Крегул Ю.І. Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.5.2. Права Укррічфлоту.

Укрморрічфлот має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

Укрморрічфлот видає накази організаційно-розпорядчого характеру.Укрморрічфлот очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з" посади кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту.

Директор Укрморрічфлоту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням міністра транспорту і за погодженням з директором Укрморрічфлоту. Розподіл обов'язків між заступниками проводить директор Укрморрічфлоту.

Директор Укрморрічфлоту:

здійснює керівництво діяльністю Укрморрічфлоту, несе персональну відповідальність перед кабінетом Міністрів України, Мінтрансом за виконання покладених на Укрморрічфлот завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Укрморрічфлоту, крім заступників директора Укрморрічфлоту;

визначає ступінь відповідальності заступників директора Укрморрічфлоту та керівників структурних підрозділів Укрморрічфлоту;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Укрморрічфлоту, крім заступників директора Укрморрічфлоту;

підписує видані у межах компетенції Укрморрічфлоту накази, організовує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрморрічфлоту, обговорення найважливіших напрямів діяльності та розвитку галузі в Укрморрічфлоті утворюється колегія у складі директора, заступників директора за посадою та керівників структурних підрозділів.

Персональний склад колегії затверджує міністр транспорту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Укрморрічфлоту.

Граничну чисельність працівників та структуру Укрморрічфлоту затверджує Міністр транспорту в межах граничної чисельності працівників Мінтрансу, затвердженої кабінетом міністрів України.

Положення про структурні підрозділи Укрморрічфлоту затверджує його директор.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Укрморрічфлоту затверджує директор Укрморрічфлоту за погодженням з Мінтрансом та Мінфіном.

Утримання апарату Укрморрічфлоту здійснюється за рахунок державного бюджету.

Укрморрічфлот є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.