Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Методи управління

Серед складових механізму управління важливе місце посідають методи управління. Ефективність управління соціальними системами, діяльністю органів, підприємств, установ, служб багато в

чому залежить від правильного вибору сполучення методів управління.

Термін "метод" у загальноприйнятому тлумаченні означає спосіб теоретичного дослідження або практичного здійснення чогось. Тоді під методами управління будемо розуміти сукупність взаємопов'язаних способів і прийомів теоретичного дослідження управлінських відносин, об'єктів соціального управління та практичного здійснення впливу на об'єкти соціального управління, необхідних для досягнення поставлених цілей.

Метод складається із способів і прийомів. Спосіб - порядок застосування сил і засобів. Прийом - певна дія, рух.

Отже, методи управління поділяються на два блоки: методи пізнання і методи впливу.

Метод пізнання - це спосіб дослідження стану реальних об'єктів, процесів, явищ, управлінських відносин, їх взаємозв'язків та взаємозалежностей, перспектив змін.

Метод впливу або метод управлінської діяльності - це спосіб організуючого впливу суб'єкта управління на керовану систему або конкретний об'єкт управління, за допомогою якого реалізуються функції, вирішуються поставлені завдання, досягаються цілі. При цьому безпосередній зміст методу управління може бути встановлений лише у зв'язку з конкретним об'єктом.

Через методи реалізуються управлінські функції. У застосуванні методів ~ основний зміст управлінської діяльності.

Управління в митній службі пов'язане з вирішенням традиційних і нових завдань, з працею у звичайних умовах та умовах ускладнення оперативної обстановки з урахуванням змін у соціально-політичній та економічній ситуації. Якісне вирішення завдань потребує постійного пошуку нових форм і методів роботи, певних змін в організації управління. Мобілізація наявних та залучення додаткових сил і засобів до вирішення неординарних завдань, координація роботи усіх ланок системи, стимулювання співробітників на якісне та своєчасне досягнення позитивних результатів забезпечуються використанням різнорідних методів.

Усі методи, які використовуються в процесі управління, пов'язані між собою, доповнюють один одного, використовуються в органічній єдності. Мистецтво керівника і полягає в тому, щоб з Усього комплексу методів управління вибрати найбільш дієві, які надійно ведуть до мети, скласти їх гнучку комбінацію та використовувати її, віддаючи перевагу то одному, то іншому залежно від ситуації. Правильне, розумне поєднання різних методів є одним із важливих напрямів удосконалення управління на сучасному етапі.

Звичайно, будь-яка класифікація є лише схематичне, формалізоване відображення реальності; в дійсності ж усі методи, як відомо, тісно взаємопов'язані.

Існують різні підходи до класифікації методів управління. Більшість управлінців поділяють їх на дві групи: методи пізнання і впливу (за В.М. Плішкіним), методи управління і праці (за В.М. Колпаковим) тощо, але загальна сутність цього поділу залишається.Н.Р. Нижник вважає, що в державному управлінні використовуються різні методи, серед яких розрізняють методи організації та методи діяльності органів управління.

Методи діяльності поділяються на загальні, які використовуються при виконанні всіх або основних функцій управління на найважливіших стадіях управлінського процесу, і спеціальні, які застосовуються при здійсненні окремих функцій на окремих стадіях управлінського процесу.

Загальні методи - це передусім переконання та примус. Примус застосовується лише на підставі закону, в межах і в порядку, передбачених ним. Переконання ґрунтується на авторитеті закону і застосовується без детального і спеціального правового регулювання. До загальних методів управлінської діяльності належать також методи регулювання, загального керівництва та безпосереднього управління.

Загальні методи управлінської діяльності за механізмом впливу на керовані об'єкти поділяють на методи прямого і непрямого впливу (адміністративні та економічні), за силою впливу - на методи видання правових актів і безпосередньо організаційні.

У сьогоднішніх умовах необхідно використовувати весь арсенал названих і не названих тут методів.

Хотілося б підкреслити важливість оволодіння співробітниками митної служби системним мисленням, котре дасть можливість кваліфіковано виконувати різнорідні завдання оперативно-службової діяльності.

Ми розглянули найбільш складні з методів управління. Докладно методи управління можна розглянути в спеціальній літературі.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.