Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності (2003)

2.3. Визначення пріоритетних напрямів інвестування

У зв'язку з обмеженням бюджетних коштів при переході України до ринкових відносин важливе значення має питання формування Переліків найважливіших пускових будов виробничого й невиробничого призначення за рахунок Державного бюджету. При цьому особливістю формування цього Переліку є те, що інвестиційна діяльність має забезпечити перш за все структурні зміни в економіці на базі пріоритетних напрямків її розвитку.

У розробці планів інвестування необхідно зосередитися на розрахунках обсягів централізованих інвестицій за рахунок державного бюджету й бюджетних позичок у розрізі замовників, а також визначенні

(складанні переліків) найважливіших будов виробничого призначення та природоохоронних об'єктів. Тут же наводяться основні показники введення в експлуатацію об'єктів соціально-культурної сфери [1].

Прогнозовані розрахунки обсягу централізованих інвестицій здійснюються виходячи з:

- уточнення переліку пріоритетних секторів і галузей економіки для реалізації інвестиційних проектів, а також науково-технічних програм та основних напрямів фундаментальних і пошукових досліджень, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

- необхідності відновлення інвестиційного процесу шляхом концентрації й спрямування інвестиційних ресурсів бюджетів усіх рівнів, а також кредитних коштів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України у розвиток пріоритетних секторів економіки.

Обсяги державних централізованих інвестицій у розрізі замовників на рік розробки програми доцільно розраховувати окремо за найважливішими агрегованими напрямами їх спрямування, а саме:

- на розвиток галузей і структурну перебудову економіки;

- на заходи, пов'язані з поверненням кримсько-татарського, німецького та інших депортованих народів;

- на придбання обладнання для виробництва цінних паперів та документів суворого обліку;

- інші напрями інвестицій.

Із загального обсягу інвестицій на розвиток галузей економіки та їх структурну перебудову слід виокремлювати їх обсяги на розвиток агропромислового комплексу в розрізі замовників, які потім деталізувати на обсяги інвестицій, що спрямовуються на будівництво в сільській місцевості об'єктів соціально-культурної та комунальної сфери, енергопостачання, шляхів.У загальному вигляді обсяги централізованих інвестицій за рахунок державного бюджету і бюджетних позичок у розрізі замовників на рік розробки Державної програми подаються у формі 2.9.

Загальні обсяги централізованих державних інвестицій на кожному з напрямів їх спрямування необхідно ув'язувати з їх обсягами по конкретних найважливіших будовах виробничого призначення (форми 2.10, 2.11).

Розрахунки показників введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери на рік розробки Державної програми доцільно здійснювати виходячи з Переліків найважливіших об'єктів соціальної сфери, які передбачається споруджувати наступного року - в тому числі за рахунок централізованих інвестицій.

Форма 2.9

Обсяги державних централізованих інвестицій за рахунок коштів державного бюджету, бюджетних позичок - по замовниках (млн грн у діючих цінах)

Рік, на який розробляється державна програма
державний бюджетбюджетні позички
І. На розвиток галузей і структурну перебудову економіки - всього
у тому числі:
а) по агропромисловому комплексу - всього
з них:
по міністерствах України - всього
в тому числі:
по облдержадміністраціях - всього
в тому числі:
Із загального обсягу державних централізова­них капітальних вкладень по агропромислово­му комплексу:
на будівництво в сільській місцевості об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури й спорту, водопроводів, каналізаційних систем і споруд, мережі газо- і електропостачання, шляхів, об'єктів служби побуту, а у важкодоступних селах, крім цього, на спорудження житла - всього
в тому числі:
по міністерствах України
на будівництво об'єктів для селянських (фер­мерських) господарств - всього
б) по міністерствах та відомствах України - всього
з них:
в) по Раді Міністрів Автономної Республіки Крим
г) по облдержадміністраціях, Київській і Севастопольській міськдержадміністраціях - всього
II. На заходи, пов'язані з поверненням кримсько-татарського, німецького та інших депортованих народів - всього
в тому числі:
по Раді Міністрів Автономної Республіки Крим
по облдержадміністраціях та Севастопольській міськдержадміністрації
III. На придбання обладнання для виробництва цінних паперів та документів суворого обліку - Мінфін України
IV. На фінансування заходів по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Інші напрями інвестицій
Показники введення в дію об'єктів соціальної сфери (форма 2.12), зокрема об'єктів житлово-комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров'я, мають особливо ретельно опрацьовуватися на місцях.

