Голомовзий В.Г. Митне регулювання (2004)

Класифікації товарів для митного оформлення

Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності, що є основою системи державних заходів регулювання зовнішньоторговельної політики, розроблено на базі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) та Комбінованої тарифно-статистичної номенклатури Європейського економічного товариства (КНЄЕТ).

Товари, що обертаються у світовій торгівлі та класифіковані у Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) поділено на шість рівнів класифікації, де найвищими є 21 розділ, що далі поділяються на 97 груп, 33 підгрупи, 1241 товарну позицію. 3558 підпозицій та 5019 субпозицій.

Основою побудови ТН ЗЕД виступає сукупність різних ознак товарів.

Формування розділів відбувається на підставі походження товару, матеріалу, призначення та хімічного складу.

За походженням - розділи І, II, V.

За матеріалом - розділи VIII, XI, XIV, XV.

За призначенням - розділи IV, XI, XII, XVI, XXI.

За хімічним складом - розділи III VI, VII.

У побудову груп закладено принцип послідовності обробки товарів, починаючи від сировини та напівфабрикатів і аж до готових виробів, що створює умови для застосування товарної номенклатури при укладенні митного тарифу держави.

Побудова товарних позицій та субпозицій грунтується на застосуванні певних послідовних ознак. Можна виділити чотири основні - ступінь обробки, призначення, матеріал (сировина), з якого виготовлено товар, та його призначення у світовій торгівлі.

Шість основних правил класифікації товарів та примітки до розділів, груп та подекуди субпозицій, що вважаються невід'ємною частиною ТН ЗЕД, дають змогу однозначно згрупувати товари та визначити обсяги кожної з груп.

Систему кодування товарів у ТН ЗЕД утворено для зручності інформації, її передавання та подальшої обробки на обчислювальних машинах.

Товари кодуються дев’ятизначним кодом ТН ЗЕД, у якому перші дві цифри означають товарну групу, перші чотири - товарну позицію товару, перші шість - код товару згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів (ГС), усі дев’ять цифр - товарну субпозицію товару.

Згідно з Конвенцією про ГС країни, що застосовують систему опису товарів, не мають права міняти класифікацію товарів та їх код у межах перших шести знаків. У разі дотримання країнами цього положення, застосування ГС дає можливість проводити детальніший опис товару з застосуванням характеристик, які легко враховуються та фіксуються під час митного оформлення, і зменшують імовірність помилок у класифікації та кодуванні товарів, оскільки документи експортерів та імпортерів мають більш уніфікований характер. Крім

того, зовнішньоторговельна статистика, яку укладено згідно з ГС, уможливлює визначити напрямки товарних потоків різних країн та удосконалювати систему статистики зовнішньої торгівлі окремих країн. Загальні основи торговельної статистики (шість знаків згідно з ГС) дають змогу при проведенні тактичного планування та прогнозування, визначити кон'юнктуру можливого ринку, позитивні та негативні аспекти законодавства можливої країни-партнера.

Отже, в ТН ЗЕД підсубпозиція складається з 9 знаків (цифр) 3 яких перші шість цифр збігаються з назвою субпозиції з НГС. Три останні цифри ТН ЗЕД означають глибшу деталізацію субпозиції.

ТН ЗЕД має додаток - Пояснення до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД). Ці Пояснення до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) складаються з 5-ти томів і уможливлюють конкретизувати місцезнаходження товару в ТН ЗЕД за його характеристиками, коли класифікація з певних причин ускладнена і товар за допомогою Основних правил інтерпретації ТН ЗЕД може бути віднесеним до двох або більше товарних угрупувань номенклатури одного рівня.

Ці пояснення надаються до всіх товарних угрупувань номенклатури товарів:

розділів (з І до XXI);

товарних груп (з 1 до 97);

позицій (чотиризначні коди, всього 1241 позиція);

субпозицій (шестизначні коди, всього 5019 субпозицій);

підсубпозицій, що позначаються дев'ятизначним цифровим кодом ТН ЗЕД.

Пояснення до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) дають тлумачення до всіх вищенаведених товарних угрупувань ТН ЗЕД, починаючи з пояснень загального характеру, які далі конкретизуються.

У Поясненнях до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) наведені визначення, розкриті поняття і терміни, зроблено короткий опис машин, механізмів, приладів, обладнання, сировини, матеріалів та напівфабрикатів тощо і зазначається їх призначення, сфера застосування. Уся ця інформація необхідна для однозначного віднесення конкретного товару, що розглядається, до класифікаційних угрупувань ТН ЗЕД.

Однакове розуміння класифікаційних угрупувань ТН ЗЕД є необхідною умовою для визначення ставок митних тарифів та інших платежів, визначення режимів імпорту і експорту товарів, а також для співвідношення митних тарифів, фактичних даних по зовнішній торгівлі різних країн та для проведення економіко-статистичного аналізу.

Перший том (розділи I-V ТН ЗЕД) містить тлумачення номенклатури сільськогосподарської продукції, харчової промисловості і мінеральної сировини, в тому числі всі види мінерального палива.

Другий том (розділ VI ТН ЗЕД) - пояснення, що стосуються хімічної промисловості.

Третій том (розділи VII-XI ТН ЗЕД) включає пояснення до номенклатури шкіряної сировини, шкіри, хутра, деревини та виробів з неї, паперу, друкованої продукції, текстилю, одягу тощо.

Четвертий том (розділ XII-XV ТН ЗЕД) - це взуття, вироби з каменю, скла, дорогоцінних металів і каменів, ювелірні вироби, не коштовні метали і вироби з них.

