Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

Передмова

Збереження та примноження духовно-культурних традицій кожного народу є запорукою стабільного суспільного розвитку та невід'ємною частиною цивілізаційного поступу. Багата спадщина української духовної культури, що вражає розмаїттям, є складовою та невід'ємною частиною загальнолюдського культурного процесу. її вивчення утверджує національну самоцінність, сприяє усвідомленню українцями своєї ідентичності. Становлення та розвиток української культури — органічна складова світового культурного процесу. Глибоке розуміння власної духовно-культурної автентичності можливе лише через усвідомлення плюралістичності традицій світової культури.

Досвід розбудови Української незалежної держави дає змогу по-новому осмислити реалії національно-культурного розвитку, дати належну оцінку складному процесу української духовної культури, розставити відповідні акценти стосовно найбільш проблемних та цікавих його етапів.

Навчальний посібник "Лекції з історії світової та вітчизняної культури" підготовлений авторським колективом викладачів Львівського національного університету ім. І.Франка й інших вузів Львова на основі багаторічного досвіду викладання нормативного курсу "Історія української та зарубіжної культури", введеного до навчальних, планів Міністерства освіти та науки України. Його концептуальна ідея — гуманістичний характер розвитку та взаємозв'язку світової й української культур. Авторський колектив прагнув допомогти студентській молоді прилучитися до культурної скарбниці людства, національної культури України зокрема. Історія культури українського народу є однією з ланок історії світової цивілізації. Здобутки, особливості та характерні ознаки української національної культури відтворюються на тлі культури інших народів, насамперед європейських, з якими Україна впродовж століть перебуває в тісних контактах та взаєминах.

У навчальному посібнику історія культури простежується як процес поступового духовного самоусвідомлення і збагачення української нації та людства загалом. При висвітленні питань історії світової культури автори головну увагу приділяли подіям та культурним феноменам загальнолюдського значення, які простежуються в культурних епохах античності, західноєвропейського Середньовіччя, Відродження, Просвітництва тощо, проблемам духовної культури українського народу, закономірностям її формування та основним етапам історичного розвитку. Історія української національної культури висвітлена на основі доробку видатних вітчизняних істориків М.Грушевського, Д.Дорошенка, М.Драгоманова. І.Крип'якевича, І.Огієнка, М.Семчишина. Духовна культура України простежується у загальнослов'янському контексті.

У лекційному курсі з'ясовується низка теоретичних питань, зокрема сутність культури, її структура, взаємозв'язок культури з економічними, політичними й іншими суспільними процесами, співвідношення загальнолюдських та національних культурних цінностей, традицій і новацій у культурі. При висвітленні філософсько-культурологічних проблем автори використовували ідеї таких корифеїв світової культурологічної думки, як Й.Хейзінга, О.Шпенглер, А.Тойнбі, М.Бердяев, Е.Фромм, Е.Тайлор, О.Лосєв та ін.

Навчальний посібник ознайомлює студентську молодь з найвагомішими культурними здобутками від первісних часів до наших днів, з'ясовує деякі закономірності світового культурного процесу, основні етапи історичного шляху української культури, її загальнолюдське та світове значення.

Методологічною основою написання підручника слугували принципи науковості, об'єктивності, історизму, толерантності, комплексності та компаративістики.

Вагомий внесок у підготовку другого видання навчального посібника вніс кандидат філософських наук, доцент Шендрик Станіслав Михайлович. Він був не лише автором фундаментальних розділів з історії світової культури, а й генератором ідей щодо побудови всього навчального видання. Віримо, що ці останні лекції талановитого Педагога слугуватимуть вихованню та духовному росту не одного покоління студентської молоді.


← prev content next →