Опря Фінансове право (2004)

3. Виконання Державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування

Виконання Державного бюджету України є основною третьою стадією бюджетного процесу і являє собою практичну реалізацію бюджету по всіх передбачених показниках з його доход-ною та витратною частинами.

Виконати бюджет - це зібрати доходи, мінімальна сума яких встановлена в бюджетних законах.

Забезпечення виконання Державного бюджету (згідно з Конституцією) покладено на Кабінет Міністрів України, а місцевих - на виконавчі органи територій (державні адміністрації).

Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію і управління виконання Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Казначейська система виконання бюджету передбачає акумулювання всіх коштів на єдиному рахунку Державного казначейства. Воно оплачує всі рахунки, які виставляються розпорядниками бюджетних коштів, здійснює контроль за виконанням бюджетних повноважень, здійснює бухгалтерський облік, складання звітності про виконання бюджету.

Для касового виконання бюджету Казначейство укладає договори з комерційними банками, які одержують статус уповноважених, у яких відкриваються реєстраційні рахунки всім розпорядникам державних коштів.

Фактично виконання всіх бюджетів починається з початком бюджетного року, тобто 1 січня, і закінчується 31 грудня.

Виконання бюджету здійснюється (згідно з бюджетним законодавством) відповідно до бюджетного розпису, який є оперативним планом виконання державного бюджету, на підставі якого відкриваються асигнування, перераховуються кошти, зараховуються кошти на реєстраційні рахунки в установах казначейства, тобто здійснюється весь процес перерахування коштів та фінансування витрат шляхом оплати рахунків, що супроводжується фінансовим контролем. Його показники конкретизують показники бюджету.

Бюджетний розпис затверджується Міністерством фінансів України відповідно з бюджетними призначеннями в місячний строк після того, як Закон "Про Державний бюджет України" вступає в силу. Екземпляр затвердженого бюджетного розпису передається в Бюджетний комітет з подальшим інформуванням про внесені зміни. Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису встановленим бюджетним призначенням.

До затвердження бюджетного розпису Міністром фінансів затверджується тимчасовий розпис доходів і витрат бюджету.

У тижневий термін після опублікування Закону про Державний бюджет України рішення про місцевий бюджет місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування - документи, які містять затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл. Показники лімітної довідки доводяться до розпорядників бюджетних коштів для уточнення проектів кошторисів.

Лімітування витрат є обмеженням витрачання коштів, передбачених окремими статтями бюджетної класифікації; в останню чергу лімітуються статті захищених видатків, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Головні розпорядники у двотижневий термін після одержання лімітних довідок подають Мінфіну та місцевим фінансовим органам уточнені проекти зведених кошторисів та проекти зведених планів асигнувань для складання і затвердження річного розпису асигнувань відповідних бюджетів та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідних бюджетів.

Головний розпорядник передає казначейству за місяць до початку бюджетного року документи про розміщення мережі бюджетних установ і організацій, яким виділятимуться кошти.

Витрачання бюджетних коштів здійснюється шляхом списання коштів з реєстраційного рахунку в розмірі підтвердженого бюджетного асигнування. Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства.

Бюджетні розрахунки, як правило, здійснюються в безготівковій формі. За потреби розрахунків готівкою розпорядник бюджетних коштів за 55 днів до початку кварталу подає касову заявку на отримання готівки до операційно-контрольного управління відділення Державного казначейства. Зведена касова заявка передається до установи банку не пізніше як за 45 днів до початку кварталу. Готівка видається за грошовим чеком і довіреністю розпорядника бюджетних коштів. Разом з грошовим чеком касир подає до банку платіжне доручення на перерахування сум податку на доходи фізичних осіб і внесків до цільових фондів.

31 грудня Державне казначейство закриває всі рахунки (в окремих випадках протягом 5 днів після закінчення бюджетного року). Усі невитрачені кошти переходять як залишки на наступний бюджетний період.

4. Облік та звітність про виконання Державного бюджету України

Облік усіх операцій по виконанню Державного бюджету України здійснюють органи Державного казначейства (за правилами, визначеними Мінфіном). Облік повинен відображати всі активи та зобов'язання держави.

Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік за визначеними Державним казначейством правилами. Усі записи заносяться у хронологічному порядку і підтверджуються документально.

Зведення, складання і подання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюється Державним казначейством України.

Форми і методика звітності встановлюється Державним казначейством України за погодженням з Рахунковою палатою і Міністерством фінансів України.

Розпорядники бюджетних коштів складають і подають звіти, які містять бухгалтерський баланс, дані про виконання кошторисів, результати діяльності і іншу інформацію.

Види звітності про виконання Державного бюджету України:

— оперативна;

— місячна;

— квартальна;

— річна.

Місячна звітність подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті і Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця. Зведені показників звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених статей, про використання коштів резервного фонду - не пізніше 25 числа наступного за звітним місяця, а звіт про бюджетну (кредиторську) заборгованість -не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним.

Органи стягнення подають місячну звітність (тим самим органам) не пізніше 12 числа наступного за звітним місяця:

— про фактичні надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) і інших доходів в бюджет;

— про податкову заборгованість.

Державне казначейство України подає квартальний звіт (тим самим органам) не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу. Склад квартального звіту:

— звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

— звіт про рух грошових коштів;

— звіт про виконання Державного бюджету України, в т.ч. по доходах, по витратах, про виконання місцевих бюджетів, зведеного бюджету, розподілу витрат у розрізі загального і спеціального фонду по витратах;

— інформація про стан державного боргу, в т.ч. фінансування Державного бюджету України по типу боргового зобов'язання і типу кредитора;

— зведені показники звітів про виконання бюджетів;

— звіт про кредити і операції, які стосуються державних гарантійних зобов'язань.

Органи стягнення подають квартальний звіт про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг, про суми реструкту-ризованої і списаної податкової заборгованості, суми відстрочених і розстрочених платежів не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.

Постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок подання фінансової звітності" (№419 від 28.02.2000 р.) встановлено фінансову звітність відносно використання бюджетних асигнувань, отриманих з Державного бюджету, яка складається розпорядниками бюджетних коштів і подається органам Державного казначейства за місцем їх обслуговування для узгодження звітних даних. Після цього розпорядники бюджетних коштів нижчих рівнів подають погоджені з органами Державного казначейства звіти про результати своєї діяльності органам, до сфери управління яких вони відносяться. Головні розпорядники бюджетних коштів формують зведену фінансову звітність про виконання кошторисів доходів і витрат розпорядниками бюджетних коштів і подають звітність Державному казначейству та Рахунковій палаті.

Всі підприємства, організації і установи, які отримують кошти з бюджету, подають органам Державного казначейства звітність про використання коштів.

Органи державного казначейства формують звіти про касове виконання Державного бюджету.

Міністерства, державні комітети і відомства подають Міністерству економіки і Міністерству фінансів України зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів відносно всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про фінансове становища, результати діяльності і рух грошових коштів відносно господарських товариств, частка майна яких перебуває в державній власності.

Річний звіт подається не пізніше 1 травня наступного за звітним року. Склад річного звіту:

— звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

— звіт про виконання Державного бюджету України;

— звіт про рух грошових коштів;

— інформація про виконання захищених статей витрат;

— інформація про стан державного боргу;

— звіт про кредити і операції, які стосуються державних гарантійних зобов'язань;

— зведені показники звітів про виконання бюджетів;

— інформація про виконання місцевих бюджетів;

— інша інформація, визнана Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.

Державні цільові фонди подають Державному казначейству України зведену річну звітність про виконання кошторисів.

Рахункова палата на протязі двох тижнів з дня офіційного представлення Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону "Про Державний бюджет України" готує висновки з пропозиціями до цього звіту.

На вимогу Бюджетного комітету Верховної Ради України Рахункова палата подає необхідну інформацію, робить оцінку і готує висновки про виконання бюджетів.

Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України являє Міністр фінансів України. Верховна Рада може заслухати головна розпорядників коштів про використання ними бюджетних коштів.

З доповіддю про виконання Закону виступає Прем'єр-міністр України, голова бюджетного комітету і голова Рахункової палати.

За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення про виконання Закону про Державний бюджет України.