Опря Фінансове право (2004)

2. Фінансова політика держави як предмет фінансового права

Фінанси стають предметом фінансового права лише у взаємозв'язку з фінансовою діяльністю держави. Фінансова діяльність -це формування доходів та здійснення витрат певним суб'єктом.

Об'єктом фінансової діяльності є фінанси, які не слід ототожнювати з грошима, що є значно вужчим поняттям. Гроші є лише інструментом фінансів та фінансової діяльності.

Дістаючи нормативно-правове закріплення, відносини у сфері фінансової діяльності стають об'єктом дослідження юриспруденції. Однак предметом дослідження фінансового права як галузі права, науки, навчальної дисципліни є не всі фінанси, а лише ті відносини, в яких безпосередню участь бере держава.

Фінансова діяльність держави - це здійснення нею видатків та отримання доходів з метою реалізації завдань соціально-економічного розвитку.

Усім проявам фінансової діяльності, як і явищам інших галузей управління, надають у правові форми. Всі дії органів держави в галузі фінансів і всі відносини, що виникають між ними при мобілізації, розподілі та використанні фондів коштів, одержують характер правових дій та правових відносин, тобто фінанси держави відбиваються в її фінансовому праві як у сукупності норм, що регулюють її фінансове господарство. Тобто, фінансове право належить до галузі публічного права і складається з норм, що регулюють мобілізацію, розподіл і витрачання коштів, а також покликані сприяти рівновазі доходів і видатків держави.

Відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності, є не тільки економічними. За допомогою правових норм держава надає їм юридичного характеру. Правове регулювання фінансової діяльності є однією з форм державного керівництва економікою.

Стосовно організації фінансової діяльності держави застосовується імперативна юридична норма.

Фінансова діяльність держави базується на принципах. тобто основних ідеях, виражених у праві, що надає цим ідеям обов'язкового характеру з усіма відповідними юридичними наслідками. Принципи фінансової діяльності держави гарантують безперервність та послідовність нормотворчого процесу, забезпечують взаємозв'язок фінансового законодавства та фінансової політики.

До принципів фінансової діяльності належать загальноправові, галузеві, міжгалузеві принципи та принципи окремих правових інститутів даної галузі права.

Принципи фінансової діяльності держави

Загальноправові

- законності;

- верховенства права;

- суверенітету держави;

- рівності усіх форм власності;

- право власності народу

Галузеві

- публічний характер фінансової діяльності держави;

- розподіл функцій між органами влади у сфері фінансової діяльності;

- пріоритет представницьких органів влади держави перед виконавчими органами;

- пріоритет публічних видатків над доходами;

- всебічний контроль у сфері фінансової діяльності держави;

- плановість

Загальноправові принципи є визначальними для формування окремих галузевих наук.

Галузеві принципи є базовими для визначення кола суб'єктів, що беруть участь у таких відносинах, та об'єктів правового регулювання цих відносин.

Інші принципи:

— здорових фінансів;

— єдності фінансової діяльності і грошової системи держави;

— фінансової безпеки держави;

— міжгалузевого характеру фінансової діяльності держави;

— компетентності та самостійності у сфері фінансової діяльності органів місцевого самоврядування у встановлених чинним законодавством межах;

— цільового використання фінансових ресурсів;

— соціальної направленості фінансової діяльності;

— самостійності в установлених законодавством межах. Методи, тобто способи здійснення, фінансової діяльності -це сукупність прийомів і засобів, з допомогою яких уповноважені державою органи від її імені формують, розпоряджаються і використовують фонди грошових ресурсів.

Групи методів здійснення фінансової діяльності:

1) методи формування (мобілізації, залучення) фондів грошових коштів;

2) методи їх розподілу;

3) методи використання фондів грошових коштів.

Методи формування фондів грошових коштів:

— обов'язковий метод - полягає в безоплатному і примусовому вилученні державою частини грошових коштів у їх власників; йому властивий примусовий характер вилучення грошових коштів;

— добровільний метод (придбання державних цінних паперів,

проведення лотерей, пожертвування, вклади в банках і т.д.). Методи розподілу та використання грошових коштів:

1) Фінансування - виражається в безоплатному, беззворотному і цільовому наданні грошових коштів:

— в залежності від того, з якого державного фонду виділені кошти:

• бюджетне фінансування;

• відомче фінансування;

• фінансування із позабюджетних фондів.

— в залежності від того, кому і на яких умовах надані грошові ресурси:

• Дотації - під якими розуміють надання грошових коштів з метою покриття нестачі власних коштів. Види дотацій:

а) допомога, що виділяється підприємствам, організаціям, установам на покриття збитків, обумовлених не залежними від них причинами;

б) бюджетна дотація - безоплатна, беззворотна допомога вищестоящого бюджету нижчестоящому, яка не носить цільового характеру і надається в випадку перевищення витрат над доходами;

• Субвенція - це бюджетна дотація, що надається вищестоящим бюджетом нижчестоящому для визначеного цільового використання. У випадку порушення умов їх використання невикористані на протязі бюджетного періоду субвенції підлягають поверненню в бюджет;

• Субсидія - це вид цільової допомоги в грошовій або натуральній формі юридичним або фізичним особам, органам місцевого самоуправління, іншим державам, що надається за рахунок коштів бюджету або цільових фондів.

2) Кредитування означає виділення (надання) грошових коштів на умовах платності і повернення. Фінансування використовується у відношенні державних організацій, кредитування - як у відношенні державних організацій, так і інших, недержавних організацій.

Принципи розподілу і використання фінансових ресурсів:

— плановість;

— цільовий характер використання коштів;

— ефективність;

— економія;

— науково-методологічний підхід при визначенні обсягів використання коштів у межах встановлених лімітів.

Видатки здійснюються:

— за економічним призначенням - залежно від тих сфер та економічних операцій, куди спрямовуються кошти;

— за функціональним призначенням - залежно від напрямів спрямування коштів на виконання функцій держави та місцевих органів влади.

На всіх етапах фінансової діяльності використовується метод фінансового контролю. Його призначення досить важливе, оскільки фінансові ресурси завжди обмежені, їх мобілізація й витрачання регламентуються спеціальними правовими нормами. Фінансовий контроль є постійним і всебічним, оскільки фактично охоплює всі аспекти фінансової діяльності держави, юридичних та фізичних осіб. Звідси випливають і широкі повноваження органів фінансового контролю. Фінансова діяльність кожного суб'єкта має бути прозорою і здійснюватися у межах чинного законодавства.