Сандровський К.К. Митне право Україні (2000)

Глава VI. Міжнародні організації з питань митної справи

Митна справа, яке визначається нами як митна політика в процесі її здійснення, за самою своєю природою явище транснаціональне, не тільки забезпечує інтереси даного, застосовує національні митні норми держави, а й зачіпає права та інтереси іншої (інших) держави в зв'язку із застосуванням національних митних норм до іноземних фізичних або юридичним особам в процесі митного огляду. У цьому сенсі можна говорити про дуже тісному зв'язку митних відносин зі сферою зовнішніх зносин держав, регульованою головним чином нормами міжнародного права. Зазначена специфіка митних відносин і самому національному митному праву, їх "Обслуговуючому", надає міжнародну значимість.

Національне митне право, безумовно, не може регулювати відносини між державами, але воно регулює відносини, що виникають між митними органами цієї держави та офіційними представниками іноземних держав (наприклад, виконання митних формальностей щодо пропуску багажу іноземних дипломатів і консулів, а також вантажів, що надходять або відправляються самими іноземними посольствами та консульствами, за допомогою яких підтримуються зовнішні зносини з іноземними державами). У цих випадках іноді зачіпаються інтереси держав, аккредитующих своїх представників, і дії митних органів можуть частково впливати навіть на відносини між державами.

Як зазначав свого часу відомий радянський юрист-міжнародник професор СБ Крилов, "... за кожною окремою фірмою, за кожним індивідом варто, однак, у міжнародному обороті його вітчизняне держава, і всякий спір, конфлікт і в цієї цивільно-правової області, навіть суперечка сімейного порядку про розлучення, може в кінцевому рахунку перерости в конфлікт між державами ".

Все це, зрозуміло, не може не впливати на зміст і застосування митного права як такого - воно неминуче враховує сформовані в міжнародному спілкуванні правила і встановлення щодо митних заходів і застосовує ці правила нарівні з нормами, встановленими безпосередньо своїм державою. При цьому враховуються не тільки правові встановлення, але й правила міжнародної ввічливості.

Таким чином, специфіка митних відносин, особливо близький зв'язок їх з зовнішніми зносинами держав надає особливий характер митному праву, обслуговуючому ці відносини. З одного боку, це виражається в тому, що національне митне законодавство неминуче набуває в цих умовах міжнародно-правове значення, а з іншого боку, це збільшує потребу в міжнародно-правової регламентації митної справи.

Цей зв'язок підкреслювалася в навчальній і науковій юридичній літературі радянського періоду наступним чином: у підручнику "Адміністративне право" митні запитання викладаються в розділі "Управління в галузі зовнішніх зносин".

Проф. Н.В. Миронов при перерахуванні найважливіших радянських правових актів, виданих з питань міжнародних відносин і мають значення з точки зору міжнародного права, прямо вказував і на Митний кодекс тодішнього Союзу РСР. По суті й самі митні органи він відносив, хоча й опосередковано, до органів зовнішніх зносин.

З цим, здається, не можна погодитися повністю. У органів зовнішніх зносин як таких все ж інша природа, свої завдання. Інша справа, що в умовах існувала

тоді конституційної норми про монополію держави на зовнішню торгівлю щодо співвідношення митних органів та органів зовнішніх зносин можна було б провести тільки таку паралель: торгові представництва СРСР, будучи органами здійснення монополії зовнішньої торгівлі держави за кордоном, були в цьому сенсі закордонними органами такого внутрішньодержавного органу зовнішніх зносин, як Міністерство зовнішньої торгівлі СРСР. Враховуючи, що і торгпредства, і митні органи входили в одну і ту ж систему (МВТ СРСР), можна стверджувати, що торгпредства були зарубіжними, а митниці в цьому сенсі внутрішньодержавними органами здійснення державної монополії зовнішньої торгівлі в СРСР. У будь-якому випадку специфіка митних відносин "підштовхує" і до їх регламентації засобами міжнародного права.

Така регламентація здійснюється в процесі співробітництва в різних областях митних органів зацікавлених держав. У свою чергу, подібна співпраця здійснюється або у формі чисто договірних відносин, в які час від часу в разовому порядку вступають держави, або у формі широкого міжнародного співробітництва, здійснюваного на постійній основі в тієї чи іншої наміченої державами сфері міжнародних відносин, тобто в рамках відповідної міжнародної організації (міжурядової).

