Опря Фінансове право (2004)

1. Поняття бюджетних повноважень

У бюджетному процесі на всіх його стадіях задіяні учасники бюджетного процесу, якими визнаються органи і посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями. Бюджетні повноваження - це права та обов'язки органів державної влади у галузі бюджетної діяльності, що визначаються Бюджетним кодексом України, щорічними законами про Державний бюджет, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, рішеннями місцевих рад та локальними актами.

Бюджетні повноваження залежно від виду бюджетних правовідносин, у межах яких реалізуються бюджетні права їх суб'єктів, поділяються на:

— матеріальні - визначають зміст прав і обов'язків органів державної влади у сфері функціонування бюджетної системи;

— процесуальні - передбачена законодавством сукупність прав та обов'язків державних органів у сфері бюджетного процесу. Рівні бюджетних прав:

— вертикальний (між представницькими та виконавчими органами різного рівня) - базується на конституційних нормах, що розмежовують повноваження між органами державної влади;

— горизонтальний - ґрунтується на конституційних нормах про розподіл компетенції між гілками влади. Групи бюджетних прав:

— повноваження у галузі зведеного бюджету - ґрунтуються на забезпеченні єдності бюджетної системи; проведенні єдиної бюджетної політики;

— повноваження у галузі державного бюджету - це повноваження з формування, розподілу і використання коштів державного бюджету;

— повноваження у галузі місцевих бюджетів - повноваження органів місцевого самоврядування.

Основні учасники бюджетного процесу: Президент України, органи законодавчої і виконавчої влади, Національний банк України, органи державного фінансового контролю.

Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу:

1) Президент України:

— підписує закон України про Державний бюджет і закони України про внесення змін і доповнень до закону про Державний бюджет, а також інші закони;

— має право вето відносно прийнятого Верховною Радою України закону про Державний бюджет України з наступним поверненням його на повторний розгляд;

— має право законодавчої ініціативи - видає укази і розпорядження з питань, не врегульованих бюджетним законодавством;

2) Верховна Рада України. Верховна Рада Автономної Республіки Крим. обласні, районні, сільські, селищні, міські і районні ради:

— розглядають і затверджують бюджет;

— розглядають і затверджують звіт про виконання бюджету;

— контролюють виконання рішень про бюджет;

3) Верховна Рада України:

— визначає бюджетну політику держави;

— приймає постанови про основні напрямки бюджетної політики;

— затверджує показники соціально-економічного розвитку країни, необхідні для формування бюджетів;

— приймає законопроекти, які приводять до зміни дохідної і видаткової частин бюджетів;

4) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету:

— приймає рішення стосовно бюджетних законопроектів;

— обробляє і узагальнює пропозиції та висновки комітетів Верховної Ради України і народних депутатів по проекту закону про Державний бюджет та інших пов'язаних з ним законопроектах;

— заслуховує інформацію відносно виконання бюджетних повноважень на всіх стадіях бюджетного процесу;

— оцінює і готує висновок про виконання закону про Державний бюджет протягом року;

— готує висновок до звіту про виконання закону про Державний бюджет;

— розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до закону України про Державний бюджету України;

5) Кабінет Міністрів України:

— розробляє і подає Верховній Раді України основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, проект Основних напрямків бюджетної політики, проект закону про Державний бюджет України, звіт про виконання Державного бюджету України;

— забезпечує виконання закону про Державний бюджет України;

— розраховує показники зведеного бюджету України і готує звіт про його виконання;

— подає інформацію щодо прийнятих законодавчих і нормативних актів на виконання закону про Державний бюджет України;

— приймає рішення відносно використання закону про Державний бюджет України;

— приймає рішення відносно використання резервного фонду Державного бюджету України;

— приймає рішення про здійснення запозичень в обсягах і на умовах, визначених законом про Державний бюджет України;

6) Міністерство фінансів України:

— готує і узагальнює документи та матеріали, необхідні для формування проекту Основних напрямків бюджетної політики;

— розробляє проекти нормативів бюджетної забезпеченості;

— складає проект Закону про Державний бюджет України;

— організовує виконання Державного бюджету України;

— організовує методичну роботу з питань фінансово-бюджетного планування для адміністративно-територіальних одиниць;

— розробляє і затверджує річний розпис Державного бюджету України;

— здійснює обслуговування державного боргу України;

— подає Кабінету Міністрів України звіт про виконання Державного бюджету;

7) Національний банк України:

— визначає основні принципи грошово-кредитної політики України;

— розробляє законопроекти, пов'язані з формуванням дохідної та видаткової частин бюджету і готує пропозицї до проекту закону про Державний бюджет.