Губський Цивільна оборона (1995)

Організаційна структура цивільної оборони України

Кабінет Міністрів України постійно приділяє увагу розвитку цивільної оборони, підвищенню її ролі у захисті населення, підвищенню її значення, визначає основні принципи її побудови, характер і обсяг завдань, що вирішуються. Цивільна оборона організується за територіально-виробничим принципом.

Територіальний принцип полягає в організації цивільної оборони на території областей, міст і районів, сільських місцевостей відповідно до адмшістративного поділу території. Згідно з цим, відповідальність за стан цивільної оборони гіа Цих територіях несуть виконавчі органи влади, а начальниками ^вільної оборони, яю безпосередньо здійснюють керівництво цивільною обороною є голови виконавчих органів влади.Виробничий принцип полягає В організації цивільної оборони в кожній установі, підприємстві (об'єкті).

Начальником цивільної оборони України є Прем'єр-Міністр України (мал.І). Безпосереднє керівництво цивільною обороною України здійснює начальник штабу цивільної оборони України, який підпорядкований 1 Ірем'єр-Міністру. При штабі цивільної оборони України є державні курси, де навчаються керівний склад вищих органів влади, керівний склад ЦО і великих підприємств, а також викладачі ЦО вузів.

Штабу цивільної оборони України підпорядковані війська цивільної оборони (1 бригади і 4 полки), спеціалізовані формування цивільної оборони (4 загони), територіальні формування, атакож начальники цивільної оборони областей і штаби цивільної оборони.

В області начальником цивільної оборони є голова державної виконавчої влади. При начальнику ЦО області утворюється штаб цивільної оборони, обласна евакокомісія, комісія з надзвичайних ситуацій. При штабі ЦО області існують курси цивільної оборони. Начальником цивільної оборони міста є голова державної виконавчої влади. При ньому створюється штаб цивільної оборони, міська евакокомісія, територіальні формування і комісія по надзвичайних ситуаціях. В сільському районі начальником цивільної оборони є голова державної виконавчої влади. При ньому створюється штаб цивільної оборони, комісія по надзвичайних ситуаціях, приймальна евакокомісія і територіальні формування. Начальники цивільної оборони несуть повну відповідальність за здійснення заходів цивільної оборони ка підлеглих їм територіях.

Завдання штабів цивільної оборони

— своєчасне планування дій сил цивільної оборони:

— підтримання в постійній готовності формувань до виконання завдань в зонах масового ураження людей, зонах стихійного лиха, аварій і катастроф;

— організація розвідки;

— підтримання надійного зв'язку з підпорядкованими штабами і

формуваннями;

— розгортання пунктів управління, їх переміщення і охорона;

— забезпечення діяльності сил ЦО, які знаходяться в вихідних районах.

Для забезпечення виконання заходів цивільної оборони, підготовки формувань і управління ними з метою проведення робіт в осередках ураження формуються служби міста (району) на базі відповідних міських (районних) організації!.

Начальниками служб є керівники організацій. Вони підпорядковуються начальнику ЦО міста (району) і всю свою практичну діяльність проводять під його керівництвом, а також під керівництвом обласних (державних) служб цивільної оборони.

До служб цивільної оборони відносяться

служба зв'язку і оповіщення - для сповіщення населення про загрозу стихніного лиха, аварій, катастроф і інших надзвичайних ситуацій, а також для підтримання зв'язку з керівництвом і формуваннями цивільної оборони;

— служба охорони громадського порядку (ОГП) для підтримання порядку, охорони громадської власності і особистого майна громадян В мирний і воєнний час;

— протипожежна служба — для профілактики, локалізування і гасіння пожеж;

— медична служба — для надання медичної допомоги ураженим і проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних заходів;

— інженерна служба — для забезпечення побудови захисних споруд;

— комунально-технічна служба — для ліквідації аварій на спорудах комунального господарства;

— технічна служба — для організації і здійснення технічно правильного обслуговування, експлуатації і ремонту техніки і приладів;

— транспортна служба — для забезпечення всіх видів перевезень в інтересах

цивільної оборони;

