Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Господарські товариства і корпорації

Виробниче-господарська діяльність в умовах перехідного періоду, створення підприємств, організацій, товариств і їх об’єднань регулюється законодавством про підприємництво, підприємства, інвестиційну діяльність. Ці суб’єкти можуть здійснювати інвестиції в будь-яких формах: фінансових, реальних, інтелектуальних. Відповідно до законодавства України вони можуть бути співзаснов- никами підприємств з іноземними інвестиціями (спільних підприємств).

Далі будуть розглянуті основні типи виробничо- господарських утворень, що формуються в Україні.

Акціонерне товариство

Створення ринкової економіки найтісніше повязується з акціонуванням виробництва. Найпоши-

раніша точка зору: члену трудового колективу нові права забезпечує акція, пропорціонально тості якій наприкінці року виплачуються дивіденд. Акціонерне товариство - це типове підприємство капіталістичного типу, в якому акціонер участь тільки в капіталі підприємства, його Інвестиційній діяльності, а додаткова вартість діляється не пропорційно трудовому внеску працівника, а пропорційно вкладеному капіталу У країнах з розвиненою ринковою економіки більшість акціонерних товариств створюється в інвестиційній сфері, де обертається фінансовий капітал (портфельні інвестиції). Це банки, інвестищ компанії і фонди, трастові компанії і холдинги.У нас створення відкритих акціонерних товарі є номенклатурною приватизацією, коли міністерства, відомства і інші установи перетворюють державну власність в акціонерний капітал, прагнуть стати холдинговими компаніями.

При створенні закритих акціонерних товарі на підприємствах колективної власності викори вується тільки форма акціонерного товариства, о льки акції, що не беруть участі у біржовій грі обертаються на інвестиційному ринку, не підд ють котированню і вільній купівлі-продажу, це в не акції, а абсолютно інші документи, які свідч; про пайовий внесок (паї, майнові сертифікати).

Якщо така «акція» придбана за рахун особистих заощаджень члена трудового колі тиву, то це є свідченням про позику або кредиту працівника своєму підприємству і називати

такий цінний папір повинен борговим зобов’язанням, або векселем

Відсотки, що виплачуються за цими цінними паперами і дивіденди є часткою прибутку підприємства. Немає прибутку - немає і дивідендів.

Такий «акціонерний капітал» не створює прибутку (додаткової вартості), а лише є основою створення і функціонування підприємств.

Разом з тим не можна виключати доцільність у певних умовах створення акціонерних товариств у

виробничо-господарській сфері.

Тому потрібно розглянути окремі види товариств, які можуть організовуватися згідно з Законом «Про господарські товариства».

Засновниками і учасниками таких товариств можуть бути будь-які юридичні і фізичні особи України і зарубіжних країн.

Внеском засновників і учасників товариств може бути будь-яке майно, цінні папери, права користування природними ресурсами, інші майнові права, в тому числі і на інтелектуальну власність. Забороняється використати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, отримані в кредит або під заставу.

Акціонерне товариство - товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.

Акціонери несуть відповідальність за зобов’язаннями в межах акцій, що належать їм. Статутний фонд акціонерного товариства не може бути

меншим за суму, еквівалентну кількості законодавством мінімальних зарплат Акціонерне товариство може бути закритим і від критим. Закрите AT може бути реорганізоване відкрите шляхом реєстрації його акцій у встановленому порядку і відкриттям на них підписи При цьому засновники AT зобов’язані бути жителями акцій на суму не менше 25% статки фонду і терміном не менше двох років. Tepмін критої підписки обмежений 6-ма місяцями.

Особи, які бажають придбати акції, вносять рахунок засновників не менше 10% вартості ну* на який вони підписалися, і отримують від засновників письмове зобов’язання про продаж всього. До моменту закінчення підписки повинно бути поширено 60% акцій, інакше товариство не затверджене, а внесені суми повернені учасниками в 30-денний термін.

Засновницькі збори акціонерного товариства можуть відбутися при умові внесення не менше за номінальної вартості пакету акцій (при викупі засновниками не менше за 50% всього пакету). Акціонер протягам одного року зобов’язаний повністю внести всю суму номінала акцій. Після закінчення року протягом 3-х місяців з нього стягують, крім того, 10 річних від вартості номіналу. Після закінчення цього терміну AT має право реалізувати ці акції.

Товариство з обмеженою відповідальність

Товариство з обмеженою відповідальність це товариство зі статутним фондом сумою не

Ще за кількістю встановлених зарплат, розділених на частини, розмір яких визначається засновницькими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах ЇХ внесків.

Зміна вартості майна, внесеного як внесок,

також додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки в статутному фонді, якщо інше не передбачене засновницькими документами. Частка статутного фонду учасника згодом може бути передана іншим учасникам або третім особам. Ця частка виплачується йому також при виході з товариства або його спадкоємцям. Спадкоємці при згоді товариства можуть бути до нього прийняті.

Товариство з додатковою відповідальністю

Товариство, статутний фонд якого поділений на частки, що належать учасникам, які відповідають за борги товариства у відповідності до своїх внесків до статутного фонду, а при нестачі цих сум - додатково майном, що належить їм в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до їх внеску, називається товариством з додатковою відповідальністю. Граничний розмір відповідальності передбачається в засновницьких документах. У іншому їх діяльність аналогічна товариству LTD.

