Кириленко Фінанси (2000)

4.4. Місцеві бюджети

В бюджетній системі кожної країни найбільш чисельною ланкою є місцеві бюджети. В даний час в нашій державі їх нараховується майже дванадцять тисяч. Згідно Конституції України, до них належать: міські, районні в містах, селищні і сільські бюджети. За допомогою місцевих бюджетів щорічно перерозподіляється близько 15% валового внутрішнього продукту, в них зосереджується майже 35% бюджетних ресурсів.

Місцеві бюджети виконують особливу роль в кожній унітарній країні тому, що вони є фінансовою основою місцевого самоврядування. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, т.б. всі ті витрати, які зачіпають інтереси широких верств населення.

Крім того місцеві бюджети є одним з важелів за допомогою якого проводиться перерозподіл валового внутрішнього продукту, в першу чергу, серед окремих соціальних груп населення та територій. І тому, наскільки раціонально побудована система місцевих бюджетів, залежить ефективність функціонування усієї бюджетної системи, успішне здійснення фінансової політики.

Закономірно, що проблеми виконання місцевих бюджетів, правильність розрахунків дохідної та видаткової частин, досягнення збалансованності набувають в сучасних умовах особливої актуальності.В законі «Про бюджетну систему України» визначено склад видатків місцевих бюджетів наступним чином:

- фінансування установ соціально-культурної сфери, соціальний захист і соціальне забезпечення населення;

- утримання місцевих органів державної влади і самоврядування;

- фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів;

- інші видатки.

В таблиці 9 наведені обсяги та структура видатків місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць України у 1999 р.Як свідчать наведені дані, більше половини усіх коштів місцевих бюджетів України спрямовується на утримання бюджетних організацій, які належать до соціально-культурної сфери, це - заклади освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва, фізичної культури і спорту та ін. Мережа таких закладів досить розгалужена, фінансовий і матеріально-технічний стан більшості з них вкрай незадовільний.

Не зважаючи на те, що фінансування об'єктів соціальної та побутової інфраструктури поглинає левову частку бюджетних

коштів, всі останні роки їх хронічно не вистачає не тільки на розвиток даних установ, але і на підтримання їх більш-менш в належному стані.

До найважливіших виплат по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення за рахунок коштів місцевих бюджетів належать:

- допомоги сім'ям з дітьми віком до 16 років (учнів до 18);

- допомоги одиноким матерям та матерям по догляду за дитиною;

- допомоги по догляду за дитиною-інвалідом;

- допомоги по догляду за дитиною до 3-х років, непрацюючим матерям;

- тимчасові допомоги на дітей, в період розшуку батьків;

- грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом за 3-ма і більше дітей;

- виплати пільг ветеранам війни та праці, реабілітованим;

- виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг;

- фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін.

Не менш важливим напрямком витрачання коштів місцевих бюджетів є видатки обумовлені економічною діяльністю місцевої влади - капітальні вкладення в промислові об'єкти комунальної власності, АПК, електроенергетику та інші галузі, обслуговування комунальної системи, роботи по благоустрою, земельній реформі та землевпорядкуванню.

Обсяги видатків на розвиток економіки є недостатніми в сучасних умовах для нормального функціонування комунального, житлового, побутового господарства, яке належить до комунальної власності. Потребує ремонту, а, отже, значних капіталовкладень, велика частина житлового фонду, автошляхів, каналізаційних і очисних споруд. Вирішення всіх проблем, які виникають при функціонуванні органів місцевої влади, виконання покладених на них повноважень неможливе без зміцнення доходної бази місцевих бюджетів, пошуку нових нетрадиційних поступлень, а також проведення радикальних реформ, які би сприяли розвитку вітчизняного виробництва.

Формування доходів місцевих бюджетів України за останні роки зазнало багатьох змін і в даний час законодавством не визначено стабільного переліку доходних джерел, склад регулюючих доходів та нормавиви відрахувань.Найбільше значення у формуванні доходів місцевих бюджетів мають податкові надходження і, перш за все, податок на прибуток підприємств, які належать до комунальної форми власності, прибутковий податок з громадян, платежі за використання природних ресурсів (плата за землю, лісовий доход, плата за воду).

Не зважаючи на досить значний перелік місцевих податків та зборів (2 податки та 14 зборів), вони не відіграють значної фіскальної ролі у формуванні місцевих бюджетів. Як правило, їхня питома вага складає лише 3-5% сукупних доходів місцевих бюджетів України. Для бюджетів більшості областей країни характерною є висока питома вага в доходах бюджетних трансфертів (дотацій та субвенцій).