Правда, іноді двосторонні (наприклад, Російська Федерація і Республіка Білорусь) або за участю невеликого числа держав (Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург по Римському договору 1957 р.) договори про створення митних союзів, що передбачають утворення спільних органів управління в цій галузі, так чи інакше також "переростають" в міжнародні організації (крім названих вище, це також ЮДЕАК та ін.)

У цій главі йтиметься про систему взаємодії держав у митних питаннях саме на постійній і колективно організованої основі в міжурядових організаціях відповідного профілю.

У гл. II вже згадувалося, що ще в минулому столітті разом з появою перших (За тодішньою термінологією) міжнародних адміністративних союзів, була створена і перша міжнародна митна організація - Міжнародний союз для публікації митних тарифів. Він був утворений на виконання резолюції проходила в Брюсселі в 1890 р. міжнародної конференції шляхом прийняття там же, в Брюсселі, Конвенції з такою ж назвою (5 липня 1890 р.). 16 грудня 1949 р. теж в Брюсселі був підписаний Протокол про внесення змін до Конвенції. Учасниками Конвенції були дореволюційна Росія, а з 1935 р. - і Радянський Союз.

З цього заходу і почалося, по суті, співпраця держав в митних справах. На ті часи це був дуже значний крок на шляху до лібералізації міжнародної торгівлі, правда, поки що тільки на стадії її інформаційної доступності, що і було основною метою Союзу: оперативна інформація шляхом публікації митних тарифів різних країн світу. Учасники Конвенції також зобов'язувалися повідомляти для публікації про ті зміни, яким ці тарифи піддадуться в майбутньому (ст. 2).

Можна тільки здогадуватися, в яких митно-тарифних нетрях доводилося б і далі проводити операції імпортно-експортного характеру, не будь механізму дії названої Конвенції. Досить сказати, що навіть в 1967 р. Комісія міжнародного права ООН відзначала в своїй доповіді, що ставки митних зборів, наприклад на різні предмети споживання, визначаються складними митними правилами, різними в кожній державі, і що, мабуть, немає ніяких загальновизнаних правових норм у цій галузі.

Про важливість початого ще в кінці минулого століття; кроку на шляху до транспарентності зовнішньої торгівлі свідчить той факт, що цьому була присвячена спеціальна робота одного з видних юристів-міжнародників тог часу професора Новоросійського (Одеського) університету П.Є. Казанского5. В роботах сучасних представників міжнародно-правової науки теж наводяться дані щодо Міжнародного союзу для публікації митних тарифів.

Одним з основних ланок передбаченого Конвенцією 1890 механізму реалізації її положень є створене в силу ст. 3 Конвенції Міжнародне бюро з перекладу та видання митних правил і тарифів різних держав, в функції якого якраз і входили переклад і публікація цих тарифів, а також законодавства або адміністративних правил, що вносять зміни у зазначені тарифи. Ст. 5 Конвенції передбачала, що персонал Міжнародного бюро призначається Міністерством закордонних справ Бельгії, яке і надає необхідні для функціонування Бюро кошти, здійснюючи при цьому контроль за нормальною роботою установи.

Про діяльність та фінансовий стан Міжнародного бюро державам-членам щорічно спрямовуються звіти. А щорічний бюджет витрат ст. 8 Конвенції був встановлено в сумі 125 000 бельгійських франків.

Для здійснення покладених на Міжнародне бюро функцій з перекладу та виданню митних правил і тарифів країни згідно ст. 12 зобов'язувалися щорічно надсилати у двох примірниках такі документи:

- Національні митні закони і митний тариф;

- Постанови про внесення змін до національного митне законодавство і митні тарифи;

- Національні циркуляри, інструкції, правила митних установ про застосування тарифів або класифікації товарів;

- Тексти міжнародних двосторонніх торгових договорів, міжнародних конвенцій і внутрішніх законів, що мають пряме відношення до діючих митних тарифів.

Органом Міжнародного союзу з публікації митних тарифів ст. 4 Конвенції був визначений "Міжнародний митний бюлетень", що видається на німецькій, англійською, іспанською, французькою та італійською мовами.