Повне товариство

Повне товариство - це товариство, всі учасники якого займаються загальною підприємницькою

діяльністю і несуть солідарну відповідальні зобов’язаннями товариства всім своїм майном,

Учасники повного товариства не можуть вступити в будь-які інші товариства, крім акціонерну правонаступники користуються перевагою при вступі в товариство або їм виплачується вартість внеска відповідно до балансу, складеного на дату вихода учасника з складу товариства.

Учасник відповідає за борги товариства незалежно від того, виникли вони до або після його вступу в товариство.

Учасник, який повністю виплатить борги товар ства, має право звернутися з регресною вимогою інших учасників, які несуть перед ним відповіде ність пропорційно своїй частці в майні товариств

Командитне товариство

Командитне товариство — товариство, включає, нарівні з одним або декількома учасни ками, які несуть повну відповідальність всім своїм майном, також одного або декількох учасників (вкладників), відповідальність яких обмежує сумою внеску в майно товариства.

Декілька учасників з повною відповідальністю несуть солідарну відповідальність за борги товариства.

Управління справами командитного товариства здійснюється тільки його учасниками з повною відповідальністю.

Сукупний розмір внесків вкладників у майно суспільства не повинен перевищувати 50%. На момент реєстрації повинні внести не менше 25% своїх внесків.

Вкладники мають право діяти тільки за дорученням і довіреністю суспільства ліквідації КТ вимагати насамперед повернення внесків,

- вимагати звіти і баланси з метою перевірки

діяльності.

При вибутті всіх учасників з повною відповідальністю КТ ліквідується, при вибутті всіх вкладників - перетворюється в повне товариство з внесенням змін в засновницький договір і державний реєстр.

Законодавство України (Закон України від 21 листопада 1995 р. «Про промислово-фінансові групи»; Указ Президента України від 11 травня 1994 р. № 224/94 «Положення про холдингові компанії, які створюються в процесі корпоратизації і приватизації») передбачає в процесі реформування економіки створення різних виробничо-господарських об’єднань (корпорацій) у вигляді холдингових компаній, фінансово-промислових груп, концернів. Корпорації створюються з метою кооперування виробничо-фінансової консолідації і консолідації інвестиційної діяльності.

Формуються корпорації, як правило, шляхом акціонування капіталів.

Холдингова компанія

Холдингова компанія - компанія, яка володіє контрольними пакетами акцій інших компаній з

метою здійснення контролю і управління ними має два види холдингів.

Перший вид - чистий холдинг, при якому на компанія виконує тільки функції управління контролю за діяльністю дочірніх фірм.

У другому випадку головна компанія, крім цій управління і контролю, займається також підприємницькою діяльністю як самостійно, так і спільно з дочірніми підприємствами.

З’явилися перші холдинги в кінці минулого століття в США. Це були чисті холдинги, але по мірі розвитку і концентрації виробництва, створення транснаціональних корпорацій, поглинання великими компаній дрібних фірм призвели до того, що зараз будь великій компанії властиві функції холдингу.

Холдингові компанії можуть мати як галузей так і міжгалузевий принцип формування, оргаи вуються в певному регіоні, певній державі і має транснаціональний характер. Перші холдингові панії України створювалися на базі міністерств відомств за галузевою ознакою. Але поступово хЛ рентне середовище, розширення ринків збуту змуЯ холдинги піти шляхом диверсифікації, розширЯ видів продукції, що випускається, проникнення в іі галузі виробництва. Сьогодні функції державні холдингів мало чим відрізняються від функці колишніх міністерств, відомств, великих глави Вони захищають інтереси галузі, субсидують збитня підприємства, прагнуть до монополізму на ринку, Порядок створення холдингів такий. Головне підприємство (засновник) направляє в Міністерств

економіки. Фонд Держмайна Антимонопольний обгрунтовують доцільність холдингу. При позитивному рішенні Фонд дежмайна приймає особливий план приватизації підприємств, які збираються створити холдинг, у планах приватизації дочірніх підприємств передбачається виділення контрольних пакетів акцій передача їх в статутний фонд холдингової компанії, головне підприємство здійснює емісію акцій як під власне майно, так і з урахуванням переданих йому контрольних пакетів дочірніх підприємств. Підприємства, що об’єдналися в холдинг, і виробничі об’єднання зберігають при цьому оперативну, виробничу і юридичну самостійність. Стратегія холдингу відносно науково-технічної політики, координації виробництва, фінансового забезпечення інвестицій, зовнішньоекономічної діяльності і т. ін. виробляється спільно.

Разом з тим дочірні підприємства повинні мати право виходу з холдингу, вступу в інші, більш вигідні для них, об’єднання.

Фінансово-промислова група. Багатогалузевий промислово-банківський торговий концерн є великим об’єднанням підприємств банків, торгових будинків, організаційно і юридично самостійних. На відміну від холдингу фінансова група не має головної фірми, що спеціалізується на управлінні. Фінансово-промислові групи забезпечують вільний перелив капіталів серед різних галузей, що дозволяє здійснювати спільні інвестиції в найбільш перс пективні галузі промисловості.

Початок створення фінансово-промисловим в Україні поклав Указ Президента України 27 січня 1995 р. «Про фінансово-промислові який дає законні підстави для консолідації матеріально-технічних і фінансових ресурсів суб інвестиційної діяльності, незалежно від форма власності, галузевої і навіть державної приналежна Відповідно до Указу, ФПГ можуть створе ся двох видів: на основі об’єднання статутних капіталів (статутні ФПГ) і на основі об'єднання фінансових активів і пасивів з єдиним управлінням (договірні в формі консорціумів ФПГ визначає головне підприємство, яке управляв видами діяльності ФПГ.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.