Рибалко Історія України (частина друга) (1995)

ПЕРЕДМОВА.

У першій частині видання «Історія України. Від найдавніших часів до кінця XVIII століття» розглядалася історія нашої держави від часу появи людини на українських землях, виникнення на них первісного суспільства і до кінця XVIII ст. Йшлося про Київську Русь, її роздроблення, перебування України в складі Литви і Польщі. Велика увага приділялася утворенню й боротьбі проти чужоземних поневолювачів українського козацтва, визвольній війні українського народу проти шляхетської Польщі, утворенню й трагічній історії Української козацької держави до ліквідації її залишків російським царизмом у другій половині XVIII ст.

Друга частина пропонованого підручника присвячена висвітленню досить складного і тяжкого періоду в історії українського народу — XIX — початок XX ст. (До Лютневої революції 1917 року). Протягом усього розглядуваного часу українські землі були роз'єднаними. Більша частина — Східна або Наддніпрянська Україна — перебувала в складі Російської імперії, а західноукраїнські землі — Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття під владою Австрійської (пізніше Австро-Угорської) монархії. Український народ не мав своєї державності і зазнавав гноблення від панівних верств названих держав. Російський та австро-угорський уряди проводили гнобительську політику не лише в політичному, соціально-економічному плані, вони прагнули денаціоналізувати, асимілювати українське населення, тобто привести його до загибелі як окремий народ, як окрему самобутню націю.

Автор прагнув висвітлити всі головні сторони історії України, розглянути соціально-економічний розвиток українських земель, розклад старої феодально-кріпосницької системи і розвиток нового капіталістичного, індустріального господарства, а на цій основі — зміни в соціальній структурі суспільства та становищі різних класів і верств населення.

Однією з провідних ідей книги є проблема становлення української нації, боротьба за її виживання в несприятливих умовах державних структур чужоземних держав, за відродження й утвердження національної самосвідомості українського народу, за відновлення української державності. Автор намагався послідовно простежити виникнення й розвиток українського національно-визвольного руху протягом усього зазначеного періоду.

Разом із тим у підручнику розглядається і загальноросійський та польський визвольний рух, який розвивався і в українських землях. Висвітлюється становище народних мас, передусім селянства й робітничого класу та їхні виступи проти поміщицько-буржуазної експлуатації й гніту. Значна увага приділена розвитку української культури у згаданий час.

Увесь виклад історії України в XIX — на початку XX століття має підвести читача до розуміння передумов, характеру та перебігу величних і трагічних подій 1917— 1920 років в українських землях.


← prev content next →