Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Планування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання

Планування інвестиційної діяльності будь-якого комерційного підприємства спрямоване на розв'язання питання про те, варто чи не варто вкласти гроші.

Бізнес-план являє собою документ, який включає всі основні аспекти комерційного підприємства, що створюється. У ньому повинні бути відображені питання вивчення місткості і перспектив майбутнього ринку збуту; оцінені всі витрати співставлені з прибутками від продажу продукції що планується, з метою визначення потенційної прибутковості справи, яка починається.

Бізнес-план - це документ, що розробляється на перспективу 3-5 років з розбиттям за роками причому перший рік розбивається поквартально і помісячно.

Представлене в бізнес-плані розв’язання виробничих, комерційних і соціальних проблем виключає можливість помилкових дій у процесі реалізації задуманої справи. Бізнес-план повинен бути не тільки переконливим для інвестора, банкіра, підприємця, але і досить привабливим, щоб отримати фінансову підтримку.

Добре аргументований, складений на достовірній інформації, з глибоко продуманою перспективою бізнес-план є заставою успіху підприємця, що починає справу і готовий йти на розумний ризик.Найважливішою ланкою в інвестиційному проектування, тобто створення комплексу технічної документації, що містить техніко-економічне обгрунтування, схеми, технологічні, конструктивні розрахунки, необхідні при створенні даного підприємства, реконструкції або технічного переозброєння існуючого.

бізнес-план інвестиційного проекту можна предмети таким чином.

Перший розділ «Загальні цілі проекту» повинен містити наступну інформацію:

- найменування і суть проекту (у цьому пункті вказується, чи є це підприємство новим або чи передбачається реконструкція, розширення вже існуючого. Вказується потужність щодо випуску нової продукції або обсяги надання послуг, сервісного обслуговування, впровадження розробок, галузева приналежність підприємства, яке проектується);

- інвестиції, необхідні для здійснення проекту (при цьому вказуються вартість усього проекту, в тому числі власні кошти, що є і необхідні Додаткові вкладення);

Другий розділ «Опис проекту» містить наступну інформацію:

- коротку характеристику товару або послуги, їх якісні характеристики і область застосування (у цьому пункті повинен бути описаний той продукт або вид послуг, які будуть запропоновані покупцеві, з вказівкою можливого спектра модифікацій, при цьому відмічено, які потреби покликані задовольняти продукт, що пропонується, або послуга, і їх основні особливості, що є переважними

Відмінні особливості проекту, покликані забезпечити його комерційний успіх (це можуть бути і новітні технічні рішення, і відносно низькі витрати на виробництво продукції з причин близького розташування сировинної бази, наявності дешевої робочої сили або інших причин, і раціональне розв’язання соціальних проблем, і високі екологічні оцінки проекту, а також його інші сильні сторони. Як переваги інвестиційного проекту, що представляється, можуть також виступати такі критерії, ж забезпечення експортного потенціалу, заміщення імпорту, створення робочих місць, підвищення продуктивності праці, вдосконалення управління, енергозбереження, поліпшення стану навколишнього

середовища і т. п.);

- технічну характеристику проекту (ці дані представляють у вигляді таблиці, в якій зіставляються основні параметри зразків обладнання або продукції, відомі світовому ринку, з посиланням на джерело інформації про аналоги, вказуються переваги товару.

Третій розділ «Оцінка ринку збуту продукції містить:

- відомості про географію і місткість ринку тенційна місткість ринку - це загальна вартість товарів, яку покупці, що знаходяться в певному

ні, спроможні придбати за певний період часу - місяць або рік, вона залежить від багатьох чинників: соціальних, кліматичних, національних особливостей жителів регіону, а головне, економічного, тобто від рівня прибутків потенційних покупців, структури їх витрат (в тому числі заощаджень або інвестицій), наявності у них товарів тривалого користування, наявності раніше куплених товарів, аналогічних передбачуваним до випуску а також темпів інфляції);

- оцінку конкурентів (у цьому пункті освітлюється наявність і коротка характеристика конкуруючих товарів і фірм. Вказуються найбільші виробники аналогічних товарів, по можливості розкриваються їх основні проблеми з обсягу продаж, прибуткам, впровадженню нових моделей або продукції.

