Конспект лекцій Управлінський облік

1. Фінансове планування і бюджетування.

Фінансове планування включає:

 стратегічне планування (10-15 років);

 перспективне планування (3-5 років);

 поточне планування (1 рік).

Бюджетування є інструментом поточного планування підприємства.

Бюджетування – процес планування майбутньої діяльності підприємства і оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.

Бюджет – це план майбутніх операцій в кількісному та грошовому вимірі, складений для кожного центру відповідальності та по підприємству в цілому.

Бюджетний центр або центр відповідальності – це підрозділ, для якого може бути складений окремий бюджет і здійснюватися контроль за його виконанням.Бюджетним періодом є 1 рік (з розбивкою по кварталах, місяцях).

Мета бюджетування:

1. Забезпечення поточного планування.

2. Забезпечення координації і кооперації підрозділів підприємства.

3. Обґрунтування витрат підрозділів і підприємства в цілому.

4. Встановлення персональної відповідальності керівника центру відповідальності за дотриманням виконання бюджетів.

Організаційними умовами впровадження бюджетування є:

Аналіз організаційної структури підприємства

Розробка системи фінансової відповідальності

Розробка системи внутрішньої звітності

Навчання адміністративного персоналу підприємства та структурних підрозділів

Визначення переліку бюджетів підприємства

Розробка форм таблиць бюджетів і впровадження програмного забезпечення

Розробка основного бюджету

Бюджети поділяються на:

 фінансові;

 операційні, що складають основний бюджет.

Операційні бюджети – це сукупність бюджетів видатків і доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про прибуток.

Операційні бюджети:

 бюджет продажу – це операційний бюджет, який містить інформацію про заплановані об’єми продажу, ціни і очікуваний доход від реалізації кожного виду продукції (товарів, послуг);

 бюджет виробництва – виробнича програма, котра визначає заплановані номенклатуру і об’єм виробництва в бюджетному періоді;

 бюджет виробничих запасів – це плановий документ, який містить розрахунок кількості матеріалів, котрі необхідно придбати в бюджетному періоді;

 бюджет прямих витрат на матеріали – плановий документ, в якому відображені витрати на придбання матеріалів, які необхідні для виробництва товарів чи послуг за бюджетний період;

 бюджет запасу готової продукції;

 бюджет прямих витрат на оплату праці – плановий документ, в якому відображені витрати на оплату праці, які необхідні для виробництва товарів чи послуг за бюджетний період;

 бюджет виробничих накладних витрат – це плановий документ, в якому відображені накладні витрати, що пов’язані з виробництвом продукції (послуг) в бюджетному періоді;

 бюджет виробничої собівартості продукції – плановий документ, в якому подано розрахунок собівартості продукції, котру передбачається виготовляти в бюджетному періоді;

 бюджет адміністративних витрат – плановий документ, котрий відображає очікувані витрати на управління і обслуговування підприємства в цілому;

 бюджет витрат на збут – плановий документ, в якому наведені постійні і змінні витрати, що пов’язані зі збутом продукції в бюджетному періоді;

 бюджетний звіт про прибуток – проформа фінансової звітності, яка складена від початку звітного періоду і відображає фінансовий результат діяльності.

Фінансові бюджети – це сукупність бюджетів, які відображають заплановані грошові потоки і фінансовий стан підприємства.

Фінансові бюджети:

 бюджет капітальних вкладень - ;

 бюджет запозичених коштів - ;

 бюджет руху грошових коштів – плановий документ, який відображає майбутні платежі і надходження грошових коштів.

Операційні та фінансові бюджети складають бюджетний баланс – це проформа фінансової звітності, яка містить інформацію про майбутнє фінансове становище підприємства, котре очікується в результаті запланованих операцій.

Операційні бюджети починають розроблятися із “вузького місця”: обсяги реалізації, забезпеченість матеріальними ресурсами, забезпеченість трудовими ресурсами...