Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Кошторисна документація для будівництва

Для визначення кошторисної вартості реальних інвестиційних проектів (підприємств, їх черг, пускових комплексів, кварталів забудови окремих складних будівель і споруд, які виділені самостійні будівництва) складаються наступні кошторисні документи:

- в складі проекту (на першій стадії проектування) - локальні і об’єктні кошторисні розрахунки-

- кошториси на проектно-дослідницькі роботи; зведений кошторисний розрахунок;

- зведений, об'єктний і локальний ресурсні кош ториси;

- зведення витрат;

- відомість базисної кошторисної вартості будівництва об’єктів, що входять в пусковий комплекс

- відомість базисної кошторисної вартості об’єктів і робіт з охорони навколишнього природного

середовища.

У сучасних умовах при складанні кошторисів на основі робочих креслень використовують нормативні документи, розроблені в складі ДБНТУ-16-95. Процес ціноутворення здійснюється в такій послідовності: спочатку складають локальні кошториси на виконання будівельних і спеціальних робіт, придбання і монтаж обладнання; потім - об’єктні кошториси на будівництво окремих будівель і споруд; і нарешті - зведений кошторисний розрахунок і зведення витрат.

Вартість монтажу обладнання визначається його характеристикою: типом, масою, складом матеріалом, кількістю. Ціни на монтаж обладнання включають прямі і накладні витрати з розрахунку на маси. Планові накопичення нараховуються в кошторисах окремо на суму прямих і накладних витрат по всьому обладнанню, включеному в один кошторис.У об’єктних кошторисах визначається розмір усіх витрат на будівництво конкретного об’єкта (будівлі, споруди). Вони включають вартість усіх видів будівельних і монтажних робіт, витрат на придбання обладнання, інструментів і інвентаря, інших додаткових витрат, безпосередньо пов'язаних з будівництвом даного об’єкта. Крім того, враховується частина резерву на непередбачені витрати в розмірі 1-2%.

Об’єктні кошториси дозволяють інвесторові визначити деякі тєхніко-економічні показники зокрема вартість одиниці потужності або продукції яка буде вироблятися на об’єкті; 1 м2 робочої площі; 1 м3 об’єму тощо. Об’єктний кошторис є ціною будівельної продукції, на основі якої проводяться розрахунки між замовником і підрядною будівельною організацією.

Зведений кошторисний розрахунок складань ся на будівництво цілих підприємств, їх черг або пускових комплексів, кварталів забудови міст, він не підлягає змінам на стадії робочої документації при двостадійному проектуванні На основі даних зведеного кошторисного розрахунку складається відомість кошторисної вартості об’єктів, які виділяються в окремі пускові комплекси, а також відомість базисної кошторисної вартості об’єктів і робіт з охорони навколишнього середовища.

Розробка зведеного кошторисного розрахунку виконується на основі заздалегідь складених об’єктних кошторисів і розрахунків окремих видів так званих лімітованих витрат, які визначаються за встановленими нормативами, в більшості випадків виражених у відсотках.

Зведений кошторисний розрахунок складається згідно із затвердженою формою і має відповідну структуру, що вимагає віднесення тих або інших об’єктів до відповідних розділів. Так, наприклад,

зведений кошторисний розрахунок на промисловому підприємстві має 12 розділів:

- підготовка території будівництва; у основні об’єкти будівництва;

- об’єкти допоміжного і обслуговуючого призначення,

- об’єкти енергетичного господарства; у об’єкти транспортного господарства і зв’язку; у зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепло- і газопостачання; у благоустрій і озеленення території; у тимчасові будівлі і споруди; у інші роботи і витрати;

- утримання дирекції або технічного нагляду підприємства, яке будується, і авторський нагляд;

- підготовка експлуатаційних кадрів;

- проектні і дослідницькі роботи.

Щодо підсумку витрат за дванадцятьма розділами розраховується резерв на непередбачені роботи і витрати в розмірі, який встановлюється на основі ДБН, в залежності від галузевої приналежності об’єкта, складності його об’ємно-планувальних і конструктивних рішень, рівня застосування об’єктних кошторисів за типовими проектами.

За підсумком зведеного кошторисного розрахунку також вказуються зворотні суми, які включають вартість матеріалів, що отримують при зносі існуючих на будівельному майданчику будов, і замортизовану частину вартості тимчасових будівель і споруд за весь період будівництва підприємств. Зворотні суми є додатковим джерелом

прибутку будівельної організації, а при господарСЬКОМу способі мобілізуються ЯК Джерело

фінансування інвестицій.

У разі будівництва підприємства, житлового масиву або кварталу чергами в зведений коштовний розрахунок включаються витрати тільки на, найближчу чергу, а вартість будівництва подальших черг визначається за укрупненими показника приводиться в економічній частині проекту.

До локальних, об’єктних кошторисів, зведеного розрахунку додаються ресурсні кошториси розраховуються у вартісному і натуральних вимірниках витрати труда і заробітної плати, вартість кількість машинозмін, витрата і вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

При комплексному проектуванні промислового підприємства, житлово-цивільного будівництва

і інших об’єктів на одній території їх будівництва різними інвесторами складається зведення витрат, у яких відбивається повна кошторисна вартість такого комплексного будівництва. Зведення витрат містить угрупував® об’єктів за видами будівництва, розподіл їх повної кошторисної вартості на будівельні, монтажні роботи, витрати на придбання обладнаная інструментів, інвентаря і інші витрати. За об’єктами житлово-цивільного будівництва зведення містить техніко-економічні показний: з житлового будівництва, будівництва об’єктів побутового обслуговування, торгівлі, громадо- кого харчування і т. ін.

В останні роки в зведеному кошторисному розрахунку передбачаються кошти на компенсацію витрат, пов’язаних з ринковими умовами будівника. Ці кошти розраховуються в складі договірних цін відбиваються в таких кошторисних документах як «Договірна ціна на будівництво» і «Вартість будівництва».

До складу договірної ціни включається: у розрахована в нормах і цінах 1993 р. базис- „а кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт, що підлягають виконанню генеральним підрядчиком відповідно до контракту;

- розраховані в цінах, що склалися за станом на 1 січня року, в якому намічається будівництво, базисні кошторисні інші витрати (що збільшують кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт, а також пов’язані з діяльністю підрядної організації);

- частина резерву коштів на непередбачені робота і витрати, розраховані в зведеному кошторисному розрахунку.

У ринкових умовах у інвестора (замовника) також виникають додаткові витрати, які відбиваються окремими рядками у «вартості будівництва». У вартість будівництва підприємств, будівель і споруд, яка враховується замовником, включається:

- договірна ціна, яка складається з вартості Робіт, що підлягають виконанню генеральним під-

рядчиком за контрактом, і інших витрат, що відносяться до його діяльності;

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.