При перевагах в межах 30-50% положення фірми стійке, при 70% - можна повністю контролювати ринок);

обсяг продаж, що планується (у даному пункті вказують, до яких регіонів країни і в які країни за рубежем мається намір відправляти продукцію, відомості про контракти або протоколи про наміри на постачання продукції. Обсяг продажу нової продукції, що намічається, і продукції, що випускалася раніше, вказується для внутрішнього і зовнішнього ринку з розбиттям за роками в натуральних показниках і в грошовому вираженні в цінах на фіксовану дату);

- маркетингові заходи або стратегія маркетингу (в даному пункті повинна бути закладена чітка орієнтація діяльності підприємства на маркетинг - необхідно стисло викласти, як буде продаватися товар - через власну торгову мережу фірмових магазинів, інші торгові точки, через оптову мережу торгівлі. Вказуються бажаний рівень рентабельності вкладених коштів, кошти, перед-

- наявність документації проекту і правове забезпечення (це може бути техніко-економічне обгрунтування вкладення коштів, проектно-конструкторська, проектно-кошторисна документами різного роду договори з організаціями, необхідні для нормального процесу інвестування, дозвільна документація на право здійснення проекту, дозвіл на будівництво, договори на оренду й інші юридичні документи);

- обсяги коштів і роботи, які вже були зроблені за даним проектом за рахунок власних джерел ще до складання бізнес-плану інвестиційного проекту, але які є його невід’ємною частиною;

- наявність виробничих площ, у тому числі розміри земельної дільниці, існуючі будівлі і цивільні споруди і ті, що проектуються, допоміжні споруди і службові приміщення і т. ін.;

- необхідна закупівля обладнання - технологічного, допоміжного і іншого і можливі місця його придбання;

Схема реалізації проекту (у цьо- пункті вказуються всі координати організацій співвиконавців даного проекту і порядок взаємодії і взаєморозрахунків з ними, інші зв’язки з кооперації для реалізації проекту; розробиться календарний графік і найважливіші заїди щодо реалізації проекту).

Узагальнюючим, п’ятим розділом бізнес-плану інвестиційного проекту є «Фінансовий план», і структури якого включається декілька підрозділів:

- прогноз обсягів реалізації продукції, складний з урахуванням географії і ємності ринку, оцінки конкурентів (обсяги реалізації розробляються в гривнях або вільно конвертованій валюті терміном на три роки, з розбиттям першого року а місяцями);

- баланс грошових витрат і надходжень, жому відбивається сума грошових коштів

- оцінка ризику і страхування, в якій необхідно передбачити всі типи ризиків, з якими може зіткнутися підприємство в своїй господарській ДІЯЛЬНОСТІ (ризики можуть бути різними - від форс-маясорних обставин до різного роду законодавчих і економічних змін. Необхідно розробити заходи скороченім ризиків і мінімізації втрат, що викликаються ними. Це можуть бути альтернативні програми збуту продукції, матеріально-технічного забезпечення, а також страхування від ризиків в різного роду комерційних страхових компаніях. Можна вказати, які типи страхових полісів і на які суми планується придбати).

Таким чином, у цьому розділі розробляється стратегія фінансування, викладається план отриманім коштів для створення або розширення підприємства, визначається кількість цих коштів, дже-

рела отримання уточнюється термін повернення вкладених коштів і отримання інвесторами прибутку на них.

Якщо бізнес-план розробляється для діючого підприємства, необхідно привести в ньому характеристику цього Підприємства і обгрунтувати доцільність його розвитку.

Ці дані приводяться в розділі 6 бізнес-плану Характеристико підприємства і доцільність

його розвитку. Назва підприємства, його організаційно-правова форма, статутний капітал;

- характеристика основних фондів, включають балансову і залишкову їх вартість, частку активні частини, наявне імпортне обладнання, вікову

структуру фондів і інше;

- виробничі потужності підприємства, його технічний рівень і характеристика основної продукції, що випускається підприємством з вказівкою частки, яка відправляється на експорт;

- кількість працюючих на підприємстві, в тому числі управлінський персонал, основні і допоміжні робітники;

- місцеположення підприємства з урахуванням виробничої і соціальної інфраструктури;

- фінансове становище підприємства за матеріалами аудиторських висновків, включаючи оборот за останні три роки, балансовий прибуток і той, що залишається в розпорядженні підприємства за останні три роки, коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів;

- прізвища керівників, головного адреса підприємства і банківські реквізити.

- інформація, що не знайшла відображення

в розділах, а також матеріали експертних висновків, які є в даному проекті.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.