 групи «Відрахування в резерви»:

Д-т «Відрахування в резерв»;

К-т «Резерв».

У разі поліпшення якості активу і зменшення ризиковості коригують розрахункову суму резерву:

Д-т «Резерв»;

К-т «Відрахування в резерв».

У разі списання безнадійної заборгованості з балансу за рахунок резерву:

Д-т «Резерв»;

К-т «Сумнівна заборгованість» (приклади 2, 7).

Облік витрат на утримання персоналу банку. У кожній установі банку розробляється штатний розпис працівників та схема посадових окладів і на їх основі, залежно від рівня кваліфікації та складності робіт, формується фонд основної та додаткової заробітної плати.

Приймання на роботу здійснюється на підставі поданих заяв, укладених контрактів і наказу керівника банку про призначення на посаду і розмір посадового окладу.

На кожного працівника відділ кадрів відкриває особову картку, яка містить довідкові дані і призначена для відображення всіх службових переміщень під час роботи її власника в банку.

У бухгалтерії банку на кожного співробітника відкриваються особові рахунки для щомісячної реєстрації всіх видів нарахувань оплати праці й утримань з неї. Оплата нараховується на основі даних табеля обліку відпрацьованого часу, про чергову й адміністративну відпустки, хворобу, виконання громадських обов'язків тощо.

Нарахована заробітна плата включається до складу адміністративно-управлінських витрат (дебет рахунка 7400 «Основна і додаткова заробітна плата» у кореспонденції з кредитом рахунка 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»). Крім основної заробітної плати, внутрішнім положенням банк може передбачати премії за виробничі результати, інші надбавки, доплати, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; їх обліковують на особових рахунках окремо з метою надання інформації податковим органам про сукупний дохід кожного працівника.

Щомісячно бухгалтерія здійснює всі розрахунки щодо нарахування оплати праці та утримання як податків, зборів, так і аліментів, погашення виданих кредитів, нестач, різних штрафів тощо.

Одночасно з нарахуванням оплати праці бухгалтерія здійснює також нарахування обов'язкових платежів у різні державні фонди: Пенсійний фонд — 32 %, фонд обов'язкового страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності — 2,9 %, фонд соціального страхування на випадок безробіття — 2,1 %, фонд страхування від нещасного випадку на виробництві — у відсотках до фактичних витрат на оплату праці залежно від класу професійного ризику виробництва. Усі обов'язкові нарахування до зазначених фондів, поряд із заробітною платою, включаються у витрати основної діяльності банку (собівартість банківських послуг) і обліковуються за групою рахунків 740 «Витрати на утримання персоналу». Здійснюється бухгалтерський запис:

Д-т 7401 «Внески на державне соціальне страхування», або 7402 «Інші обов'язкові нарахування на заробітну плату»;

К-т 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток».

Нарахування оплати за лікарняними листками, довідками про виконання громадських обов'язків здійснюються згідно з інструктивними вказівками Міністерства праці та Державного комітету статистики України.

На всі утримання із заробітної плати складаються бухгалтерські проведення:

Д-т 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»;

К-т рахунків:

3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток»;

3653 «Утримання з працівників банку на користь третіх осіб».

Банки можуть формувати резерви на оплату відпусток для забезпечення рівномірного розподілу цих витрат протягом звітного періоду шляхом щомісячного проведення нарахувань за встановленим нормативом від витрат на оплату праці. Облік операцій з формування і використання резервів на оплату відпусток ведеться на рахунку 3658 «Забезпечення оплати відпусток».

Якщо у банку не створюють резерв на оплату відпусток, то нарахування відпускних майбутніх періодів та обов'язкових державних перерахувань на відпускні майбутніх періодів обліковуються на окремих аналітичних рахунках до балансового рахунка 3500 «Витрати майбутніх періодів» і амортизуються на витрати банку звітного періоду.

Нарахування заробітної плати працівникам банку здійснюється в розрахунково-платіжній або платіжній відомості, де вказується:

*сума нарахованої заробітної плати;

* надбавки та доплати;

* нарахування відпускних та за листками тимчасової непрацездатності;

«»утримання із заробітної плати.

Відображені бухгалтерськими проведеннями операції з нарахування заробітної плати, утримань із неї, відрахувань в обов'язкові державні фонди оформляються меморіальними ордерами.

Усі витрати на оплату праці, у тому числі доплати за кваліфікацію та за обсяги робіт, відносяться на витрати того звітного періоду, коли вони мали місце.