Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Поняття і сутність планування й плану

Питанням планування присвячували увагу багато вчених, особливо у сфері управління. Але стосовно змісту й сутності планування ще немає усталеної системи поглядів і визначень, а існує певна сукупність теоретичних та практичних рекомендацій і розробок.

Зараз теорія і практика планування знаходяться на стадії уточнення і вдосконалення. Деякі з вчених розглядають планування як узагальнюючу пізнавально-програмуючу функцію управління, тобто до функції планування зараховують такі види діяльності: аналітичну, оцінну, прогнозування і планування, що не зовсім відповідає сутності функції планування і нашому підходу до змісту управлінського циклу.

Перш ніж виконати яку-небудь дію, будь-яка людина спочатку думкою складає її проект (модель) дій. Коли дії нескладні та звичні й не передбачається складна узгоджена спільна діяльність людей, цей процес не вимагає документального оформлення.

План для того і складається, щоб виконавці діяли у певному порядку, тобто узгоджено і послідовно. Усякий план має охоплювати чотири основні питання: що робити? кому робити? коли робити? як робити?

Управління соціально-економічною системою (до якої цілком належить і система митної служби) - це комплексна, конкретна, практична діяльність зі свідомої організації професійної діяльності, на всіх етапах і стадіях, у просторі й часі.

Об'єктом управлінської діяльності в митній системі є оперативно-службова діяльність митної служби.

Планування, будучи однією з основних функцій управління, визначає шляхи і способи досягнення цілей системи, тобто планування можна розглядати як функцію, котра визначає необхідний стан об'єкта управління відповідно до поставлених цілей та формує програму дій з їх досягнення.

У цьому аспекті функція планування базується на визначених цілях. Стосовно до митної служби основні цілі нижчої системи задаються системою більш високого рівня, частиною якої вона є. Тому планові показники, у яких знаходять більш повне відображення головні цілі функціонування митної служби, задаються, затверджуються системою більш високого рангу. У цьому виявляється директивний характер державного планування, його системність на відміну від ринкової хаотичності.

Планування - це процес розробки та конкретизації заходів визначення етапів, термінів, методів і способів їх здійснення для досягнення мети.

План - це результат планування уповноважених управлінських ланок або осіб, оформлений у вигляді соціального акта, змістом якого є система взаємопов'язаних, поєднаних загальною метою конкретно визначених завдань та заходів, котрі потрібно здійснити певним виконавцям у встановлені строки.

Планування, як функція управління є найбільш активним організаційним засобом впливу на систему, що вирішує завдання програмування процесу руху системи, тобто регламентування поведінки всіх елементів системи при переведенні її в новий стан (алгоритмізація цього переведення).

Нерідко планам надається правовий характер. Вони самі приймаються як нормативний акт або додаються до якого-небудь нормативного акта.

Аналіз поглядів сучасних фахівців з теорії управління дає можливість зробити певні висновки щодо змісту планування.

Зміст планування полягає:

1)у визначенні основних завдань системи (органу) або структурного підрозділу на планований період;

2) у визначенні комплексу заходів (з урахуванням доцільного використання сил та засобів), здійснення яких забезпечить виконання завдань, що стоять перед системою;

3) у встановленні строків виконання запланованих заходів та виконавців.

Роль планування полягає в тому, що воно забезпечує:

- цілеспрямованість діяльності системи (органу), структурного підрозділу, виконавця;

- зосередження зусиль управлінського персоналу на найважливіших завданнях, котрі стоять перед конкретним державною або іншою організацією;

- ритмічність діяльності;

- підвищення ефективності діяльності виконавців;

- зменшення стихійності й випадковості в управлінській діяльності;

- сприяє:

- ефективному використанню сил та засобів;

- взаємодії органів, служб, підрозділів та виконавців;

- створенню сприятливого психологічного клімату.

Звичайно, план не може, та й не повинен містити всі деталі виконання управлінського рішення. Багато питань будуть уточнюватися в процесі реалізації прийнятого управлінського рішення.

Підготовка до реалізації накреслених планів передбачає відповіді на такі питання:

- хто буде виконувати план;

- що конкретно він буде робити;

- як і за допомогою чого він буде виконувати цю роботу;

- коли має бути виконана робота;

- де повинна здійснюватися робота з реалізації плану;

- у взаємодії з ким, з якими організаціями має виконуватися робота.

Отже, планування - це певний етап роботи державних та інших службовців з управлінським рішенням. На цій стадії проробляються всі необхідні умови для успішного виконання прийнятого рішення або нормативного акта, для практичної реалізації всіх тих ідей, що у ньому містяться. Але планування не можна абсолютизувати, робити самодостатнім в управлінській сфері, підкоряти йому всі інші елементи управлінської технології.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.