П'ятий том (розділ XVI ТН ЗЕД) - пояснення виробів машино-та електротехнічної галузі виробництва та іншої продукції.

Шостий том (розділ XVII-XXI ТН ЗЕД) - подаються роз'яснення до різних транспортних засобів, продукції приладобудування, меблів, зброї та набоїв до неї, музичних інструментів, іграшок, спортінвентарю, витворів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату.

Для поточного визначення коду товару необхідно використати три складові - власне номенклатурну частину (дев'ятизначний код). Примітки до розділів і груп товарів та Основні правила інтерпретації ТН ЗЕД СНД. Крім того, для визначення коду товару може бути корисним застосування додаткових публікацій (Пояснення до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), Алфавітний покажчик).

Комплексним керівництвом для визначення коду є Основні правила інтерпретації. Їх шість. Перші п'ять правил допомагають визначити товарну позицію (перші 4 знаки коду). За допомогою шостого правила можна відшукати субпозицію (V і VI розряди коду) і підсубпозицію (VII, VIII і IX розряди дев'ятизначного коду товару).

Однією з невід'ємних складових частин як Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС), так і ТН ЗЕД є Основні правила інтерпретації.

Згідно з вимогами ГС (відповідно і ТН ЗЕД) класифікація товарів здійснюється залежно від:

- матеріалу, з якого вони виготовлені;

- функцій, які ці товари виконують;

- ступеня переробки;

- належності до галузі промисловості;

- інших критеріїв, якщо вони спеціально обумовлені.

Оскільки ГС (відповідно і ТН ЗЕД) є класифікатором товарів, в якому кожний товар класифікується у відповідній одній (а не в кількох) товарній позиції, для регулювання випадків "перекриття"

двох і більше товарних позицій (наприклад, по матеріалу та функції товару - пластмасовий стілець, дерев'яний стіл, сталеве ліжко тощо) є Основні правила інтерпретації, які розроблені для того, щоб гарантувати класифікацію товару в одній конкретній товарній позиції. В такий спосіб Основні правила інтерпретації установлюють принципи класифікації товарів (регламентують послідовність дій при визначенні коду товару).

Основних правил інтерпретації шість. Перші п'ять призначені для визначення товарної позиції (чотиризначного коду) товару. Правило 6 застосовується після того, як визначена товарна позиція, і використовується для визначення процедури подальшого віднесення товару до відповідної субпозиції та підсубпозиції.

Застосовувати Основні правила потрібно послідовно, переходячи від Правила 1 до Правила 2(а), від Правила 2(а) до Правила 2(б). Категорично не можна застосовувати Правило 3(б), не застосувавши послідовно Правила 1, 2(а), 2(б), 3(а). Перехід до наступного правила можливий тільки в тому випадку, якщо попереднє не дає змоги визначити товарну позицію, в якій класифікується товар. На жаль, на практиці не враховують цю вимогу ТН ЗЕД, застосовуючи те правило, яке дає швидку можливість класифікації, незважаючи на невиконання вимог ТН ЗЕД. Правило 6 застосовується тільки у випадку визначення товарної позиції. Наприклад, у разі визначеної товарної позиції за допомогою правила 2(б), для визначення відповідних субпозиції та підсубпозиції застосовується Правило 6.

Правило 1

Назви розділів, груп та підгруп наводяться лише для зручності користування. Для юридичних цілей класифікація товарів проводиться, виходячи з текстів класифікаційних угрупувань і відповідно до розділів чи груп і, якщо такі тексти не вимагають іншого, відповідно до таких положень.

Текст Правила 1 у виданні ГС англійською мовою викладено так:

The titles of sections/ chapters and sub-chapters are provided/or ease of reference only; for legal purposes, classification shall be determined according to the terms of the headings and any relative section or chapter notes and, provided such headings or notes do not otherwise require, according to the following provisions.

Пояснення до Правила 1 наведені в "Explanatory notes" поясненнях до ГС, офіційному виданні Комітету по ГС Всесвітньої митної організації (варто зазначити, що "Explanatory notes" не мають юридичної сили для класифікації товарів, а носять допоміжний характер, разом з тим корисно при класифікації користуватися Поясненнями ТНЗЩ, основою яких є "Explanatory notes"):

ТН ЗЕД є систематизованим переліком товарів міжнародної торгівлі. Ці товари в ній згруповано у розділи, групи й підгрупи, з найменуваннями, які вказують в стислій формі категорії або типи товарів, що охоплені цими розділами, групами та підгрупами. Однак, здебільшого у розділі або у групі класифікується таке різноманіття та кількість товарів, що їх всі неможливо охопити або перерахувати конкретно в найменуваннях:

I.. Тому Правило 1 починається з обговорення, що ці найменування наводяться «тільки для зручності використання у роботі». Відповідно, вони не надають класифікації законної сили.

II. Друга частина цього Правила говорить про те, що класифікацію необхідно проводити:

а) відповідно до найменувань позицій та відповідних приміток до розділів або груп, та

б) якщо в цих найменуваннях або примітках не обговорене інше, то згідно з положеннями Правил 2, 3, 4, 5, де неможливо.

III. Положення ІІІ а) є очевидним, і багато товарів класифікується у Номенклатурі без подальшого звертання до Правил інтерпретації (наприклад, живі коні) (товарна позиція 0101), фармацевтичні товари, про які йдеться у примітці 4 до групи 30 (товарна позиція 30006).

