Сандровський К.К. Митне право Україні (2000)

3. Джерела міжнародного митного права

Природа будь-якої системи права виявляється за допомогою відповідних форм існування та вираження цього права, тобто правових норм, що служать джерелом нашого знання і судження про право, але головне - є власне юридичним джерелом в тому сенсі, що ці норми є акти правотворчості, результати (стосовно до міжнародного права) процесу узгодження волі держав. Коль скоро в даній роботі мова йде про частину загального міжнародного права, то основні джерела міжнародного митного права ті ж, що і в міжнародному праві взагалі, тобто міжнародний договір і міжнародно-правовий звичай. Як правило, саме вони є зовнішньою формою існування міжнародного права, виступають тією юридичною оболонкою, в якій укладено зміст міжнародно-правової норми - правила поведінки, що є, в свою чергу, результатом угоди держав щодо цього.

При всьому тому, що під джерелами права розуміються форми існування та вираження права, в теорії є розподіл джерел права на так звані матеріальні та формально-юридичні, де кожен вид несе свою смислову навантаження. А саме: в понятті матеріальних джерел права акцент ставиться на походження норм, на процес їх створення, тоді як, говорячи про юридичних джерелах, мають на увазі перш за все результат їхнього створення, форму існування і вираження права.

Джерела права в матеріальному сенсі - це самі матеріальні умови життя суспільства. Цей об'єктивно діючий фактор, проходячи потім через стадію його осмислення, спонукає держави до узгодження (якщо мова йде про міжнародному праві) їх волевиявлень в тому чи іншому яка потребує врегулювання правом питанні міждержавних відносин. Результати такого узгодження і виражаються в підсумку в тому, що іменується юридичними джерелами - У міжнародному праві це договори і звичаї як основні його джерела, загальновизнані й універсальні.

Інші джерела міжнародного (в тому числі і митного) права (їх приблизний офіційний перелік наводиться в ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН) такими властивими договором і звичаєм якостями не володіють і є допоміжними джерелами міжнародного права або такими, які мають обмежене значення.

У тій же ст. 38 Статуту Міжнародного Суду в п. 2 сказано: "Ця постанова (Мається на увазі п. 1 статті, де наводиться перелік застосовуваних судом джерел міжнародного права. - К.С.) не обмежує права Суду дозволяти справу ex aeguo et bono (по справедливості і доброї совісті. - К.С), якщо сторони з цим згодні ".

Міжнародний договір в даний час грає чільну роль в міжнародному праві взагалі, і митному зокрема. Згідно формулюванню згаданої вже ст. 38 Статуту Міжнародного Суду останній зобов'язаний застосовувати при вирішенні переданих йому спорів перш за все саме "міжнародні конвенції, як загальні, так і спеціальні, що встановлюють правила, точно визнані сперечалися державами ".

Спільними, або універсальними, міжнародними договорами є такі, об'єкт і цілі яких становлять інтерес для всіх держав. У міжнародному митному праві серед таких договорів можна відзначити, наприклад, Міжнародну конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973 р. (Конвенція Кіото), Міжнародну конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в цілях запобігання, розслідування та покарання за митні правопорушення від 9 червня 1977 р. (Конвенція Найробі), Конвенцію про утворення Ради митного співробітництва від 15 грудня 1950 р. і ряд інших.

Так, Договірні Сторони Конвенції Кіото, зазначивши, що відмінності між національними митними процедурами ускладнюють міжнародну торгівлю та інші міжнародні обміни, погодилися, що в інтересах усіх країн було б розвиток такої торгівлі та обмінів і зміцнення міжнародного співробітництва в цій області. Учасники Конвенції заявили в преамбулі, що спрощення та гармонізація їх митних правил можуть внести істотний внесок у розвиток міжнародної торгівлі та інших міжнародних обмінів. Вони вважають, що передбачаються Конвенцією правила, що вводяться в міру готовності держав-учасників, будуть сприяти високому ступені гармонізації та спрощення митних процедур, що є однією з найбільш істотних цілей Ради митного співробітництва - Організації, під егідою якої Конвенція Кіото, як і ряд інших універсальних митних договорів, була розроблена.

Серед них і названа вище Конвенція Найробі, в преамбулі якої наголошується, що порушення митних законів і правил спрямовані не тільки проти економічних і фінансових інтересів держав, а й проти соціальних інтересів міжнародної спільноти.

До числа численних спеціальних міжнародних договорів з митних питань відносяться угоди про створення митних союзів, зон вільної торгівлі, про визначення загальних напрямків співробітництва держав в митних питаннях (таких, як угоди про принципи митної політики, про взаємодопомоги в митних справах), про введення пільгових ставок митних зборів (По конвенційним тарифами), різного роду договірні відносини з приводу узгодження правил митного оформлення вантажів, транспортних засобів, взаємного визнання митної документації та митних забезпечень і т.д.