Вказані показники подаються до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України із зазначенням замовників та джерел фінансування. Це дасть можливість підрозділам міністерства узгоджувати дані показники на центральному рівні як у розрізі регіонів, так і в розрізі міністерств та відомств.

До Переліку (форма 2.10) мають включатися, насамперед, виробничі потужності, введення яких передбачається за рахунок державного бюджету та реалізації цільових комплексних і пріоритетних програм. До Переліку найважливіших об'єктів (форма 2.11) мають також включатись об’єкти природоохоронних заходів, спрямовані на стабілізацію й поліпшення стану довкілля та подальше впровадження економічного механізму природокористування. Перелік найважливіших будов має бути плановим документом, у якому конкретизуються й доводяться до виконавців завдання соціально-економічного розвитку країни на рік, що планується.

Форма 2.10

Перелік найважливіших будов виробничого призначення, які споруджуються із залученням державних централізованих інвестицій (млн. грн.., у діючих цінах)

Міністерства України. Найменування й місцезнаходження будов; найменування потужностіРік початку і закінчення будівництваПроектна потужність (зали­шок на 01.01. року, на який розробляється програма)Рік, на який розробляється програмаМіністерства, які здійснюють удівництво
введення потужностікапітальні вкладенняв тому числі за рахунок
державного бюджетубюджетних ПОЗИЧОК
Всього по Україні
5. Пускові будови й об'єкти
II. Перехідні будови й об'єкти
ІІІ. Будови, що розпочинаються
В тому числі по міністерствах України, Раді Міністрів Республі­ки Крим, облдержад міністраціях, Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях
Найменування галузей, потужностей, одиниця виміруРік, на який розробляється програма
по областях, Київській та Севастопольській міськдержадмі­ністраціях - всього
у тому числі:
в сільській місцевості - всього
у тому числі:
Охорона здоров'я
Лікарні (тис. ліжок) - всього по Україні
у тому числі:
по міністерствах і відомствах - всього
з них:
в сільській місцевості - всього
у тому числі:
Амбулаторно-поліклінічні заклади (тис. відвідувань на зміну) - всього по Україні
у тому числі:
по міністерствах і відомствах - всього
з них:
в сільській місцевості - всього
у тому числі:
Будинки-інтернати для престарілих та інвалідів (тис. місць) - всього по Україні
у тому числі: по областях
з них:
Для виходу з того економічного становища, в якому опинилась Україна, необхідно мати науково обґрунтовану державну програму.

На наш погляд, досягти цієї мети можна, зосередивши свої зусилля на таких напрямах:

1. Обґрунтування цілі.

2. Визначення пріоритетів.

3. Формування - підбір проектів.

4. Визначення цільової програми.

5. Реалізація програми.

В умовах дефіциту фінансових джерел держава визначає пріоритетні сфери розвитку, виступає гарантом інвестицій у цих сферах. Забезпечення пріоритетності у виборі інвестиційних проектів пов'язане як із вирішенням поточних завдань стабілізації економіки, так і з досягненням стратегічних цілей зміцнення економічного потенціалу України й підвищенням рівня життя населення.

Поява в Україні різних форм власності - державної, колективної, приватної - вимагає перегляду загальних принципових підходів до розрахунків ефективності інвестицій та порядку їх проведення.

Необхідно розробити нову Методику визначення ефективності інвестицій у ринкових умовах. До цієї роботи слід залучити фахівців як Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, так і науково-дослідних інститутів Національної Академії наук, навчальних закладів та ін. Настав час створити Раду з проблем ефективності інвестицій.