IV. У положенні ІІІ б) умова «якщо ці найменування та примітки не потребують іншого тлумачення» достатньо не двозначна означає, що найменування товарних позицій та примітки до розділів або груп є пріоритетними, тим самим враховуються в першу чергу при класифікації товару. Наприклад, в примітках до групи ЗІ ставиться умова, що до визначених товарних позицій відносяться тільки визначені товари. Відповідно, ці товарні позиції не можуть бути розширені для того, щоб включити у них товари, які могли б в іншому випадку потрапити до них згідно з Правилом 2б.

Отже, перша частина Правила 1 говорить про те, що найменування Розділів, Груп та Підгруп ТН ЗЕД призначені тільки для зручності користування, тобто не мають юридичної сили для класифікації товару. Зазначені найменування використовуються лише для зручності пошуку товарної позиції, але не при класифікації товару.

Виходячи з вищевикладеного, два вищих рівні деталізації ТН ЗЕД (Розділи і Групи) не визначають класифікацію товарів, при цьому до певної міри найменування зазначених рівнів вказують на ті товарні позиції, які в них містяться, та які, своєю чергою, мають юридичну силу для класифікації товарів. Разом з цим, зазначені рівні класифікації (Розділи та Групи) містять Примітки (Примітки самі по собі мають юридичну силу при класифікації товарів), які виключають конкретні товари з визначених розділів та груп та визначають особливості класифікації певних товарів.

Друга частина Правила 1 говорить про те, що класифікацію товарів потрібно проводити в такий спосіб:

- насамперед згідно з текстовим найменуванням товарних позицій або Приміток до Розділів та Груп (найменування товарних позицій і примітки мають однаковий статус, в зв'язку з цим перевагу має текст з найбільш відповідним описом товару);

- у разі, якщо в найменуваннях товарних позицій або в Примітках не міститься відповідних вказівок, то згідно з Правилами 2, 3, 4, 5 (послідовно).

Текстове найменування товарних позицій та тексти Приміток до Розділів та Груп мають однакову юридичну силу для класифікації. Перевага надається тексту, який містить найточніший опис товару.

Згідно з Правилом 1 класифікацію товару необхідно починати з пошуку коду товарної позиції, в текстовому описі якої фігурує найменування цього товару.

При класифікації товару недостатньо прочитати тільки Примітки до Групи. Обов'язково необхідно прочитати Примітки до Розділу, які мають відношення до всіх груп цього розділу. Не завжди достатньо ознайомитись з Примітками до одного Розділу, тому що в інших розділах та групах, що мають відношення до подібних видів

товарів, матеріалів, з яких вони виготовлені, або їх функцій, можуть бути Примітки з інформацією стосовно класифікації цього товару.

Правило 2

а) будь-яке посилання у назві класифікаційного угрупування на будь-який товар стосується також некомплектних чи незавершених виробів, за умови, що вони мають основні характеристики комплектних чи завершених виробів, а також розглядається як посилання на комплектний чи завершений товар, поданий незібраним чи розібраним;

б) будь-яке посилання у назві класифікаційного угрупування на будь-який матеріал чи сировину стосується також сумішей або з'єднань цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами або речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу або сировини розглядається, як посилання на товари, які повністю або частково складаються з цього матеріалу або речовини. Класифікація товарів, які складаються більш ніж з одного матеріалу або речовини, здійснюється відповідно до положень Правила 3.

Текст Правила 2 у виданні ГС англійською мовою викладено в такий спосіб:

a) Any reference in a beading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished, provided that, as presented, the incomplete or unfinished article has the essential character of the com-, plete or finished article. It shall also he taken to include a reference to that article complete or finished (or falling to he classified as complete or finished by virtue of this rule), presented unassembled or disassembled.

b) Any reference in a heading to a material or substance shall he taken to include a reference to mixtures or combinations of that material or substance ufith other materials or substances. Any reference to goods of a given material or substance shall be taken to include a reference to goods consisting wholly or partly of such material or substance. The classification ofgoods consisting of more than one material or substance shall be according to the principles of rule 3.

Пояснення до Правила 2 наведені в «Explanatory notes» - поясненнях до ГС:

Правило 2а

(Товари, представлені в некомплектному або незавершеному вигляді)

І. Перша частина Правила 2а розширяє вміст будь-якої товарної позиції, до якої відноситься конкретний товар, для включення

в неї не тільки комплектного виробу, але і цього виробу в некомплектному або незавершеному вигляді, за умови, що у цьому вигляді виріб має основні характеристики комплектного або готового виробу.

II. Положення цього правила також поширюється на заготовки, якщо вони не виділені в конкретну товарну позицію. Під терміном «заготовка» розуміємо виріб, не готовий для безпосереднього використання, який має приблизну форму або обриси готового виробу або частини, та який може бути використаний, крім виключних випадків, тільки для доробки в готовий виріб або частину.

Напівфабрикати, які не мають характерної форми готових виробів (такі, як прутки, диски, труби тощо), не розглядаються як «заготовки».

III. Беручи до уваги зміст товарних позицій розділів I-ІV, зазначена частина Правила не застосовується до товарів цих розділів.

IV. Деякі випадки, які підпадають під це Правило, згадуються в загальних положеннях до розділів або груп (наприклад, розділ XVI та групи 61, 62, 86, 87 та 90).

Правило 2а

(Товари, представлені незібраними або розібраними)

V. Друга частина Правила 2а передбачає, що комплектні або завершені (готові) вироби, представлені в незібраному або розібраному вигляді, класифікуються у тих самих товарних позиціях, що і зібрані вироби. Товари бувають представлені в подібний спосіб у зв'язку з потребами упакування, навантажувально-розвантажувальних робіт (операцій) при транспортуванні.

