Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Предмет, завдання і зміст дисципліни "Управління в митній службі"

Предметом дисципліни "Управління в митній службі" є вивчення понять, теорій і принципів науки управління, оволодіння створеними нею практичними рекомендаціями, здійснення управлінської діяльності в органах митної служби. Дисципліна вивчається у вузах наприкінці періоду навчання. Через те, визначаючи її завдання, необхідно підкреслити, що предметом її вивчення не є проблеми самої організації та зміст діяльності окремих підрозділів митної служби, це є предметом ряду інших навчальних дисциплін

(спеціальних). Завдання дисципліни - на основі одержаної професійної підготовки прищепити знання та навички професійного управління, що допоможуть правильно організувати систему управління, приймати найбільш ефективні рішення, організувати їх оптимальне виконання, а також: дати уявлення про засоби і шляхи подальшого вдосконалення управління в галузі митної справи, боротьби зі злочинністю та порушеннями митних правил.

Предметом дисципліни є питання, що належать до зовнішньої і внутрішньої сторони управління в сфері діяльності митної служби України. Зовнішня складається із впливу на зовнішньоекономічну діяльність, злочинність та правопорушення, повністю грунтується на правових нормах. Завдання її наукової організації зводиться до розробки і застосування заходів (методів), що підвищують ефективність управлінського впливу, передбаченого законом.

Внутрішня сторона управління надає набагато більше можливостей для її вдосконалення. У минулому ця сторона управління не привертала до себе достатньої уваги, її нормативна регламентація розвинена слабо і, крім того, має більш обмежені завдання, оскільки багато питань внутрішньо-організаційної діяльності не потребують безпосереднього правового регулювання і можуть бути успішно вирішені на основі наукових рекомендацій.

Названа дисципліна тісно пов'язана, передусім, з такими дисциплінами:

- митна політика;

- оперативно-розшукова діяльність;

- адміністративне право;

- порушення митних правил;

- кримінальний процес тощо.

У зазначених дисциплінах досліджуються питання про те, з якою метою, на яких засадах проводиться, у чому полягає діяльність відповідних апаратів митної служби, вивчаються прийоми і засоби, що використовуються в цій діяльності, а також методи її здійснення.

Базою для вивчення є дисципліна "Основи менеджменту", яка вивчається раніше і розглядає загальні питання управління. Система дисципліни - це логічно послідовний ряд питань (тем), визначених її предметом. Структура навчальної дисципліни обумовлена складністю та багатогранністю як соціального управління в цілому, так і управлінням органами митної служби зокрема.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.