Конспект лекцій (2004) Бухгалтерський облік у банках

Методика складання звіту про рух грошових коштів

Метою звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансових звітів відомостей для оцінювання спроможності банку генерувати грошові кошти, а також для оцінювання потреби банку в них.

Звіт про рух грошових коштів відображає джерела отриманих банком готівкових і безготівкових коштів і напрями їх використання у звітному періоді, а також рух грошових коштів за звітний період залежно від видів діяльності — операційної, фінансової, інвестиційної.

Операційна діяльність — це основна діяльність банку, що дає дохід, а також інші види діяльності, що не входять до складу інвестиційної чи фінансової діяльності.

Інвестиційна діяльність — це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність — це діяльність, яка спричиняє зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу банку.Звіт про рух грошових коштів може складатись одним із двох методів: прямим чи непрямим.

Прямий метод потребує постійного накопичення даних про рух грошових коштів, узагальнення потрібних показників в аналітичному обліку.

Непрямий метод ґрунтується на максимальному використанні вже підготовлених показників фінансових звітів — балансу і звіту про фінансові результати та мінімальному використанні даних первинних документів, облікових регістрів та аналітичних і синтетичних рахунків бухгалтерського обліку.

Банк самостійно обирає метод складання звіту про рух грошових коштів.

Терміни у цьому звіті використовуються у такому значенні:

Грошові кошти — це готівкові кошти в касі та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові висо-коліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

Грошові потоки (рух коштів) — це надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Негрошові операції — це операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів. Негрошовими операціями вважаються: формування резерву під наявний актив, амортизація дисконту чи премії за цінними паперами, амортизація основних засобів та нематеріальних активів, нараховані, але не отримані доходи, нараховані, але не сплачені витрати, у тому числі нараховані, але не сплачені податки, нараховані, але не сплачені виплати працівникам; безоплатне отримання основних засобів.

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом передбачає обчислення:

1. Припливу грошових коштів, а саме:

• грошового прибутку; «зменшення активів;

• збільшення зобов'язань;

• грошового збільшення статутного капіталу.

2. Відпливу грошових коштів, а саме:

« грошового збитку;

«збільшення активів;

«зменшення зобов'язань;

«сплати дивідендів;

« грошового зменшення статутного капіталу.

Форма звіту поділяється на чотири розділи (табл. 13.9):

1) операційна діяльність;

2) інвестиційна діяльність;

3) фінансова діяльність;

4) вплив змін курсів валют.

Величина чистого збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює сумі таких статей:

«чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності;

• чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності;

• чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.

При цьому грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року включають суму таких статей:

1) грошові кошти та їх еквіваленти на початок року;

2) чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів;

3) вплив зміни курсів валют (зазначається нереалізований результат переоцінки іноземної валюти).

Розділ «Операційна діяльність» складається з двох частин:

1) чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку. Ця сума відображає чисте надходження (вибуття) грошових коштів у вигляді прибутку (збитку) банку від його діяльності;

2) чистий приплив (відплив) грошових коштів від іншої діяльності, яка не належить до інвестиційної та фінансової та відображає збільшення (зменшення) активів і зобов'язань, що виникають унаслідок цієї діяльності.

Форма звіту про рух грошових коштів, складеного за непрямим методом, включає три розділи:

1) операційна діяльність; й 2) інвестиційна діяльність;

3) фінансова діяльність.

Розділ «Операційна діяльність» містить такі показники:

1. Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку. Цей показник відображає чисте надходження (вибуття) грошових коштів у вигляді прибутку (збитку) банку від його діяльності у такий спосіб: негрошові доходи (витрати) віднімаються (додаються) від (до) суми чистого прибутку.

2. Чистий приплив (відплив) грошових коштів від іншої діяльності, яка не належить до інвестиційної та фінансової. Цей показник відображає збільшення (зменшення) активів і зобов'язань, що виникають унаслідок цієї діяльності.

Різниця між чистим прибутком та чистим грошовим прибутком від поточних операцій банку виникає завдяки наявності таких статей:

1) негрошові статті доходів і витрат (наприклад, амортизація основних засобів, рух резервів);

2) неопераційні статті доходів та витрат (наприклад, результати від продажу основних засобів);

3) тимчасові різниці між елементами чистого прибутку та пов'язаними з ними грошовими потоками (наприклад, нарахування доходів та витрат, амортизація дисконтів та премій).

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів визначається як сума таких статей:

«чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності;

«чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності;

«чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.

При цьому грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року обчислюють як суму таких статей:

1) грошові кошти та їх еквіваленти на початок року;

2) чисте збільшення (зменшення) грошових коштів і їх еквівалентів.

Порядок розрахунку деяких статей звіту про рух грошових коштів:

1. Приплив грошових коштів обчислюється через додавання таких показників:

* грошовий прибуток; «зменшення активів; «збільшення зобов'язань;

* грошове збільшення статутного капіталу.

2. Відплив грошових коштів обчислюється шляхом додавання таких показників:

* грошовий збиток; «збільшення активів; «зменшення зобов'язань; «сплата дивідендів;

* грошове зменшення статутного капіталу.

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку обчислюється так: з прибутку за звітний період вираховуються всі негрошові потоки за рахунками доходів і витрат (витрати — додаються, доходи — віднімаються). За всіма рахунками шостого і сьомого класів береться до розрахунку різниця між залишками на кінець та початок звітного періоду.

Грошове збільшення (зменшення) активів банку — це грошовий потік, що дорівнює різниці між залишками за активними рахунками з вирахуванням контрактивних рахунків на початок і кінець звітного періоду та всіх негрошових потоків за рахунками доходів, витрат і капіталу.

Позитивний результат додається до грошових потоків, негативний — віднімається.

Грошове збільшення (зменшення) пасивів банку — це грошовий потік, що дорівнює різниці між залишками за пасивними рахунками з вирахуванням контрпасивних рахунків на початок і кінець звітного періоду та всіх негрошових потоків за рахунками доходів і витрат.

Позитивний результат додається до грошових потоків, негативний — віднімається.

За всіма рахунками береться різниця між залишками на кінець і початок періоду. Ураховуючи, що початком періоду є 1 січня кожного року, сума залишків на початок періоду за шостим класом «Доходи» та сьомим «Витрати» дорівнює нулю.