VI. Це Правило також: відноситься до некомплектних або незавершених виробів, представлених у розібраному або незібраному вигляді, за умови, що вони розглядаються як комплектні або завершені виробництвом вироби в силу дії першої частини цього Правила.

VII. Згідно з цим Правилом, під терміном «товари, представлені незібраними або розібраними» вважаються вироби, компоненти яких повинні збиратися за допомогою простого кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо), або ж, наприклад, клепкою або зварюванням, за умови, що для цього потрібні тільки прості складальні операції.

Незібрані компоненти виробу понад кількість, необхідну для складання цього виробу, повинні класифікуватися окремо.

VIII. Випадки, які підпадають під дію цього Правила, згадуються в загальних положеннях до розділів або груп (наприклад, розділ XVI та групи 44, 86, 87 і 89).

IX. Беручи до уваги зміст товарних позицій розділів I-VI, зазначена частина цього Правила переважно не застосовується до товарів цих розділів.

Правило 2б

(суміші та сполучення матеріалів або речовин)

X. Правило 2б стосується сумішей та сполучень матеріалів або речовин та товарів, виготовлених з двох або більше матеріалів або речовин. Воно мас відношення до товарних позицій, в яких зазначається матеріал або речовина (наприклад, товарна позиція 0503 - кінський волос), та до товарних позицій, в яких вказано товар з конкретного матеріалу або речовини (наприклад, товарна позиція 4503 - вироби з натурального корку). Варто зазначити, що це правило застосовується тільки в тому випадку, якщо в цих товарних позиціях або примітках до розділів або груп не обумовлено інше (наприклад, товарна позиція 1503 - лярдстеарин, не змішаний...).

Готові суміші, описані як такі в примітках до розділів або груп або в товарній позиції, потрібно класифікувати згідно з Правилом І.

XI. Суть цього Правила полягає в тому, щоб розширити будь-яку товарну позицію, яка відноситься до матеріалу або речовини, включивши до неї суміші або сполучення цього матеріалу, або речовини з іншими матеріалами або речовинами. Дія цього Правила також: полягає в тому, щоб розширити будь-яку товарну позицію, яка відноситься до товарів, виготовлених з цього матеріалу або речовини, включивши до неї товари, виготовлені частково з цього матеріалу або речовини.

XII. Це однак розширяє товарну позицію не настільки, щоб включати до неї товари, які згідно з Правилом 1, не можна розглядати як такі, що відповідають опису в цій товарній позиції; це відбувається у тому разі, коли добавка іншого матеріалу або речовини позбавляє ці товари відмітної ознаки тих видів товарів, які зазначені у цій товарній позиції.

XIII. Як наслідок із цього Правила, суміші та сполучення матеріалів або речовин та товари, виготовлені з більш ніж одного матеріалу або речовини, якщо вони, на перший погляд, можуть бути віднесені до двох або більше товарних позицій, повинні класифікуватися згідно з принципами правила 3.

Виходячи з вищевикладеного, Правило 2а застосовується в тому випадку, коли необхідно визначити товарний код товару:

1) в якому відсутні певні частини, відсутність яких не позбавляє товар характеристик готового виробу;

2) який потребує технологічної обробки, для того, щоб цей товар був готовим для використання (експлуатації);

3) який знаходиться в розібраному або незібраному стані.

Згідно з першою частиною Правила 2а виріб у некомплектному або незавершеному стані класифікується у товарній позиції, де класифікується відповідний готовий виріб. Тобто перша частина Правила 2а регулює класифікацію некомплектних чи незавершених виробів, зобов'язуючи класифікувати їх як відповідні готові вироби, маючи на увазі, що вони мають основні характеристики готового виробу.

В ТН ЗЕД сировина та деякі некомплектні або незавершені у виробництві товари вказані в текстових описах відповідних товарних позицій. У таких випадках Правило 2а не застосовується, оскільки класифікація здійснюється згідно з Правилом 1.

Згідно з другою частиною Правила 2а комплектний або готовий виріб, поданий у незібраному або розібраному стані, для цілей класифікації розглядається як готовий виріб. Товари надаються у незібраному або розібраному стані для зручності пакування, транспортування тощо. Згідно з цим Правилом під товарами «у незібраному або розібраному стані» вважаються вироби, компоненти яких повинні збиратись за допомогою простого кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) або, наприклад, клепанням, зварюванням. При Цьому вважається, що для складання цих виробів необхідні тільки прості збірні операції (частини та деталі не потребують спеціальної обробки та підгонки).

Незавершені або некомплектні вироби у розібраному або незібраному стані класифікуються як готові вироби, за умови, що вони мають основні характеристики готового виробу.

Правило 2а стосується виробів, в яких не вистачає якихось деталей чи частин, Правило 2б регулює протилежні випадки: у виробі є матеріалів більше ніж вказано в тексті відповідної групи. Шкіряна куртка відноситься до товарної позиції 4203. Разом з тим, в шкіряній куртці можуть бути елементи, виготовлені не з шкіри: пластмасові ґудзики, металеві блискавки, вовняна підшивка, хутряна підшивка. Правило 2б дає змогу класифікувати такий піджак так, наче він складається лише із шкіри. Правило 2б необхідне тільки тоді, коли товарна група призначена для виробів, виготовлених із ' певного матеріалу. Тому воно не потрібне в тому випадку, коли матеріал, з якого виготовлено виріб, не обговорюється, або коли можливе використання інших матеріалів. Наприклад, парасолька товарної позиції 6601 може бути виготовлена з будь-яких матеріалів, або фетровий капелюх товарної позиції 6503 може мати оздоблення з будь-яких матеріалів (пташине пір'я, пластмаса, мідь тощо).