Шляхом публікації присилаються Договірними Сторонами документів через збірник поставлялася необхідна інформація з митних питань усім зацікавленим сторонам і тим самим налагоджувалося співробітництво держав у цій галузі. При цьому ст. 2 дозволяла публікувати матеріали в "Бюлетені" на тією мовою, якою Міжнародне бюро з перекладу та видання вважало це корисним.

Цікаво відзначити, що установчий документ Організації в ст. 3 покладав на Міжнародне бюро обов'язок "докласти найбільшу старанність" відносно перекладу митних законів і офіційних видань, толкующих ці закони. При цьому обумовлювалося, що відповідні уряди країн не відповідальні за точність цих перекладів.

Як уже зазначалося, 16 грудня 1949 р. був прийнятий Протокол "Про зміни Конвенції про створення Міжнародного союзу для публікації митних тарифів, підписаної в Брюсселі 5 липня 1890, і Виконавчого Регламенту Міжнародного Бюро з перекладу та видання митних правил і тарифів різних держав ". Відповідно до Протоколу деякі статті Конвенції зазнали зміни і були прийняті в новій редакції, до якої приєднався в 1964 р. і колишній Союз РСР.

Такими є деякі відомості про цю першої міжнародної організації, що займається митними питаннями.

Довгий час вона залишалася і єдиною організацією власне митного характеру. Окремі диктуються життям питання міжнародного митного права вирішувалися на скликаних під егідою Ліги Націй Женевських конференціях 1923 і 1928 гг.: про спрощення митних формальностей, про зведення до мінімуму заборон і обмежень у зовнішній торгівлі, про співпрацю в боротьбі з контрабандою та ін

Сучасна система міжнародних організацій та установ з митних питань також включає організації як нерозривно пов'язані з митними аспектами діяльності (ГАТТ, ЮНКТАД та ін), так і чисто митні (Рада митного співробітництва, нині - Всесвітня Митна Організація). В післявоєнній системі міжнародних відносин з самого початку передбачалося створення Міжнародної торгової організації з тим, щоб вона, зокрема, була і центром координації митної політики держав.

З цією метою ще в 1947 р. з ініціативи Економічної і Соціальної Ради ООН був створений спеціальний комітет, завданням якого полягала у підготовці проекту статуту названої організації. Проте організація як така в той час по ряду причин не була створена, а за результатами проведених спеціальним комітетом переговорів 30 жовтня 1947 в Женеві представниками 23 держав був підписаний підсумковий документ - Генеральна Угода про торгівлі та Тарифах (ГАТТ), вступило в силу 1 січня 1948

Прийняте в якості тимчасового (до створення відповідної організації) інструменту, ГАТТ фактично, особливо в останнє десятиліття, було не просто багатостороннім договором, а тим, що в теорії міжнародного права кваліфікується як сутність перехідного характеру - параорганізація, або квазіорганізація (міжнародна). По завершенні останнього, що проходив з 1986 по 1993 р. так званого Уругвайського раунду ГАТТ, в марокканському місті Марракеші представниками понад 140 країн - членів ГАТТ 15 квітня 1994 був підписаний Договір про створення Всесвітньої торгової організації (ВТО), що вступив в силу з 1 січня 1995 р. Тоді ж в Марракеші було підписано понад 20 угод економічного характеру, в тому числі й таке, яке передбачало зниження на 50% всіх імпортних тарифів і збільшення світового товарообігу на 250 млрд. дол. США протягом 10 наступних років.

Майже всі основні принципи ГАТТ наповнені змістом саме митного характеру: принцип найбільшого сприяння у торговельних відносинах; захист внутрішніх ринків країн-учасниць тільки за допомогою митних тарифів, рівень яких слід поступово знижувати, проведення переговорів в рамках Угоди з урахуванням взаємного зниження мит та усунення інших перешкод в області торгівлі; полегшення митних

формальностей. Відзначимо, однак, що принцип найбільшого сприяння не поширюється на держави, що утворюють митні союзи та зони вільної торгівлі. Для України, яка з 1993 р. має статус спостерігача в ГАТТ, вступ до цієї тепер уже справді Світової організації торгівлі є однією з пріоритетних задач, оскільки зараз системою ГАТТ / СОТ обслуговується понад 90% світової торгівлі і саме ця система дає можливість її учасникам користуватися автоматично (за умовами договору) режимом найбільшого сприяння.