Крім власне митних договорів джерелами міжнародного митного права можна вважати також зазвичай пов'язані з митними відносинами норми міжнародних економічних договорів: про товарообіг, про взаємні поставки товарів, щодо врегулювання питань ліцензування, квотування, контингентування на окремі види товарів. У широкому сенсі всі вони іменуються часто торговими договорами.

Торгові договори відомі ще з часів Стародавньої Греції. З розвитком торгівлі та мореплавання в них все частіше з'являються норми про захист інтересів договірних сторін у цих областях, що підтверджується практикою укладання таких договорів у вітчизняній історії.

Широко відомі жваві торгово-економічні відносини Київської Русі з Візантією. Останні були, як і зв'язку дипломатичні, наслідком характерних для того часу військових походів (в даному випадку - Київської Русі на Візантію) з їх успіхами і невдачами, негайно відбивалися і на митній стороні міждержавних відносин. І якщо, за свідченням М.С. Грушевського, росіяни купці платили ще в першій половині IX ст. десятину візантійському уряду зі свого продаваного там товару, то після досить вдалого у військовому відношенні походу Київського князя Олега в 907 р. вони отримали відчутні переваги, а саме - право безмитної торгівлі у Візантії. Це право було закріплене в одному з перших дійшли до нас текстів "договорів з греками", які уклала Київська Русь. В договорі 907 р. (за іншими даними - 911 р.) міститься на цей рахунок наступна підтверджує привілеї руських купців формула: "... І да творять куплю, яко же їм надобе НЕ платяче мита ні чим же ".

Попутно підкреслимо ще один важливий момент. Справа в тому, що в процитованої фразі з договору, укладеного в 907 р. князем Олегом, ми, по суті, вперше знаходимо в офіційному документі і термінологічні витоки теми: "мито", "митий", варіації їх в давніх словосполученнях "Митній збір", "Митна хата" та інших в російською мовою. А от в українському та ряді інших слов'янських мов (наприклад, в болгарською) і в сучасному написанні і вимові цей корінь не змінився - "Мито" "митниця" та ін З подальшим розвитком російської мови в ньому закріпилися інші назви: "митниця", "митний" та ін Термін походить від тюркського "Тамга" - це знак власності, яким відзначалася приналежність комусь, наприклад, отар овець. Таке клеймо (тавро), яке ставилося на шкурах тварин в період татаро-монгольського ярма, поступово стало позначати законність перетину товаром кордону після сплати відповідного мита, яка стала іменуватися митної.

Повертаючись до стану митних відносин між Київською Руссю і Візантією в X-XI ст., Слід сказати, що передбачені договором 907 р. пільги у вигляді передо-уявлення свободи судноплавства на Чорному морі і звільнення від сплати митних зборів незабаром Руссю були загублені - внаслідок цього разу невдалого військового походу на Візантію (941 р.) наступника Олега - князя Ігоря. Після того як в 944 р. був укладений новий договір, в його загальнополітичному розділі вже не згадувалося про безмитну торгівлю, навпаки, були введені істотні обмеження. Як писав у тій же роботі М.С. Грушевський, "для Русі поставлено и таке, Що руські купці НЕ можут купуваті паволок, дорожча Як 50 золотих штука; сі паволоки, себто делікатні шовкові матерії, булі гордістю візантійської культури, одним з тих ВИРОБІВ, Що найбільш личить та імпонувалі варварам ". Якщо покупки перевищували встановлену норму (на суму 50 золотих), то візантійці стягували вивізне мито.

"Договори з греками" не тільки фіксували стан зовнішньоторговельних зв'язків давньоруської держави (поряд з їх військово-політичними аспектами), а й у чому визначили подальший розвиток зовнішньоторговельної, зокрема митної, політики Русі в ранньофеодальний період. Після падіння давньоруської держави під ударами орд Батия в XIII в. і подальшої політичної роз'єднаності і Залежно від Литви та Польщі з середини XVII ст. починається процес національно-державного відродження в Україну. Примітно, що вже через рік після початку визвольної війни українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького з'явився перший її міжнародний договір, в якому вирішувалися питання двосторонніх українсько-турецьких митних відносин. Як відзначається в одній з сучасних робіт з історії держави і права України, "За договором 1649 р. турецького султана з "Військом Запорозьким и народом руським ", тобто з вільною Україною, сторони взяли на себе Такі обов'язки. Турція ... надаваті Українським купцям право Вільно плаваті по Чорному морю й безмітно торгуваті в Турецький володіннях, а Україна - перешкоджаті запорозьким и Донський козакам нападаті на Османську Імперію ".