Правило 2а застосовується тільки в тому разі, коли в текстовому найменуванні товарної позиції присутнє посилання на матеріал або речовину, з якої виготовлено виріб. Згідно з цим правилом, у разі, якщо не існує товарної позиції з текстовим описом, де зазначене найменування виробу, що потребує класифікації, варто виділити основний матеріал, з якого виготовлено виріб, та шукати відповідну товарну позицію, яка включає вироби з такого матеріалу. Вказане Правило розширяє будь-яку товарну позицію, яка має відношення до матеріалу або речовини, включаючи до неї суміші або сполучення основного матеріалу або речовини з іншими. Якщо основний матеріал (речовину), з якого виготовлено виріб, неможливо виділити, то Правило 2б при класифікації такого виробу не застосовується.

Разом з тим, у певних випадках текстовий опис групи або примітка до розділу чи групи виключає присутність будь-яких інших матеріалів. Наприклад, хімічно чистий цукор товарної позиції 2940 та натуральний мед товарної позиції 0409. Суміш зазначених цукру та меду не може бути класифіковано ні в товарній позиції 2940, ні в 0409. В такому разі застосування Правила 26 неможливе.

В окремих випадках можливе додавання визначених речовин, в той час, як присутність будь-яких інших речовин не допускається. В такий спосіб в деяких товарних позиціях можлива присутність будь-яких матеріалів, за винятком одного визначеного. Наприклад, сталеві цвяшки з мідними головками класифікуються у товарній позиції 7415, а не в 7317.

Готові суміші, які описані в Примітках до розділів або груп або в текстових найменуваннях товарних позицій, класифікуються згідно з вимогами Правила 1.

Якщо добавка іншого матеріалу (речовини) змінює характер виробу настільки, що він перестає відповідати текстовому найменуванню товарної позиції (Правило І), застосування Правила 2б неможливе і класифікація виробу здійснюється згідно з Правилом 3.

Правило З

У разі, коли згідно з Правилом 2б або з будь-яких інших причин є можливість віднести товари до двох або більше товарних позицій, класифікація таких товарів здійснюється в такий спосіб:

1. Перевага віддається тій товарній позиції, яка містить найконкретніший опис товару порівняно з товарними позиціями з більш загальними описами. Однак, коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується тільки частини матеріалів або речовин, які входять до складу сумішей або багатокомпонентних виробів, або тільки до окремих елементів товарів, представлених у наборі для Роздрібного продажу, то ці товарні позиції повинні розглядатися як Рівні по відношенню до цих виробів, навіть якщо одна з них і містить детальніший або повніший чи точніший опис виробу.

2. Суміші, багатокомпонентні вироби, які складаються з різних матеріалів або виготовлені з різних компонентів, та товари представлені у наборах для роздрібного продажу, які не можуть класифікуватися згідно з Правилом 3а, класифікуються по тих матеріалах або складових частинах, які визначають їх основні ознаки, якщо такий принцип можна застосувати.

3. Товари, які не можуть бути класифіковані згідно з положеннями Правил 3а та 3б, класифікуються в останній (яка має найбільший порядковий номер) з тих товарних позицій, що розглядаються.

Текст Правила 3 у виданні ГС англійською мовою викладено в такий спосіб:

When by application of rule 2 (Ь) or for any other reason, goods areprima facie ctassifiabte under two or more headings, classification shall he fected as follows:

(a) the heading which, provides the most specific description shall he preferred to headings providing a more general description. However, when two or more headings each refer to part only of the materials or substances contained in mixed or composite goods or to part only of the items in a set put up for retail sale, those headings are to he regarded as equally specific in relation to those goods, even if one of them gives a more complete or precise description of the goods;

(b) mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and goods put up in sets'for retail sale, which cannot he classified by reference to 3 (a), shall he classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character in so far as this criterion is applicable;

(c) when goods cannot he classified by reference to 3 (a) or (b), they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.

Пояснення до Правила 2 наведені в «Explanatory notes» - поясненнях до ГС:

Це Правило передбачає три методи класифікації товарів, які на перший погляд (prima facie), можуть бути віднесені до двох або більше товарних позицій, або згідно з умовами Правила 2б, або згідно з іншою умовою. Ці методи застосовуються у тій послідовності, в якій вони наведені у цьому Правилі. Отже, Правило 3б застосовується тільки в тому разі, коли Правило 3а не підходить для класифікації. Коли Правила 3а та 3б не підходять, то застосовується Правило 3в. Відповідно, послідовність застосування методів класифікації (використовуючи ключові слова) така: а) точний опис товару:

б) відмінна ознака; в) товарна позиція, яка займає останнє місце у порядку зростання кодів.

II. Це Правило може бути застосоване тільки за умови, що в текстовому описі товарних позицій або в примітках до розділів чи груп не обумовлено інше. Наприклад, згідно з приміткою 46 до Групи 97 товари, які підходять згідно з описом як до товарних позицій 9701 - 9705, так і до позиції 97 Об, класифікуються в одній з попередніх позицій. Ці товари повинні класифікуватися згідно з приміткою 46 до Групи 97, а не згідно з зазначеним правилом.