Для благополучного завершення процесу приєднання України до системи ГАТТ / СОТ необхідно, зокрема, привести положення режиму зовнішньоекономічних зв'язків Україна у відповідність зі світовими стандартами для спрощення міжнародної торгівлі та встановлення справедливої вартості українських товарів, а також усунення з практики нашої зовнішньої торгівлі таких явищ, як демпінг та ін Одним словом, необхідна серйозна робота з приведення чинного законодавства у відповідність з нормами і принципами ГАТТ / СОТ і таким чином імплементація норм міжнародного митного права в правовій системі України.

На відміну від універсальної СОТ є орган спеціального характеру - Робоча група з митних питань Європейської економічної комісії, що діє в Женеві як допоміжний орган Економічної і Соціальної Ради ООН. Вона була організована з метою створення активного міжнародного апарату, займається розробкою і втіленням у життя уніфікованих митних систем, розвитком і вдосконаленням митної техніки, митного законодавства держав, а також полегшення митних формальностей на межах, тобто займалася тими проблемами, які намагалася вирішити ще Женевська конвенція 1923 р. з аналогічним змістом і навіть назвою. У повоєнний час ці проблеми вирішувалися в співпраці вже з багатьма міжнародними організаціями: Радою митного співробітництва, Міжнародної торгової палатою, Міжнародною організацією

туризму, Міжнародним бюро контейнерів та ін Робоча група ЄЕК ООН по митних питань, як правило, два рази на рік збирається на сесії, де європейські держави - члени ООН представлені зазвичай керівниками національних митних управлінь або їх уповноваженими представниками. Треба сказати, що оскільки Робоча група функціонує у складі Комітету з внутрішнього транспорту ЄЕК, то основна увага в її роботі, природно, приділяється різних питань, пов'язаних з діяльністю митних органів під всіх видах транспорту в Європі.

Такі питання вносяться державними і міжнародними організаціями, пов'язаними в своїй діяльності з митними відносинами. У результаті дебатів на цих сесіях приймаються рішення щодо уніфікації деяких принципів і методів митного контролю, щодо спрощення митних формальностей (за поданням відповідних транспортних відомств).

Як приклад можна назвати рекомендацію митним органам держав щодо так званої двоканальної системи в авіасполученні. Ініціаторами системи були такі міжнародні установи, як ІКАО і Європейська комісія цивільної авіації, які в 1968-1969 рр.. прийняли акти, які рекомендували такі нововведення в митну практику. Спираючись на ці акти та матеріали обговорення в Робочій групі з митних питань, Рада митного співробітництва прийняв 8 червня 1971 рекомендацію "Про спрощений митний контроль авіапасажирів на основі двоканальної системи ".

Ця система забезпечує можливість вибору пасажирами одного з двох наступних каналів.

1. Один (зелений) канал для пасажирів, які не мають при собі товарів або мають тільки товари, які можуть ввозитися без сплати імпортних мит та податків і на ввезення яких не поширюються заборони чи обмеження.

2. Інший (червоний) канал для інших пасажирів. Кожен канал має чітку і ясну маркування для

легкого розповсюдження їх пасажирами.

У зеленому каналі пасажири не проходять жодних митних формальностей, проте митні органи можуть проводити вибіркову перевірку. У червоному каналі пасажири виконують всі необхідні митні формальності.

Динаміка сучасного міжнародного життя, реалії нової Європи зокрема (Подальша модифікація Європейського Союзу підписанням у жовтні 1997 р. Амстердамської угоди про зміни в Договорі про Євросоюз, розширення "Шенгенської клубу" тощо) виявляються в тому, що в даний час в Англії, в лондонських міжнародних аеропортах введено вже триканальна система митного оформлення авіапасажирів. На додаток до названих двох введений і третій канал - для громадян країн Європейського Союзу, вільно пересуваються згідно з умовами ще Маастрихтського договору як громадяни ЄС по всій митній території Союзу. Всі ці нові умови диктують необхідність подальшого спрощення та інших митних процедур.

