Опря Фінансове право (2004)

3. Бюджетний устрій та бюджетна система України

Згідно з Бюджетним кодексом України бюджетний устрій -це визначена правовими нормами організація і принципи побудо¬ви бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України визна¬чається з урахуванням державного устрою і адміністративно-те¬риторіального поділу. Оскільки Україна є унітарною державою, бюджетна система країни є дворівневою.

Зміст бюджетного устрою в державі:

— організація бюджетної системи;

— принципи її побудови;

— повноваження законодавчих і виконавчих органів дер¬жавної влади, органів місцевого самоврядування і їх вико¬навчих органів.

Бюджетна система - це врегульована нормами права су¬купність усіх видів бюджетів.

Згідно зі ст. 5 Бюджетного кодексу України бюджетна система України складається із державного бюджету і місцевих бюджетів.

Місцевими бюджетами визнаються бюджет АР Крим, об¬ласні, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядуван¬ня визнаються бюджети територіальних общин сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Стаття 6 Бюджетного кодексу України виділяє зведений бюджет, який є сукупністю показників бюджетів, що використо¬вуються для аналізу і прогнозування економічного та соціального розвитку держави.

Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів областей і міст Києва та Севастополя. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показ¬ники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів і бюджетів міст республіканського значення. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. Зведений бюджет району включає показники районного бюдже¬ту, бюджетів міст районного значення, селищних і сільських бюд¬жетів цього району. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету і бюджетів районів.

Принципи бюджетного устрою (бюджетної системи) в Ук¬раїні (ст. 7 Бюджетного кодексу України):

— принцип єдності бюджетної системи України;

— принцип збалансованості;

— принцип самостійності;

— принцип повноти;

— принцип обґрунтованості;

Реалістичність бюджету базується на достовірності таких ос¬новних прогнозних показників соціально-економічного розвитку:

— валовий внутрішній продукт номінальний;

— індекс споживчих цін;

— прибуток підприємств;

— надходження в бюджет від приватизації;

— темпи приросту монетарної бази до початку року;

— темпи приросту грошової бази до початку року;

— експорт та імпорт товарів і послуг;

— інші показники, які затверджуються Кабінетом Міністрів України до складання бюджету.

— принцип ефективності;

— принцип субсидіарності;

— принцип цільового використання бюджетних коштів;

— принцип справедливості і неупередженості;

— принцип публічності і прозорості;

Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації:

— проекту закону про Державний бюджет;

— закону про Державний бюджет з додатками;

— інформації про виконання Державного бюджету України;

— інформації про показники виконання зведеного бюджету України;

— іншої інформації про виконання Державного бюджету України.

Проект закону про Державний бюджет публікується протягом семи днів після його подання Верховній Раді Ук¬раїни. Бюджети публікуються протягом десяти днів з дня їх прийняття.

— принцип відповідальності учасників бюджетного процесу.