Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Поняття, сутність і значення визначення ризиків у митній службі

Як уже було сказано, прогнозування - діяльність, яка передбачає визначення тенденцій і перспектив розвитку процесів або систем на основі аналізу даних про їх минулий і нинішній стан та вироблення соціального прогнозу (передбачення) для формування й досягнення оптимальної мети під час вирішення якої-небудь актуальної соціальної проблеми або завдання. Кожне рішення - це проекція в майбутнє, а майбутнє містить елемент невизначеності, тому важливо правильно визначити ступінь ризиків, з якими сполучена реалізація прийнятих рішень.

Визначення ризиків у митній службі є невід'ємною частиною прогнозування як системи оцінки можливих втрат і виграшів при ухваленні рішень.

У митній службі визначення ризиків може використовуватися під час прийняття будь-яких рішень. Найбільш перспективними напрямками прогнозування в митній службі є розрахунок ризиків під час прийняття рішень щодо виконання основних функцій митного органу (наприклад, митного контролю).

Крім того, розрахунки ризиків важливі для визначення ризиків небезпек у митній службі.

Розглянемо загальне поняття ризику й ризику в митній справі, механізм оцінки ризику та його інформаційно-аналітичні складові.

Наукове уявлення про ризик використовувалося людством у процесі формування теорії соціального управління, психології тощо. А вже в 60-ті pp. XX ст. ризик стає предметом міждисциплінарних досліджень. Різноманітність видів та форм людської діяльності обумовлює наявність численних різновидів ризиків. У загальному плані під ризиком розуміють: а) можливість настання подій з негативними наслідками в результаті певних дій; б) імовірність збитків або втрату вигоди; в) міра очікуваного нестатку за умови неуспіху в діяльності, що визначається сполученням імовірності неуспіху і ступеня несприятливих наслідків . Існує ще погляд, згідно з яким ризиком є діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якого є можливість кількісно та якісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного результату .

Виокремлюють дві позиції щодо аспектів сутності ризику. Перша полягає в тому, що "ризик розглядається як можливі збитки від реалізації того чи іншого рішення, у вигляді фінансових, матеріальних чи інших втрат. Друга позиція виражається в тому, що ризик оцінюється з погляду можливої удачі, одержання доходів чи прибутків у результаті реалізації рішення. Ризик у цьому визначенні розглядається як ситуація..." Таким чином, акцентується увага на тому, що діяльність відрізняється від ситуації.

Існує ризик і у сфері ЗЕД. Оскільки ризик має об'єктивну основу через невизначеність зовнішнього середовища й суб'єктивну в результаті прийняття рішення самими учасниками ЗЕД, успіхи й невдачі підприємства-експортера (імпортера) слід розглядати як взаємодію низки чинників - зовнішніх (щодо зовнішньоекономічного середовища) і внутрішніх. Зовнішні містять чинники прямого й непрямого впливу. Перші безпосередньо впливають на рівень ризику. До цієї групи слід зарахувати: зміни законодавства, що регулює діяльність учасників ЗЕД; непередбачувані дії митних, податкових та інших органів державного управління й місцевого самоврядування; конкуренцію підприємців; взаємовідносини з господарюючими партнерами; думку громадськості; зміни кон'юнктури ринку; відсутність повноцінної інформації податкової системи; корупцію та рекет. Під чинниками непрямого впливу розуміють політичну й економічну обстановку в країні діяльності; економічне становище галузі діяльності; міжнародні події; стихійні лиха.

В.П. Науменко визначає основні ризики, котрі виникають при переміщенні товарів і предметів через митний кордон України. До них належать такі ризики:

- зовнішньоекономічної угоди,

- переміщення товарів до їх одержувачів,

- митно-тарифного та нетарифного регулювання,

- митного декларування,

- митного оформлення,

- інформаційний ризик.

У галузі управління митною службою під ризиками розуміють імовірність настання обставин, які можуть справити негативний вплив на виконання поставлених митним установам завдань, а саме належне застосування митними установами правових актів що підлягають виконанню.

Деякі фахівці в галузі митної справи вважають, що "ризик - це ймовірність прийняття неправильного або правильного рішення з пакета можливих альтернативних рішень кожного етапу" 5 і щ0 визначення ризику цілком може бути застосоване щодо ймовірності наявності контрабандних товарів або порушень

митних правил при здійсненні митного контролю й митного оформлення. Можна зробити висновок, що:

а) ризик як такий пов'язаний з необхідністю прийняття в умовах неочевидності управлінського рішення;

б) від виваженості такого рішення залежать в основному державні й недержавні фінансові ресурси;

в) ризик, як інструмент удосконалення процесу прийняття

управлінського рішення, набуває все більшого поширення в різних сферах життєдіяльності, у т. ч. торговельній.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.