В яких би формах і якими б методами не здійснювався митний контроль фізичних осіб, способом його здійснення є опитування контрольованого особи за допомогою відповідей на питання, що містяться в митній декларації або задаються представниками митних органів. Опитування фізичної особи у разі необхідності може супроводжуватися навіть його особистим оглядом та зовнішнім і (або) внутрішнім оглядом багажу пасажира або багажу транспортного засобу. За цього приводу в одному з новітніх видань з міжнародного (публічного) праву кажуть, що такого роду вилучення зі звичайної митної практики мають місце навіть в 'щодо осіб, які користуються дипломатичним імунітетом: "В даний час у більшості країн авіакомпанії, посилаючись на необхідність забезпечення безпеки цивільної авіації, роблять огляд багажу дипломатів і членів їх сімей і навіть особистий огляд ".

Зазначимо, що Робоча група ЄЕК ООН з митних питань сприяла процесу формування норм міжнародного митного права, особливо в перші повоєнні роки. До них, зокрема, відносяться:

- Митна конвенція, що стосується полегшень при ввезенні товарних зразків і рекламних матеріалів (Женева, 7 лютого 1952 р.);

- Митна конвенція про контейнери (Женева, 18 травня 1956 р.);

- Митна конвенція про ввезення комерційних автотранспортних засобів на обмежений термін (Женева, 18 травня 1956 р.);

- Митна конвенція про міжнародні перевезення товарів із застосуванням книжки МДП (Женева, 15 січня 1959 р.);

- Європейська конвенція про митний діловодстві щодо піддонів, застосовуваних при міжнародних перевезеннях (Женева, 9 грудня 1960 р.).

Крім перерахованого, Робоча група ЄЕК ООН з митних питань розробила ряд резолюцій та рекомендацій з метою спрощення, обмеження та уніфікації митних формальностей і документів, що застосовуються також у міжнародному товарообігу, що теж було використано в подальшій роботі з кодифікації і прогресивному розвитку міжнародного митного права вже під егідою універсальної міжнародної організації - Ради Митного Співробітництва.

Коротко про передісторію його створення.

Ще в 1947 р., в період створення ГАТТ, почав функціонувати освічений тринадцятьма державами Європи Митний комітет для порівняльного дослідження різних аспектів митної справи, в тому числі митних процедур в державах-учасницях, для стандартизації цих процедур, створення єдиної товарної номенклатури, а також для прийняття єдиних правил оцінки товарів для митних цілей. В результаті до кінця 1950 р. було підготовлено три проекти конвенцій, що стали основою сучасного міжнародного митного права. Про більшості з цих конвенцій - трохи нижче, зараз же відзначимо тільки ту, яка стала установчим актом найбільшої міжнародної організації з митних питань - Конвенція про утворення Ради митного Співробітництва, підписана в Брюсселі 15 грудня 1950 р. Вона вступила в силу з 4 листопада 1952, і ця дата знаменує початок діяльності СТС. Що стосується Україна, то вона приєдналася до Конвенції про створення СТС 19 червня 1992 і з жовтня того ж року є, таким чином, повноправним членом цієї міжнародної організації.

Мета освіти СТС - це не тільки створення виконавчого апарату, необхідного для втілення в життя конвенцій, вироблених під егідою організації, спеціально створеної ради співробітництва держав з митних питань. Організація наділена досить широкими повноваженнями з тим, щоб, як зазначається в установчому акті, "забезпечити максимально високий рівень узгодженості та однаковості їх митних систем і посилити вивчення проблем, виникають у ході розвитку і поліпшення митної техніки і митного законодавства ".

Ст. 2 Конвенції 1950 р. визначено, що кожна держава - член Ради Митного Співробітництва (далі - СТС) призначає в цю міжурядову організацію в якості своїх представників одного делегата та одного або більше заступників; при представниках можуть складатися радники. Там же встановлено (За загальними нормами права міжнародних організацій), що СТС може допустити в як спостерігачі "представників Урядів, які не є Членами Ради, або міжнародних організацій ".

