Кириленко Фінанси (2000)

ВСТУП

Відомий вітчизняний вчений професор І.І.Янжул у 1890р. писав: «Финансовое хозяйство или хозяйство государства, его доходы и расходы составляют подавляющий интерес нашего времени, который чуть ли не господствует, иногда к положи-тельному вреду, над всеми остальными вопросами государст-венной и народной жизни» («Основные начала финансовой науки»).

Справді, фінанси пронизують усе наше життя, з фінансовими категоріями ми зустрічаємося повсюди, адже до них належать податки, доходи, прибуток, бюджет, пенсії, дотації, субсидії, штрафи, фінансові санкції та багато інших. Фінансові поняття ми повсемісно використовуємо, проте не завжди точно розуміємо їхній зміст.

В сучасний умовах, коли в Україні проходить процес становлення демократичної соціально орієнтованої держави, фінансові проблеми тим чи іншим чином зачіпають та хвилюють усіх: державних діячів, вчених, практиків, громадськість. Найбільший інтерес викликають проблеми досягнення фінансової стабілізації, подолання інфляції та бюджетного дефіциту, зменшення податкового тягаря та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, ефективне використання фінансових ресурсів, формування та витрачання коштів державного та місцевих бюджетів України.В запропонованому навчальному посібнику розглядаються основні поняття фінансової науки, такі як сутність та функції фінансів, фінансові ресурси як матеріальне втілення фінансів, роль фондового ринку в мобілізації та перерозподілі фінансових ресурсів. Чільне місце у посібнику відведено питанням змісту та завданням сучасної фінансової політики України в контексті Конституції та законів України, урядових рішень, указів Президента України.

Як відомо, реалізація заходів фінансової політики проходить за допомогою фінансового механізму, характеристиці якого присвячений окремий розділ посібника; в ньому розглядаються основні складові фінансового механізму: управління фінансами, фінансове планування та фінансовий контроль. Вияснення їхньої сутності проходить разом із знайомством з функціями, правами та обов'язками, які покладені на органи законодавчої та виконавчої влади і, перш за все на Міністерство фінансів України, Державну податкову службу України, Державне казначейство України, Контрольно-ревізійну службу України.

Фінансова система України, представлена як сукупність фінансів суб'єктів господарювання та державних фінансів. Важливе місце відведено виясненню особливостей організації фінансів суб'єктів підприємництва, виходячи із виняткової ролі підприємницької діяльності та приватної ініціативи у ринковій економіці. Крім того, дана характеристика фінансових відносин, які виникають в бюджетних та громадських організаціях та доброчинних фондах.

В складі державних фінансів України розглянуто бюджетну систему, державні цільові фонди та державний кредит. В зв'язку із тим, що центральне місце у державних фінансах займає бюджетна система, тому головна увага приділена виясненню сутності бюджету, складу та принципам побудови бюджетної системи, розгляду складу доходів та видатків державного та місцевих бюджетів, характеристиці бюджетного процесу, організації міжбюджетних відносин.

Окремий розділ відведений питанням сутності податків, як найбільш яскравої форми фінансових відносин, історії їх виникнення, формуванню засад оптимального оподаткування, а також складу вітчизняної системи оподаткування та проблемам її вдосконалення. Дана коротка характеристика загальнодержавним та місцевим податкам і зборам.

Навчальний посібник розроблений у відповідності із типовою програмою по курсу "Фінанси", розрахований на студентів економічних спецільностей, слухачів інститутів післядипломної освіти та центрів підготовки магістрів. Дане видання підготовлено з врахуванням нормативних документів, які були прийняті в Україні станом на першу половину 2000 року.