Опря Фінансове право (2004)

1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу

Згідно з Бюджетним кодексом України бюджетний процес -це регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів.

Риси норм бюджетного процесу:

— визначення складу учасників тієї чи іншої діяльності;

—перелік видів необхідних дій та їх обов'язкова послідовність;

— передбачення організаційної форми кожної дії;

— визначення обов'язкового порядку прийняття рішень.

Недодержання процесуальних вимог створює значні перешкоди для проведення фінансової політики держави. Завдання бюджетного процесу:

— максимальне виявлення всіх матеріальних і фінансових резервів з метою створення збалансованого ринку;

— визначення доходів бюджету;

— узгодження бюджету із загальною фінансовою політикою;

— здійснення бюджетного регулювання з метою збалансування всіх бюджетів;

— скорочення та ліквідація бюджетного дефіциту за рахунок економічно виправданих джерел;

— посилення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб. Основні принципи бюджетного процесу:

— розподіл повноважень між органами влади;

— реальність включення показників доходів і видатків;

— гласність;

— наочність - використання засобів максимальної інформативності;

— порівняльність - систематизація показників для зіставлення;

— повнота;

— застосування балансового методу.

Стадії бюджетного процесу - це порядок заходів, які охоплюють розробку, виконання і оцінку ефективності використаних грошових коштів. Стадії взаємопов'язані за змістом та взаємообумовлені, їх послідовність встановлена законодавчими актами, визначена логікою та історичною природою самого процесу.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і аудит, а також оцінка ефективності використання бюджетних коштів.

Бюджетний цикл охоплює діяльність органів державної влади починаючи з першої і до останньої стадії бюджетного процесу, триває більше двох років.