Правило 3а

III. Перший метод класифікації наводиться у Правилі 3а, згідно з яким перевагу має товарна позиція, в якій наведено точніший опис товару, а не товарна позиція, в якій наведено більш загальний опис.

IV. Недоцільно встановлювати жорсткі правила, згідно з якими можна визначити, чи дає одна товарна позиція точніший опис товару, але в цілому варто відмітити, що:

а) товар більш точно характеризується його найменуванням, ніж найменуванням групи товарів (наприклад, електробритви та машинки для підстригання волосся з автономним електродвигуном включені до товарної позиції 8510, а не до товарної позиції 8508, як ручні електромеханічні інструменти або в товарну позицію 8509, як електромеханічні побутові прилади з автономним електродвигуном);

б) якщо товари відповідають опису, який чіткіше ідентифікує їх, то цей опис є точнішим, ніж той, при якому ідентифікація менш повна. Прикладами останньої категорії товарів є:

1) текстильні килимки для салону потрібно класифікувати не як приладдя для автомобіля товарної позиції 8708, а у товарній позиції 5703, де вони більш точно описані, як килими;

2) не обрамлене в раму безосколкове скло, зміцнене або багатошарове, певної форми для використання у літаках повинно класифікуватись не у товарній позиції 8803, як частина виробів товарної позиції 8801 або 8802, а у товарній позиції 7007, де воно точніше описане, як безосколкове скло.

V. Але якщо у двох або більше товарних позиціях зазначається тільки частина матеріалів або речовин, які входять до складу сумішей або багатокомпонентних виробів, або тільки частина виробів у наборі для роздрібного продажу, то ці товарні позиції варто розглядати, як однаково точні описи цих товарів, навіть якщо одна з них дає повніший та точніший опис, ніж інші. В таких випадках класифікація товарів повинна здійснюватись згідно з Правилом 3б або 3в.

Правило 3б

VI. Другий метод стосується:

і) сумішей;

іі) багатокомпонентних товарів, які складаються з різних матеріалів;

ііі) багатокомпонентних товарів, які складаються з різних компонентів;

iv) товарів, які входять до наборів для роздрібного продажу. Він використовується тільки в тому разі, якщо правило 3а не застосовується.

VII. В усіх цих випадках товари повинні класифікуватись так, якби вони складались тільки з компонента, який надає їм основну відмінну ознаку тією мірою, в якій може застосовуватися цей критерій.

VIII. Основна відмінна ознака (критерій) може визначатись різноманітними чинниками залежно від виду товару. Він може, наприклад, визначатися природою матеріалу або компонента, його об'ємом, кількістю, масою, вартістю або роллю, яку відіграє цей матеріал або компонент при використанні товару.

IX. При застосуванні цього Правила до багатокомпонентних товарів, виготовлених з різноманітних компонентів, потрібно враховувати не тільки ті товари, в яких ці компоненти поєднані один з одним, утворюючи єдине ціле, але і товари з роздільними компонентами, за умови, що ці компоненти прилаштовані один до одного, доповнюють один одного та взяті разом утворюють єдине ціле, що переважно не уможливлює виставляти їх на продаж у вигляді окремих частин.

Прикладами останньої категорії товарів є:

1) попільниці, які складаються з підставки, яка включає змінну чашу для попелу;

2) стелажі для домашнього зберігання спецій, які складаються із спеціальної рами (переважно дерев'яної) та відповідної кількості порожніх ємностей для спецій відповідної форми та розміру.

Компоненти таких багатокомпонентних товарів, як правило, упаковані у загальне упакування.

X. При застосуванні цього Правила термін «товари, які входять до набору роздрібної торгівлі» стосується товарів, які:

а) складаються не менше ніж з двох різних виробів, які на перший погляд (prima facie) класифікуються у різних товарних позиціях. З цієї причини, наприклад, шість виделок для фанд'ю не можуть розглядатися як набір з точки зору застосування цього Правила;

б) складаються з компонентів, зібраних разом, з метою задовольнити конкретну потребу або виконати певну роботу;

в) укладені в такий спосіб, що не потребують перепакування при продажу споживачу (наприклад, в коробках чи ящиках).

Під цим терміном, відповідно, вважаються набори, які складаються, наприклад, із різноманітних харчових продуктів, призначених для використання разом при приготуванні готової для вживання страви.

Приклади наборів, які можуть класифікуватися згідно з Правилом 3б:

1а. Набори, які складаються із сандвіча з м'ясом, з сиром або без нього у здобній булочці (товарна позиція 1602), спаковані з картопляними чіпсами (смаженими у фритюрі) (товарна позиція 2004): класифікуються у товарній позиції 1602.

1б. Набори, компоненти яких призначені для сумісного використання при приготуванні cnafemi, які містять пакет сирих спагеті (товарна позиція 1902), тертого сиру (товарна позиція 0406) та маленьку консервну баночку томатного соусу (товарна позиція 2103), спаковані у картонну коробку: класифікуються у товарній позиції 1902.

Однак Правило не поширюється на набори продуктів, які спаковані разом, та складаються, наприклад, з:

- банки креветок (товарна позиція 1605), банки гусячої печінки (товарна позиція 1602), банки сиру (товарна позиція 0406), банки бекону в скибках (товарна позиція 1602) та банки ковбасок (товарна позиція 1601); або

- пляшки алкогольного напою товарної позиції 2208 та пляшки вина товарної позиції 2204.

У разі цих двох прикладів, а також у подібних їм продовольчих наборах кожний продукт потрібно класифікувати окремо у відповідній йому товарній позиції.

