Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Поняття і зміст управлінського циклу

Цикл (від грец. - круг, коло, круговерть) - сукупність взаємопов'язаних явищ, процесів, що створюють закінчене коло розвитку протягом якогось проміжку часу.

Управління існує у просторі й часі і складається з певних стадій та етапів, основні з яких мають обмежену кількість. Тому діяльність з управління (або управлінський процес) має циклічний характер. Кількість різновидів циклів необмежена і залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на систему, та від якостей і структури системи в цілому. Взагалі кількість циклів не обмежена, а пов'язана з іншими одиничними циклами у просторі й часі та утворює управлінський процес, спрямований на досягнення певного результату.

"У процесі здійснення кожного окремого циклу здійснюється ряд певних операцій, які послідовно змінюють одна одну. Ця послідовність операцій, що здійснюється суб'єктом, пов'язана з тим, що будь-який конкретний процес є циклічним і розчленовується на певні етапи, стадії, які з необхідністю йдуть одна за одною" .

Управлінський цикл — сукупність послідовно здійснюваних управлінських операцій, у ході яких суб'єкт управління досягає бажаних результатів.

У кожному циклі спостерігається певна послідовність управлінських дій. Додержання певного порядку їх виконання має важливе значення для забезпечення високої якості управління. Казати про обов'язкову послідовність цих дій не можна, можна лише про послідовність стадій та етапів.

Управлінський цикл можна подати як процес, який поділяється на певні стадії, етапи, операції або окремі управлінські дії.

Цикл управління складається із стадій управлінської діяльності Наведемо приклад управлінського циклу із семи стадій, який склав Г.В. Атаманчук (рис. 3.1).В.М. Плішкін пропонує таку технологічну модель управлінського циклу:

Перша процедура: формулювання мети. Операції: діагноз, прогноз, формулювання кінцевої мети, стратегія дії, конкретні завдання.

Друга процедура: прийняття рішення. Операції: виявлення проблемної ситуації, обґрунтування варіантів дії, вибір оптимального варіанта, затвердження-рішення.

Третя процедура: організація соціальної дії. Операції: розподіл завдань між виконавцями, забезпечення виконавців, координація та регулювання процесу виконання, контроль.

Четверта процедура: аналіз результатів. Операції: зіставлення запланованих та досягнутих результатів, відкриття нових проблемних ситуацій, попереднє формулювання нової мети.

У спеціальній літературі кожен автор наводить свій зміст управлінського циклу, але основна сутність і послідовність операцій суттєво не змінюються.

Таблиця 3.1

Орієнтовний склад операцій управлінського циклу

Управлінські функціїПроцедури управлінського циклу
АналізВибір інформації Розрахунок аналізованих показників

Оцінка розрахованих показників

Оцінка реальних показників

Визначення причин відхилень

Визначення стратегії системи, її цілей

Установлення залежностей у системі
ПрогнозуванняРозроблення системи підцілей Зіставлення намічених цілей з дійсністю

Визначення варіантів вірогідних подій та майбутніх станів системи

Вибір оптимального варіанта керівного впливу
ПлануванняВизначення засобів досягнення цілей, етапів роботи і проміжних результатів Визначення стандартів оцінки виконання плану

Визначення завдань персоналу

Виділення (розподіл) ресурсів

Установлення термінів, виконавців і критеріїв ефективності

Установлення основних напрямків зусиль

Конкретизація і розробка етапів, термінів, визначення методів і способів здійснення керівних впливів
ОрганізовуванняЗдійснення впливів Організаційно-штатна діяльність

Підготовка до реалізації запланованого процесу

Розроблення технології (процедур), форм і методів реалізації плану

Визначення питань щодо створення або корегування організаційної структури

Визначення повноважень управлінського персоналу

Робота з персоналом
РегулюванняКорегування процесу здійснення впливів Порівняння результатів із запланованими параметрами

Виявлення причин невідповідностей (проблем)

Розробка і реалізація коригувальних впливів

Мотивація поведінки і діяльності працівників

Співвідношення форм і методів управлінської діяльності
КонтрольПостійна перевірка фактичного стану справ

Оцінювання діяльності за стандартами, розробленими на етапі планування

Підбиття підсумків

Виділення критичних точок
Ми пропонуємо таку послідовність операцій управлінського циклу з відображенням їх зв'язку із загальними функціями управлінської діяльності (табл. 3.1).

Управлінський цикл має повторюватися безперервно. Якщо була поставлена якась ціль або завдання, то її досягнення (вирішення проблеми) завжди викликає нову ситуацію, що вимагає нових управлінських рішень.

Якщо врахувати, що одночасно вирішується не одна проблема та виконується не одна основна функція, то можна уявити всю складність і багатогранність процесу управління в організації.

Крім того, не можна казати про сувору послідовність процедур управлінського циклу. Сувора послідовність стосується тільки виконання стадій та етапів управлінського циклу, а наповнення етапів процедурами змінюється залежно від багатьох чинників. Наприклад, під час здійснення управлінського циклу постійно і паралельно виконуються такі операції: 1) збирання, обробка, зберігання, аналіз і передача інформації; 2) контроль і регулювання циклу. Такі обов'язкові операції управлінського циклу відображають важливість інформаційного забезпечення управлінського процесу та необхідність його постійного контролю та регулювання.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.