Наведений факт зайвий раз свідчить про те, що незважаючи на стан васальної залежності від Польщі, тільки-тільки з'явилася українська козацька держава все ж могла самостійно здійснювати зовнішні зносини і, отже, виступала суб'єктом міжнародного, в тому числі, як зазначалося, та митного права. Одним із проявів цієї правосуб'єктності і було висновок Україні міжнародних договорів, які ми наводимо тут в Як приклади ранніх джерел міжнародного митного права.

Міжнародно-правовий звичай є першим за часом появи і в наш час другим за значенням джерелом міжнародного права взагалі, і міжнародного митного зокрема. Як і договірні, звичайно-правові норми міжнародного права є тими вольовими актами, в яких втілюється досягнуте між державами згоду щодо визнання того чи іншого правила поведінки в ході міжнародного спілкування юридично обов'язковим.

Це, як правило, процес тривалий, що відрізняється в початковій фазі різноманітністю складаються в різних регіонах правил поведінки держав, причому узгодження волі, позицій або підходів держав до складаним поступово нормам поведінки проходить у формі мовчазного, але усвідомленого прямування та повторення позиції інших учасників даного процесу. Заключна фаза процесу утворення звичайно-правової норми - це не просто визнання існуючої в даному виді міждержавних відносин практики, але практики загальної і притому визнаною юридично обов'язковою, тобто те, що іменується opinio juris. Просто визнання існуючої практики без елемента її юридичної обов'язковості ще недостатньо для створення норми міжнародного права (звичайної). "Загальна практика" може породити і просто норми міжнародної моралі чи міжнародної ввічливості. Стосовно ж до процесу появи звичайної норми міжнародного права, що переростає з часом (в ході кодифікації і прогресивного розвитку) в конвенційних норм, ця ситуація була добре показана професором Г.І. Тункин. Аналізуючи роботу Комісії міжнародного права на її X сесії, він писав: "З питання про звільнення дипломатів від митних зборів на предмети, що ввозяться для їх особистого користування, Комісія констатувала: "Як правило, митні збори не стягуються точно так само і з предметів, призначених для особистого користування дипломатичного агента або членів його сім'ї, які входять в коло осіб, які живуть разом з ним (включаючи предмети, призначені для його облаштування) ". Таким чином, Комісія прийшла до висновку, що в цьому випадку практика звільнення від митних зборів є, по суті, загальною. Але разом з тим було відзначено, що вказане звільнення від митних зборів "вважається заснованим на міжнародній ввічливості "і, отже, хоча в даному випадку і є загальна практика, але вона ще не визнана правовою нормою. Зі свого боку Комісія запропонувала в силу широкої поширеності такої практики визнати її нормою міжнародного права "3" 1. Як відомо, в 1961 р. на Віденській конференції ця норма увійшла до Конвенції про дипломатичні зносини, в її ст. 36, що стала, таким чином, одним із джерел і міжнародного митного права.

Звичайно, не всі звичайно-правові норми з часом замінюються конвенційними. Значна їх кількість саме в первісному своїй якості виступає регулятором міждержавних відносин. Особливо важлива роль звичайно-правових норм, коли ті чи інші держави не беруть участь у відповідних багатосторонніх міжнародних договорах. У цих випадках звичай залишається єдиною правовою основою для оцінки позиції та дій відповідних, не беруть участь в договорі, держав. В рівній мірі це стосується ролі міжнародного звичаю, коли охоплюється їм правило поведінки в силу тих чи інших причин не увійшло до договору, не стало конвенційної нормою. Тоді держави для підтвердження юридичної обов'язковості даного правила поведінки з повним підставою можуть посилатися на існуючу звичайно-правову норму.

Оскільки митна справа в цілому зобов'язане своїм походженням торгівлі та мореплаванню, значну роль іноді відіграють і в наш час зазвичай-правові норми, що склалися в ході тривалої практики великих міжнародних морських портів. Так, після прибуття іноземного торгового судна в порт Лондона, наприклад, до нього застосовуються, в тому числі в ході митного оформлення, що склалися тут звичаї, правила, умови оподаткування і справляння портових і митних зборів, порядок відплиття після завершення митних формальностей і т.п. В період Першої світової війни в Сполучених Штатах правила Нью-Йоркського порту передбачали, зокрема, такий порядок: портові митні влади давали дозвіл підняти якір тільки після отримання ними маніфесту (декларації про вантажах, команді і пасажирів) від капітанів відпливають кораблів. За звичаєм, маніфести відпливають напередодні кораблів щодня оголошувалися, що давало можливість отримання інформації всіма зацікавленими державами і використання її в своїх цілях. За типом таких видань, як "Повідомлення мореплавцям ", що містять, наприклад, відомості про відкриті для торгового судноплавства портах, про умови і рекомендованих курсах прямування при реалізації права мирного проходу, існують збірки "Звичаї портів", що видаються окремими адміністраціями морських портів, що дають можливість детальніше ознайомитися з звичайно-правовими нормами і в області митних питань.