2. Набори для перукаря, які складаються з електричної машинки для стрижки (товарна позиція 8510), гребінця (товарна позиція 9615), пари ножниць (товарна позиція 8213), щітки (товарна позиція 9603) та рушника з тканини (товарна позиція 6302), укладені у шкіряний чохол (товарна позиція 4202): класифікуються у товарній позиції 8510.

3. Креслярські набори, які складаються з лінійки (товарна позиція 9017), дискового калькулятора (товарна позиція 9017), транспортира (товарна позиція 9017), олівця (товарна позиція 9609)

та пристрою для заточування олівців (товарна позиція 8214), укладених в пластиковий пенал (товарна позиція 4202): класифікуються у товарній позиції 9017.

У разі зазначених вище наборів класифікація проводиться по одному або кількох разом взятих компонентах, які можуть розглядатися як такі, що надають набору в цілому відмінну ознаку.

XI. Це Правило не застосовується до товарів, які складаються з окремо упакованих складових частин, поданих разом, не обов'язково в одному загальному упакуванні, в певному кількісному співвідношенні для промислового виробництва, наприклад, напоїв.

Правило 3б

XII. Коли товари неможливо класифікувати згідно з Правилом 3а або 3б, їх необхідно класифікувати у товарній позиції, яка є в останньому порядку зростання кодів серед тих, які рівною мірою придатні для розгляду при класифікації цих товарів.

У вступній частині Правила 3 йдеться про ціль його застосування: регулювання випадків, коли апріорі товари можна помістити у дві або більше товарні позиції. Типовим у цьому випадку буде застосування Правила 2б. Варто однак пам'ятати, що згідно з Правилом 1 текстове найменування товарної позиції, а також примітки до розділів та груп первинні по відношенню до Правил 2б. Таким чином, якщо примітка 10 до групи 44 говорить що шафа виготовлена з дерева, не охоплюється групою 44 (у цій групі класифікація виробів здійснюється за матеріалом), то у нас залишається тільки одна товарна позиція у групі 94 (де класифікація товарів здійснюється за функціональним призначенням). У цьому випадку не має необхідності у Правилі 3, оскільки класифікація здійснюється з застосуванням Правила 1.

Правило 3 приходить нам на допомогу, коли, після вивчення текстового опису товарної позиції та відповідних приміток до розділів та груп, необхідно зробити вибір між двома чи більше товарними позиціями, які, як нам здається, підходять для включення у них продукту чи виробу. Правило 3 не може допомогти у тому випадку, коли декларант неясно уявляє собі склад або призначення виробу. Наприклад, необхідно класифікувати магнітну стрічку, і не відомо, чиста вона чи містить запис музики або інформації. У разі чистої стрічки відповідає товарна позиція 8523, а у разі записаної - 8524. Оскільки текстові найменування цих товарних позицій взаємно виключають одна одну, то Правило 3 у цьому випадку неможливо застосувати. Декларанту необхідно з'ясувати певні характеристики

виробу і тільки після цього класифікувати його. Якщо з'ясовується, що стрічка чиста (не записана), але після митного оформлення буде використана для запису інформації, вона повинна бути класифікована як чиста. Визначальним моментом для класифікації виробу (продукту) є той стан, в якому він подається до митного оформлення. Так само, у разі експорту свіжої свинини (товарна позиція 0203), але з'ясовується, що це м'ясо не придатне для вживання людиною на момент митного оформлення, його вже не можна класифікувати як свіже м'ясо, і воно потрапляє до товарної позиції 0511, У якій класифікуються інші продукти тваринного походження, непридатні для вживання людиною. У цьому разі також необхідна інформація стосовно придатності цього м'яса для вживання людиною, а застосування Правила 3 не вирішує проблеми класифікації цього м'яса.

Класифікація визначається згідно з об'єктивними характеристиками продукту (виробу), і тільки у разі, коли такі характеристики не дають змоги зробити однозначний вибір товарної позиції, застосовується Правило 3. Знаходячись у сфері діяльності Правила 3, необхідно дотримуватись визначеного порядку, тобто спочатку застосовується Правило 3а; якщо воно не застосовується, застосовується Правило 3б, і тільки якщо після цього проблема не вирішується, застосовується Правило 3в.

Правило 3а

Перше, що необхідно зробити у разі конфлікту між двома або більше товарними позиціями, це спробувати знайти найхарактернішу для цього продукту (виробу) групу, наприклад, опис продукту, який робить більшим акцент на матеріал, ступінь обробки, функцію, зовнішній вигляд тощо, а не товарну позицію, яка дає більш загальний опис цього продукту. Переважно, це не застосовується до «кошикових» товарних позицій (з тестовим описом «інші»), які застосовуються тільки тоді, коли виріб не охоплено попередньою товарною позицією. У таких випадках умови товарної групи визначають класифікацію, і немає потреби у застосуванні Правила 3а.

Виходячи із структури ТН ЗЕД, у якій існують угрупування (розділи, групи, товарні позиції), орієнтовані на матеріали, з яких виготовлено товар, та угрупування, орієнтовані на функції, які товар виконує, ускладнення може виникати при визначенні між:

- позиціями, до яких товари включені, виходячи з якого матеріалу ці товари виготовлені;

- позиціями, до яких товари включені, виходячи з функцій для яких призначені ці товари;

- позицією, орієнтованою на матеріал, та позицією, орієнтованою на функцію товару.

