Опря Фінансове право (2004)

1. Поняття банківської системи та банківської діяльності

Банки є одними з найстаріших і найбільших за активами фінансовими посередниками. Вважають, що перші банки виросли з контор міняйл і з'явилися в епоху Відродження в італійських містах.

Законодавство (Закон України "Про банки і банківську діяльність") визначає банк як юридичну особу, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції:

— залучення до вкладів грошових коштів фізичних та юридичних осіб;

— розміщення цих коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

— відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Зазначені операції є базовими і утворюють первинну сферу банківської діяльності. Види банків:

— універсальні, що виконують усі базові операції на грошовому ринку та будь-які інші;

— спеціалізовані, що виконують лише частину базових операцій на грошовому ринку.

Відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність" банки в Україні можуть функціонувати як спеціалізовані, тобто ощадні, іпотечні, інвестиційні, розрахункові (клірингові). Законом також закріплено право самостійно визначати напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій.

На відміну від інших небанківських установ, створюють фінансові активи та керують їх переміщенням.

Банківська діяльність, яка є досить широким поняттям, повинна розглядатись як один з елементів фінансової діяльності держави.

Правовий зміст банківської діяльності закріплений в ст.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Аналіз законодавства дає можливість вважати, що про банківську діяльність можна і слід говорити тоді, коли банки здійснюють ті чи інші дії з фінансовими інструментами, в якості яких виступають гроші, цінні папери і валютні цінності. Тобто, банківська діяльність - це сукупність дій банківської системи з приводу обороту грошей, цінних паперів і валютних цінностей як засобів платежу, збереження і як товару.

У правовому розумінні банківська діяльність - це сукупність правових дій, що здійснюється певними суб'єктами в формі, якої вимагає закон або договір. У даному аспекті банківська діяльність становить систему постійно здійснюваних угод і операцій, що спрямовані на отримання прибутку.

Банківська діяльність може мати лише професійний характер і є виключною. Водночас її слід розглядати як підприємницьку діяльність, що має певну специфіку і особливі риси.

Банки також слід розглядати як особливого виду підприємство. Якщо в діяльності звичайного підприємства гроші виконують роль засобу платежу, то в банківській діяльності самі гроші виступають у ролі товару. Ця особливість банківського підприємства робить його настільки своєрідним, що вона потребує спеціального правового регулювання, яке відрізняється від загального законодавства про підприємства.

Види угод, які мають право здійснювати комерційні банки:

— банківські операції, які становлять безпосередній предмет діяльності;

— угоди, які мають допоміжне значення та служать для забезпечення організаційних і матеріальних передумов роботи банку;

— ряд інших небанківських угод, не заборонених законодавством.

Види банківських операцій:

— активні - спрямовані на використання ресурсів банку (надання кредитів);

— пасивні - спрямовані на залучення коштів (депозити);

— комісійні - посередницька діяльність банку (обслуговування платежів, інкасація, зберігання цінностей).

Банківська система - складові фінансової системи країни, щз підпадає під дію загальних економічних законів, які діють в суспільстві. Вона є внутрішньо організованою, взаємопов'язаною, має загальну мету та завдання.

Банківська система - це складові фінансової системи держави, що являє собою сукупність різних за організаційно-правовою формою та спеціалізацією національних банківських установ, що існують в межах єдиної фінансової системи та єдиного грошово-кредитного механізму в певний проміжок часу.

В Україні побудовано дворівневу банківську систему. Виділяють дві площини взаємовідносин:

— по вертикалі - відносини підлеглості між центральним банком, як таким, що керує, і низовими ланками - комерційними банками;

— по горизонталі - відносини рівного партнерства між банками. Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Порядок створення, реєстрації та ліцензування банківських установ визначається нормативними актами Національного банку України: Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень;

Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків; Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих банківських операцій.