— служба енергопостачання і світломаскування — для забезпечення

постачання електроенергією об'єктів і транспорту, ліквідації аварій на

електромагістралях, забезпечення режимів затемнення;

— служба санітарної обробки — для проведення санітарної обробки населення,

знезаражування територій, споруд, техніки, транспорту;

— служба продовольчого постачання — для забезпечення населення

продуктами харчування, предметами першої необхідності і захисту запасів

продовольства, харчової сировини і промислових товарів;

— служба матеріально-технічного постачання — для забезпечення об'єктів народного господарства і невоєнізованих формувань всіма видами матеріальних засобів;

— служба сховищ та укрить для забезпечення сховищ і підтримання їх в постійній готовності.

Організація цивільної оборони на об'єктах народного господарства

Об'єкт народного господарства — це виробничі підприємства, учбові заклади, приватні підприємства і інші. На всіх об'єктах народного господарства (ОНГ) цивільна оборона організується з метою попередньої їх підготовки до захисту робітників, службовців і членів їх сімей в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, створення умов, що підвищують стійкість роботи підприємств та своєчасне створення умов Для проведення рятувальних і інших невідкладних робіт РіІНР.

На цивільну оборону підприємства покладені такі основні обов'язки

— оповіщення працівників та членів їх сімей при загрозі напад}', стихійного лиха і катастроф;

— забезпечення сховищами працюючої зміни, підтримка в стані постійної готовності захисних споруд і спеціальних споруд ІДО;

— проведення заходів, що забезпечують стійкість роботи об'єкту в мирний та воєнний час;

— створення, підготовка і підтримка в постійній готовності сил ЦО об'єкту;

Начальником ЦО об'єкту є його керівник. Він несе повну відповідальність за забезпечення захисту виробничого персоналу та населення,' постійну готовність органів управління, сил і засобів проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Начальник ЦО об'єкту підпорядковується відповідним посадовим особам відомств, у віданні яких знаходиться об'єкт, а в оперативному відношенні підпорядковується вищестоящому начальнику ЦО за місцем розташування об'єкту.

Обов'язки начальника ЦО ОНГ

— організація ЦО та повсякденне керівництво нею;

— організація забезпечення евакуації і розосередження робітників і службовців та членів їх сімей в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

— забезпечення сховищами працюючої зміни, підтримка в стані постійної готовності захисних споруд і спеціальних споруд ЦО;

— проведення заходів, що забезпечують стійкість роботи об'єкту в мирний та воєнний час;

— створення, підготовка і підтримка в постійній готовності сил ЦО об'єкту;

— організація стійкого управління, зв'язку та сповіщення, керівництво розробкою плану ЦО об'єкту;

— керівництво навчанням робітників, службовців і населення робітничих поселень заходам захисту від стихійного лиха, аварій та сучцсних засобів ураження;

— здійснення заходів по маскуванню об'єкту;

— керівництво РіШР па об'єкті.

На великих об'єктах призначаються

— застуник начальника ЦО об'єкту по евакуації та розосередженню робітників та службовців;

— заступник по інженерно-технічній частині;

— заступник по матеріально-технічному забезпеченню.

На всіх об'єктах створюється штаб ЦО об'єкту, комплектується з штатних робітників та посадових осіб.

До складу штабу входять: начальник штабу, його заступник (помічники)

— по оперативно-розвідницькій частині, бойовій підготовці, житловому сектору, а також інші спеціалісти на погляд начальника ЦО об'єкту

Служби ЦО об'єкту

Для підготовки та проведення РіІНР на об'єктах, що мають відповідну базу, створюються служби: оповіщення та зв'язку, протипожежна, аварійно-технічна, охорони громадського порядку, медична, матеріально-технічного забезпечення, транспорту, протирадіаційного і хімічного захисту, сховищ. В залежності від специфіки об'єкту і наявності бази можуть створюватись і інші служби ЦО (захисту продовольства, води і т.д.)

Кількість служб визначається начальником ЦО об'єкту по узгодженні зі штабом ЦО району (міста).