Взагалі, оскільки ніякої об'єктивної форми вираження і фіксації міжнародно-правових звичаїв саме в цій якості не є, про сам існування цього виду джерел міжнародного права стає відомо найчастіше за допомогою або через його допоміжне джерело - доктрину міжнародного права. Саме в працях відомих представників світової міжнародно-правової науки, у виданнях Гаазької Академії, Асоціації та Інституту міжнародного права можна найчастіше знайти відомості про ті чи інші міжнародно-правових звичаях.

Іноді як звичайних норм як джерел міжнародного митного права називають видаються Міжнародною торговою палатою збірники звичаїв "Інкотермс", містять роз'яснення митних визначень і процесу митного контролю.

Дійсно, Міжнародною торговою палатою починаючи з 1953 р. розроблено і випущено кілька видань збірок "Міжнародні правила тлумачення торгових термінів ІНКОТЕРМС "(останній з них Інкотермс -95). Вони стосуються базисних умов поставки товару, знання та використання яких полегшує здійснення не тільки торговельних, а й митних операцій. Часто зустрічається в цих базисних умовах термін "франко" означає в перекладі з

італійського "вільний", коли покупець партії товару вільний від ризику і всіх витрат з доставки товару до пункту, позначеного словом "франко" - морських і річкових портів, станцій залізниць, аеропортів та ін

Так, при базисних умовах ФОБ (вільно на судні) експортер, крім іншого, за свій рахунок зобов'язаний отримати експортну ліцензію, виконати вимоги митного оформлення і завантажити товар на судно. Термін СІФ (вартість, страхування, фрахт) означає також, крім власне умов торгового характеру, що експортер зобов'язаний за свій рахунок доставити товар у порт, виконати митні формальності й занурити товар на судно.

Застосування цих сформованих в міжнародному спілкуванні торгово-митних звичаїв набуло характеру юридично обов'язкових норм. В Україні, наприклад, вони передбачені одним з актів її законодавства - Указом Президента України від 4 жовтня 1994

У сучасній літературі з міжнародного права все частіше визнаються як джерел міжнародного права юридично обов'язкові резолюції міжнародних організацій, причому обов'язкові не тільки усередині даної міжнародної організації, а й за рамками її діяльності, тобто серед держав-учасників. Основна причина появи таких актів - зростання числа організаційно-технічних питань за профілем діяльності відповідної міжнародної організації. Це, наприклад, регламенти, прийняті Всесвітнім поштовим союзом або Міжнародної організацією цивільної авіації, які можуть стосуватися порядку митного оформлення міжнародних поштових відправлень або, скажімо, процедури митного огляду в міжнародних аеропортах з метою (в залежності від складних умов) або її спрощення (введення так званого зеленого каналу для проходу пасажирів, не обтяженого митним оглядом), або, навпаки, посилення цієї процедури (аж до суцільного електронного просвічування всіх вантажів, багажу, навіть дипломатичного) в деяких аеропортах світу.

Подібні регламенти адміністративно-технічного характеру, що приймаються не для внутрішнього застосування міжнародними організаціями, а адресовані державам-членам, стають обов'язковими для останніх тільки в тому випадку, якщо держава приймає їх явно вираженим способом або шляхом мовчазної згоди (яким вважається вже непрінесеніе протесту) або заяви про неприйняття.

Як уже зазначалося, до числа джерел міжнародного права ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН відносить і "загальні принципи права, визнані цивілізованими націями ". Це формулювання завжди викликає дискусію з питання про характер таких загальних принципів. Здається все ж, що мова йде при цьому як про загальні принципи міжнародного права, так і про принципи національних правових систем, так чи інакше сприймаються і міжнародним спілкуванням в процесі тлумачення і застосування правових норм (наприклад, принципи справедливості, сумлінності, взаємності).

У міжнародному праві також спираються при тлумаченні і застосуванні його норм на такі відомі ще з часів римського права постулати, як Lex posterior derogat priori - пізнішим законом (нормою) скасовується більш ранній (рання); Lex specialis derogat generali - спеціальний закон (норма) скасовує дію (Для даного випадку) загальної норми.

Суд ЄС серед загальних принципів права, що застосовуються при вирішенні справ митного характеру крім уже названих посилався в деяких випадках (при тлумаченні положень ст. 95 Римського договору 1957 р.) і на принцип поп bis in idem (заборона двічі застосовувати санкції за одне і те ж порушення). Це стосується, зокрема, заборони двічі вимагати сплату ПДВ за імпортований товар.

Таким чином, серед джерел міжнародного митного права можуть виступати всі основні і допоміжні засоби визначення існування і вирази норм, відомі міжнародному праву в цілому.