Не розглядаючи детальніше зміст Конвенції, що складається з 20 статей (повний офіційний текст її дається в додатку до цієї роботи), зупинимося лише на ст. 3, яка визначає коло діяльності Організації. Ст. 3 говорить:

"Функціями Ради є:

а) вивчення всіх питань, що стосуються митного співробітництва, якому Договірні Сторони погодилися сприяти згідно з основними цілями цієї Конвенції;

б) вивчення технічних аспектів митних систем, так само як і пов'язаних з ними економічних чинників, з метою пропозиції Членам Ради практичних засобів досягнення якомога вищого рівня погодженості та однаковості;

в) підготовка проектів конвенцій і поправок до конвенцій, а також винесення рекомендацій щодо їх прийняття зацікавленими Урядами;

г) розробка рекомендацій, що забезпечують однакове тлумачення і застосування конвенцій, укладених як у результаті роботи Ради, так і конвенцій, стосуються номенклатури для класифікації товарів у митних тарифах і оцінки товарів в митних цілях, підготовлених Групою по вивченню можливості створення Європейського Митного Союзу, а також здійснення в цих цілях функцій, які йому можуть бути прямо передбачені цими конвенціями в відповідно до їх положень;

д) розробка примирних рекомендацій для вирішення спорів щодо тлумачення та застосування конвенцій, згаданих вище в пункті (г), відповідно до положень цих конвенцій; сторони спору можуть заздалегідь домовитися вважати для себе рекомендації Ради обов'язковими;

е) забезпечення поширення інформації, що стосується митного регулювання і процедур;

ж) надання зацікавленим Урядам за своєю ініціативою або за їх прохання інформації або порад по митних справах відповідно до основних цілями цієї Конвенції та внесення у зв'язку з цим рекомендацій;

з) співробітництво з іншими міжурядовими організаціями з питань, входять до його (Ради) компетенцію ".

Установча сесія СТС відбулася в Брюсселі 26 січня 1953, а в її роботі брали участь глави митних служб 17 країн. Сесія, яка є вищим органом СТС, за ст. 7 Конвенції повинна скликатися не менше одного разу на рік, причому не обов'язково в Брюсселі, де розташовується його штаб-квартира, а й в будь-якому іншому місці (за рішенням Ради, що зазвичай і практикується). Між іншим, день відкриття першої сесії - 26 січня - з часом став відзначатися як щорічного професійного свята - Міжнародного дня митника.

СТС на своїй сесії щорічно обирає з числа делегатів, які направляються державами-членами, Голови та, як передбачено установчим актом, не менше двох його заступників (в даний час - 4 віце-голови).

У структурі представницьких органів Ради митного співробітництва крім Голови та заступників слід виділити два найважливіших підрозділи: це Політична комісія та Фінансовий комітет.

Політична комісія в складі 18 членів готує матеріали, які потім виносяться на розгляд сесії. Вона розглядає і дає рекомендації по основними напрямками діяльності СТС і діє як його мозковий центр. Рішення політичної комісії, що вимагають фінансування, перед їх розглядом на сесії СТС виносяться на розгляд Фінансового комітету, який і вирішує це питання.

Фінансовий комітет, що складається з 14 членів, є одним з визначальних в структурі Ради. У 1997 р. Україну обрано членом Фінансового комітету Ради, а в 1998 р. - Політичної комісії.

Якщо в момент створення і в перші роки існування Рада Митного Співробітництва складався з одних західноєвропейських держав (Австрія, Бельгія, Данія, Франція, ФРН, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії), то зараз це дійсно універсальна за складом учасників міжнародна організація, що займається виключно митними питаннями.

Широке географічне представництво зумовило і перехід Організації на роботу по регіональному принципу. Тепер в її складі шість великих регіонів:

- Північна Африка, Близький і Середній Схід;

- Західна і Центральна Африка;

- Східна і Південна Африка;

- Далекий Схід, Південна і Південно-Східна Австралія та Океанія;

- Південна, Північна, Центральна Америка і Карибський басейн;

- Європа.

Україна входить до складу регіону Європи, як і інші, що утворилися після розпаду СРСР нові незалежні держави - члени СТС.

Робочими органами СТС є так звані Технічні комітети. Їх п'ять: Постійний технічний комітет: Комітет з правоохорони; Комітет з митної оцінці; Технічний комітет з митної оцінки; Комітет з гармонізованої системі. Названі комітети утворюють для своїх потреб Предсессіонная або постійні робочі групи, як, наприклад, Консультативна група з навчання митних кадрів та ін

Серед робочих органів СТС головним, очевидно, слід вважати той, який займається митної технологією - Постійний технічний комітет. До митної технології відноситься все те, що стосується вивчення і визначення практичних заходів для досягнення поставленої Конвенцією мети - домогтися вищої міри гармонізації та уніфікації митних систем.

