Опря Фінансове право (2004)

1. Суть і призначення фінансового контролю

Контроль за соціально-економічними процесами у суспільстві є важливою сферою діяльності по управлінню народним господарством. Однією з ланок системи контролю є фінансовий контроль. Його призначення полягає у сприянні успішній реалізації фінансової політики держави, забезпечення процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів в усіх ланках і сферах народного господарства.

Об'єктом застосування фінансового контролю є грошові відносини, які виникають при формуванні і використанні фінансових ресурсів в усіх ланках фінансової системи; фінансова діяльність підприємницьких структур, бюджетних установ та організацій, фінансово-кредитних інститутів, які здійснюють фінансову діяльність.

Предметом фінансового контролю є фінансові операції, пов'язані із створення та використання фондів коштів.

Завдання фінансового контролю:

— дотримання чинного законодавства і нормативних актів у фінансовій діяльності;

— сприяння збалансованості між потребою в фінансових ресурсах і величиною грошових доходів державного бюджету;

— забезпечення своєчасності і повноти виконання фінансових зобов'язань перед державою всіма суб'єктами фінансових правовідносин;

— сприяння раціональному витрачанню товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів на підприємствах і в організаціях;

— попередження і усунення порушень фінансової дисципліни.

Фінансова дисципліна - це чітке дотримання встановлених розпоряджень по утворенню, розподілу і використанню грошових коштів як держави, так і інших суб'єктів фінансової системи. Вимоги фінансової дисципліни розповсюджуються на всіх учасників фінансових відносин.

Фінансовий контроль забезпечує інтереси держави і сприяє охороні прав громадян, підприємств і організацій.

Мірою відповідальності за порушення правил фінансових операцій є фінансові санкції.

Фінансове правопорушення являє собою дію або бездіяльність органів державної влади, суб'єктів господарювання усіх форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб, громадян України та іноземних громадян, наслідком яких стало невиконання фінансово-правових норм.

Таким чином, фінансовий контроль - це один з видів фінансової діяльності держави по перевірці застосування встановлених законодавством методів контрольної діяльності, законності і раціональності дій суб’єктів господарювання в процесі створення, розподілу і використання грошових фондів держави.

Основоположні принципи фінансового контролю:

— законність, об'єктивність, поєднання державних, регіональних і приватних інтересів;

— розподіл контрольних повноважень;

— повнота охоплення об'єктів контролем;

— достовірність фактичної інформації;

— збалансованість контрольних дій;

— превентивність контрольних дій;

— самодостатність системи контролю;

— ефективність - виконання контролюючими суб'єктами таких основних вимог:

• безперервність, регулярність й систематичність;

• своєчасність, якісність і повнота щодо охоплення об'єктів контролю;

• оперативність, дієвість, гласність і різнобічність;

— відповідальність.