Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності митною службою України

Поряд з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів, Національним банком, Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі, Антимонопольним комітетом, місцевими органами влади, величезну роль у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності відіграє Митна служба України, яка здійснює митний контроль на підставі Закону і "Митного кодексу", прийнятого в грудні 2001 року.

Відповідно до цього Закону всі особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно, що проходить через державний кордон України, підлягають контролю.

ДМС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України (тобто уряду), а також Положенням про Державну митну службу України. Крім того, у встановленому порядку в межах своєї компетенції ДМС вирішує питання, які випливають із загальноприйнятих норм міжнародного права й укладених Україною міжнародних договорів.

ДМС створюється Президентом України і діє на підставі Положення про Державну митну службу. Митні органи, їх автомобільний транспорт, морські, річкові, повітряні судна мають спеціальний розпізнавальний знак і прапор. Опис прапора і розпізнавального знаку затверджується Верховною Радою України.

В процесі покладених на неї задач ДМС взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади (міністерствами, державними комітетами, відомствами), органами автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших країн (рис.2.1). Сама служба в межах своїх повноважень на підставі актів законодавства України видає накази, організує їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством України, рішення ДМС є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами і організаціями всіх форм власності і громадянами.Рис.2.1. Управління митною справою і державною митною службою в Україні

Очолює ДМС Голова, який призначається Президентом України.

Голова ДМС несе особисту відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на ДМС задач і здійснення своїх функцій.

ДМС є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку з зображенням Державного Гербу України і своїм найменуванням.

Посадовими особами митної служби можуть бути тільки громадяни України, яким при вступі на службу до митниці надаються спеціальні звання.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.