Постійний технічний комітет утворюється з представників усіх держав - членів Організації. Кожне з них може призначити до Комітету в якості своїх представників одного делегата та одного заступника або більше. При цьому, як свідчить ст. X Конвенції, "Представники повинні бути посадовими особами зі спеціальними знаннями в питаннях митної практики, при них можуть складатися експерти ".

Скликається Постійний технічний комітет, як вимагає та ж Конвенція, не менш чотирьох разів на рік. Комітет розробляє методи спрощення і гармонізації митного законодавства та процедур. До сих пір найважливішим результатом роботи Комітету залишається широко застосовується на практиці розроблена ним Міжнародна конвенція зі спрощення та гармонізації митних процедур прийнята в 1973 р. і вступила в силу роком пізніше.

Крім того, Комітет проводить порівняльні дослідження, видає словник міжнародних митних термінів, розробляє проекти міжнародних митних конвенцій і дає рекомендації в області спрощення та гармонізації митних процедур.

Виконавчий орган Ради - Генеральний Секретаріат, розміщується в брюссельської штаб-квартирі Організації. У структурі цього органу Генеральний секретар, його заступник, директори департаментів по номенклатурі і класифікації, за митною техніці, з митної оцінки та їх заступники. Це керівна ланка. Посадові особи та міжнародні чиновники - близько однієї третини всього персоналу - займають посади в Генеральному секретаріаті за контрактом на 5 років. Офіційні мови Організації, на яких видаються її документи і матеріали - англійська та французька.

Як уже зазначалося, з кінця 1994 р. Організація отримала нову назву - Всесвітня Митна Організація. До цього часу її членами стали 136 держав, в тому числі і України. За словами Генерального секретаря Організації (Обирається на 5 років) Джеймса Шейвер, зміна назви покликане "відбити як її (Організаціі. - К.С.) глобальний характер, так і постійно зростаюче міжнародне значення ".

Ще в червні 1987 р. Організацією була прийнята "Декларація Ради про його завдання до 2000 року "(Оттавська декларація), яка передбачала три основних напрямки роботи.

1. Забезпечення гармонізації та спрощення митних процедур, а також співробітництва між митними адміністраціями. При цьому малося на увазі широке застосування Гармонізованої системи для митних тарифів, статистики промислового виробництва, торгівлі та транспорту, а також прийняття і широке застосування правил митної оцінки ГАТТ, надання технічної та консультаційного сприяння членам Ради.

2. Забезпечення належного митного контролю та боротьби з порушеннями митних правил.

3. Підвищення якості особового складу, організації управління національними митними службами.

В цьому відношенні передбачалося проведення зустрічей керівників митних служб, надання сприяння членам Ради в справі навчання кадрів та ін З цієї метою двічі на рік в Брюсселі проводяться тримісячні навчальні семінари - для чергових груп з 4 -6 країн-учасниць.

Для Україною при всій безумовній важливості перших двох напрямків роботи особливо гострою є проблема підвищення якості особового складу (що цілком з'ясовно в умовах різко збільшеного в кількості штату співробітників Державної митної служби України - ДМСУ). В цьому плані є вже деякі позитивні результати - утворена і діє Митна академія Україна, розширюється мережа навчальних центрів та ін Представники ДМСУ в 1997 р., наприклад, брали участь в роботі комітету (тепер уже Всесвітньої Митної Організації) по роботі митних закладів освіти.

Конкретизацією названої вище Декларації можна вважати прийнятий в червні 1988 р. План діяльності Ради Митного Співробітництва на 1990-е роки, який визначив пріоритетними на це десятиліття такі завдання:

- Вироблення міжнародних стандартів в митній сфері і прагнення до забезпечення їх однакового застосування;

- Розвиток стандартизації та спрощення експортно-імпортних процедур, вдосконалення контролю за практикою їх застосування та прийняття подальших програм боротьби проти всіх форм контрабанди та порушень митних правил;

- Надання сприяння державам-членам у справі навчання кадрів митних службовців;

- Розвиток систем електронного обміну даними як між митними адміністраціями, так і з іншими беруть участь у співпраці службами.

