Іщенко Політологія (2004)

1.5. Наукове пізнання політики і політичне прогнозування.

Логіка наукового пізнання політики і структура політології. Логіка (з гр. logos - думка, розум, закон, слово) - наука про способи доведень і спростувань. Сукупність наукових теорій, в яких розглядаються певні способи доведень і спростувань. Наукове пізнання як обумовлений розвитком загально-історичної практики процес відображення і відтворення дійсності у мисленні. Взаємодія об'єкта і суб'єкта, результатом якого є нове знання про світ.

Політикав гносеологічномута об'єктно-суб'єктному вимірах. Методологічний та полісистемно-функціональний виміри політики. Визначеність структури політології логікою виникнення І генезису тих чи інших політичних факторів, відносин, явищ і процесів, в їх взаємозумовленості, взаємозв'язку, взаємодії та взаємозалежності. Загальнометодологічні основи політологіїяк галузі наукового пізнання політики, форми, методологія пізнання та її використання. Сукупність вихідних відносин - політичних, що формуються в суспільстві, породжують політичну владу, боротьбу за владу, способи і форми її реалізації. Суб'єктно-об'єктна реальність політики в аспекті загальнонаукового аналізу суб'єктів і об'єктів політики. Теорія і методологія інституціонально-функціонального пізнання політичної системи суспільства Особливості функціонування духовно-політичної підсистеми суспільства Міждержавні аспекти прояву і реалізації політичної влади в сучасній світовій макроетносоціосистемі.

Історія пізнання політичного буття на протязі більше двох з половиною тисячоліть. Від зародження в Стародавній Греції до потужних імпульсів сучасного філософського осмислення політики. Наукове пізнання політики в сотнях центрів політичних досліджень. Міжнародна асоціація політичної науки. Оновлення, модернізація і диверсифікація форм і методів вивчення політики.

Місце політичного прогнозування в науковому пізнанні політики, в загальних прогнозних розробках соціальних процесів. Його співвідношення з наукою-технічним, соціальним і іншими напрямами прогнозування. Об'єкти, предмети і строки прогнозування політичних явищ і процесів. Огабливості екстраполяції політичних процесів. Прогнозна експертиза в політології. Математизація прогностичних моделей в політиці.

Прогнозування - багатоплановий процес науково-дослідницької діяльності. Методологія та використання комплексу наукових методів: аналогія, системний аналіз, статистичні методи, соціологічне дослідження, матричний метод, аналіз за схемою «дія - результат» тощо. Основні способи розробки прогнозів: екстраполяцій моделювання, опит експертів. Моделювання як метод прогнозування політики. Поділ моделей на матеріальні (макети, муляжі, панорами тощо) та ідеальні моделі, уявні, мисленні. їх поділ на знакові моделі, моделі-об-рази. Знакові моделі - математичні, їх створення на основі застосування електронно-обчислювальної техніки. Моделі, образи, поняття й судження, теоретичне тлумачення того чи іншого об'єкта. Модель-ідеалізація.

Можливості, межі, методика та процедури прогнозування в політиці. Раціональне й ірраціональне у політичній науці та практиці. Передбачуване і непередбачуване в політиці. Співвідношення загальних та специфічних методів передбачення політичного поступу. Використання синергетичних принципів (Е.Ласло, С.Масуда, Д.Бойтим, І.Приго-жин). Ідеї цілісної технодемократичної системи («холотех-нодемократія»), (М.Бунге); планетарного суспільства (М.Мокєєв). Концепції цивілізму (В.Нерсесянц), зіткнення цивілізацій (С. Хантінгтон). Методології політичного прогнозування. Врахування змін стадій стабільності та кризових обставин, багатоваріантності, альтернативності шляхів та можливостей соціально-політичного розвитку. Загальне і часткове прогнозування.

Типи прогнозів: пошуковий, нормативний, вірогіднісний та інші. Основні напрямки прогнозування, його етапи. Системне прогнозування. Стратегічне, тактичне і операційне прогнозування. Інформація як база й умова прогнозування. Прогнозування як пізнання, розуміння та інтерпретація прогресу і тенденцій політичного розвитку. Футурологія (Ф.Фукуяма, С Платонов, Д.Несбіт). Прогноз в політиці як один із засобів наукового обґрунтування політичних рішень. Реалії і прогнози в практиці політизації і деполітизації сучасного світу.