Служба оповіщення та зв'язку створюється на базі вузлів (об'єктів) зв'язку. Вона повинна оповістити склад керівництва, робітників та службовців і населення робітничих поселень об'єкту про загрозу стихійного лиха, катастроф, аварій і про загрозу нападу ворога, організувати зв'язок і підгримувати ного у стані постійно! готовності; усунути наслідки аварії на спорудах зв'язку та в осередках ураження.

Служба охорони громадського порядку створюється на базі підрозділів відомчої охорони. На неї покладається забезпечення надійної охорони об'єкту, громадського порядку при аваріях, катастрофах, стихійному лиху та при загрозі нападу противника і в час проведення рятувальних робіт, допомога при своєчасному укритті працюючих за сигналами ЦО, контролювання режиму світломаскування.

Медична служба організується на базі медичних пунктів, санітарних частий, поліклінік. На неї покладається забезпечення постійної готовності медичних формувань, організація і проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів; надання медичної допомоги потерпілим та евакуація їх у-лікувальні установи, здійснення заходів санітарної обробки уражених; Медичне забезпечення робітників та службовців і членів їх сімей в місцях розосередження.

Служба протирадіаційного і протихімічного захисту організується на базі хімічних лабораторій та цехів. На неї покладається розробка і здійснення заходів по захисту робітників і службовців, джерел водозабезпечення, харчувальних блоків, складів продовольства від радіоактивних та хімічних речовин, організація та підготовка протирадіаційних, протихімічних формувань та установ; контролювання стану індивідуальних та колективних, засобів захисту і спеціальної техніки; організація радіаційного і хімічного спостереження та здійснення дозиметричного контролю за опроміненням особистого складу. Проведення заходів по ліквідації наслідків радіоактивного і хімічного зараження.

Служба сховищ та укрить організується на базі відділу капітального будівництва, житлово-комунального відділу, будівельного цеху. На неї покладається розробка розрахунків сховищ для робітників, службовців і їх сімей; забезпечення готовності сховищ та контролювання правильності їх експлуатації: організація будівництва сховищ найпростішого типу; забезпечення своєчасного наповнення сховищ по сигналах ЦО; участь у рятувальних роботах при завалах сховищ.

Аварійно-технічна служба створюється на базі виробничо-технічного відділу або відділу головного механіка. Ця служба розробляє і здійснює попереджувальні заходи, що підвищують стійкість основних споруд, спеціальних інженерних мереж та комунікацій в надзвичайних ситуаціях, здійснює роботи по локалізації та ліквідації аварій в мережах та комунікаціях об'єкту, в спорудах, розбирає завали і рятує людей.

Служба матеріально-технічного забезпечення створюється на базі відділу матеріально-технічного забезпечення об'єкту. На неї покладається розробка плану матеріального і технічного забезпечення, повне та своєчасне забезпечення, формувань всіма засобами оснащення, організація ремонту Техніки і різного майна, підвіз його до дільниць робіт, зберігання і облік; забезпечили продовольством, предметами першої необхідності робітників та службовців на об'єктах та в місцях розосередження.

Транспортна служба організується на базі транспортних відділів, цехів, гаражів об'єкту Вона розробляє і здійснює заходи по забезпеченні перевезеш», пов'язаних з розосередженням робітників і службовців та доставкою їх до місця роботи, організує підвезення сил і засобів до осередків ураження, пристосовує транспорт для перевезення робітників і службовців, евакуації уражених. Проводить роботу по знезараженню транспорту. Начальниками служб призначаються начальники установ, відділів, лабораторій, на базі яких розгортається стужба.

На невеликих об'єктах служби НО не створюються, а їх робота доручається відділам даного об'єкту. Начальниками цивільної оборони сільських районів є голови державної виконавчої влади. При них існує штаб цивільної оборони. В сільських районах утворюються прийомні евакокомісії для прийому і розміщення евакуйованого населення з міст і районів, де сталися стихійне лихо, аграрія або катастрофа або інші надзвичайні ситуації. В сільських районах створюються служби, аналогічні міським районам. Особливістю медичної служби є те, що вона приймає і розміщує евакуйовані лікарні і лікувально-профілактичні установи і хворих. Крім того, в сільських районах створюються служби захисту тварин і рослин на базі ветеринарних установ та дослідних станцій.