Можна констатувати, таким чином, що СОТ стала за останні роки справжнім штабом співробітництва держав та міжнародних організацій в тому, що стосується правотворчої та правозастосовчої діяльності у сфері міжнародних відносин в частині митних справ держав. В даний час СОТ координує роботу національних митних служб в рамках існуючих багатосторонніх договорів у цій галузі (близько 20 договорів, велика частина яких прийнята саме під егідою СТС) близько 50 рекомендацій і десятків технічних норм по раз особистим митних питань.

Аналізуючи Конвенцію про створення СТС, структуру функції самої цієї Організації, не можна не зупинитися на питанні про правоздатності, привілеї та імунітети СТС У Конвенції, ст. XIII, говориться, що "Рада має на території кожної зі своїх членів необхідною для здійснення своїх функцій правоздатністю в обсязі, визначеному в Додатку до цієї Конвенції ". Додаток утворює невід'ємну частину Конвенції, і будь-яке посилання на останню включає і посилання на Додаток до неї.

В ст. II розд. 2 сказано: "Рада має правосуб'єктність. Він має право:

а) здійснювати угоди;

б) набувати та відчужувати нерухоме та рухоме майно;

в) порушувати судове переслідування.

З цих питань Генеральний секретар діє від імені Ради ".

Рада, її власність і активи, де б і в кого б вони не знаходилися, мають імунітет від правового переслідування (ст. III, розд. 3).

Приміщення Ради недоторканні (ст. III, розд. 4), так само як його архіви і в цілому всі документи (там же, розд. 5).

У розд. 8 тієї ж статті III встановлено, що Рада, її кошти, доходи та інша власність звільняються від:

а) усіх прямих податків, крім тих, розмір яких фактично не перевищує плати за комунальні послуги;

б) митних зборів, а також заборон і обмеження щодо предметів, імпортованих або експортованих Радою для офіційних цілей;

в) усіх митних зборів, заборон і обмежень щодо імпорту та експорту своїх друкованих матеріалів.

Як правило, Рада не вимагає звільнення від акцизу або податків, включених до підлягає сплаті ціну на продаж рухомого майна (розд. 9).

Пої користуванні засобами зв'язку Раді надається режим, не менш сприятливий, ніж той, який може бути наданий будь-якому іншому уряду, в тому числі його дипломатичному представництву, щодо першочерговості, тарифів і зборів на поштові відправлення, різного роду телеграми, телефонний та інший зв'язок, а також тарифів на повідомлення інформації в друку і по радіо (ст. IV, розд. 10).

Офіційна кореспонденція Ради та інші його офіційні повідомлення не підлягають цензурі (розд. 11).

Ст. V присвячена привілеїв та імунітетів Представників Членів Ради на його засіданнях під час здійснення їх функцій. Вони користуються:

а) імунітетом від арешту або затримання та обшуку особистого багажу, а також в відношенні слів, вимовлених або написаних, і будь-яких дій, здійснених ними в своїй офіційній якості, імунітетом від різного роду судового переслідування;

б) недоторканністю всіх матеріалів і документів;

в) правом використання шифрів, отримання матеріалів і кореспонденції кур'єром або в запечатаних пакетах;

г) звільненням щодо себе і дружини (чоловіка) від імміграційних обмежень або реєстрації в Державі, в яке або через яку вони слідують при здійсненні своїх функцій;

д) тим же режимом відносно валюти або обмінних обмежень, який надається представникам іноземних урядів, які виконують тимчасові офіційні доручення;

е) тими самими імунітетами і режимом щодо їхнього особистого багажу, які надані членам дипломатичних місій аналогічного рангу (розд. 12 ст. V).

Як бачимо, привілеї та імунітети, які надаються представникам на засіданнях і в рамках роботи Ради, істотно відрізняються від власне дипломатичних привілеїв та імунітетів, оскільки вони (Представники) користуються так званим функціональним імунітетом, тобто тільки в рамках виконання ними службових функцій.

Що стосується інших, не стовідсотково митних по своїм завданням і функціям міжнародних міжурядових організацій, але так чи інакше причетних до митних справах, то про них згадувалося вище. Такі міжнародні організації, як ІКАО, Міжнародна морська організація, в минулому така параорганізація, як ГАТТ, а нині СОТ, і ряд інших (наприклад, Всесвітня туристична організація) також внесли свій вклад в процес формування і розвитку міжнародного митного права.

Про деякі з цих організацій, створених міжнародними договорами та угодами, мова буде йти в наступному розділі.