У разі товарних позицій, орієнтованих на матеріал, протиріччя обґрунтоване тим, що у текстовому описі однієї позиції присутній опис лише частини матеріалів, з яких виготовлено продукт (виріб) Правило 2б допомагає розглядати продукт, як такий, що виготовлений з матеріалів, зазначених у текстовому описі позиції. При застосуванні Правила 3а у цьому випадку, тобто класифікації виробу у найбільш специфічній позиції, виникне небажаний результат, як у наступному прикладі. Транспортерна стрічка виготовлена з пластмаси (60 % від загального обсягу та вартості виробу) та гуми (40 % від загального обсягу та вартості виробу). Потрібні позиції (на перший погляд) для цієї стрічки такі:

3926 - вироби з пластмас інші;

4010 - стрічки транспортерні,... з гуми.

Позиція 4010 безумовно більш специфічна, оскільки її текстовий опис вказує на призначення стрічки та частину матеріалу, з якого її виготовлено. Але такий класифікаційний підхід не бере до уваги той факт, що вміст та вартість пластмаси, більші ніж у гуми. Тому згідно з вимогами, викладеними у другому реченні Правила За, не можна надавати перевагу тій товарній позиції, яка містить у текстовому описі детальніший опис товару, у разі, коли ця позиція описує тільки частину матеріалу, з якого виготовлено товар. Тому у випадку з зазначеною стрічкою варто застосовувати Правило 3б, згідно з яким ця стрічка класифікується за матеріалом (пластмасою, виходячи з її обсягу та вартості), який надає цьому виробу його основний показник. У разі неможливості застосування Правила 3б застосовується Правило 3в.

У разі, коли постає необхідність вибору між двома товарними позиціями, орієнтованими на функції товарів, вимоги, викладені у другому реченні Правила За, не застосовуються. Наприклад, при класифікації тканого килимка, призначеного для використання тільки у легкових автомобілях, потрібно визначитись між двома позиціями: 5703, де класифікуються килимки, та 8708, де класифікується приладдя для легкових автомобілів. У цьому разі перевагу має товарна позиція 5703. Так само, при класифікації нових автомобільних пневматичних гумових шин більше значення має позиція 4011 «Шини пневматичні гумові нові», а не позиція 8708 «Частини

та обладнання автомобілів...». А при класифікації пасажирських сидінь для літаків перевагу має позиція 9401 «Меблі для сидіння...», а не позиція 8803 «Частини літальних апаратів...».

Якщо виріб має дві функції і кожна з них описана в певній позиції, необхідно визначити, яка функція є визначальною. Наприклад, декоративний керамічний вазон для домашніх рослин може, на перший погляд, відноситись і до позиції 6912, як побутове приладдя з кераміки, і до позиції 6913, як прикраса з кераміки. Незважаючи на те, що розглядається ця функція як головна, ми відносимо цей виріб до відповідної позиції. Якщо обидві функції рівноцінні, то Правило 3а не спрацьовує, і постає необхідність у застосуванні Правила 3б та 3в. Оскільки Правило 3б не стосується випадків з рівнозначними функціями, то згідно з Правилом 3в зазначений вазон класифікується в товарній позиції з більшим порядковим номером - 6913.

Можлива також необхідність вибору між позицією, в якій описано матеріал, з якого виготовлено виріб, та позицією, в якій описано функцію цього виробу. Як правило, позиції з описом функції мають більшу перевагу при класифікації товарів, ніж групи, в яких описано матеріал (з якого виготовлено товар). Так, міліцейський гумовий кийок за своєю визначальною функцією відноситься до позиції 9304 «Зброя інша (наприклад,... кийки)...», а за матеріалом до позиції 4017 «...вироби з твердої гуми».

Однак, якщо в текстовому описі, крім матеріалу, зазначено також і функцію виробу, як у разі самоклеючих пластмасових стрічок позиції 3919, то окремий опис функції (тут «самоклеючі») має менше значення, ніж матеріал, з якого виготовлено виріб.

Другим випадком, в якому вагомішою є позиція, яка стосується матеріалу, а не функції товару, є класифікація деталей та аксесуарів. Наприклад, опис «безосколкове скло» позиції 7007 є більш вагомим за опис «деталі літаків» позиції 8803.

В цьому плані варто пам'ятати, що згідно з Правилом 1 Основні правила інтерпретації можуть застосовуватись тільки тоді, Коли ні текстовий опис позиції, ні примітки до розділів та груп, не Дають змоги визначитись з вибором товарної позиції. У багатьох випадках рішення можна знайти у примітках до розділів або груп. Примітки 4 та 5 до групи 71 визначають поняття термінів «дорогоцінний метал» та «сплави, які містять дорогоцінні метали», а Примітки 1 та 3 до цієї групи визначають співвідношення між групою 71 та іншими групами. Згідно з вимогами цих приміток, ложки, виготовлені із сплаву благородного металу (не менше 2 %

ваги виробу) та неблагородного металу, класифікуються у групі 71 Якщо з зазначеного сплаву виготовлено зброю, то вона класифікується у групі 93 (за функцією). Примітка 7 до розділу 84 регулює класифікацію пристроїв багатоцільового призначення за їх головною функцією або відносить такі пристрої до «кошикової» позиції 8479 за умови, що головна функція такого пристрою не описана в явному вигляді в текстових описах попередніх позицій. Примітка 4а до групи 97 обумовлює, що вироби, які можуть бути віднесені до цієї групи, залишаються у цьому розділі відповідно до їх функції Картина, виготовлена на дерев'яній дошці, класифікується у позиції 9701, а не у групі 44 (орієнтованій на матеріал), оскільки вона не є виробом з дерева.

Правило За застосовується тільки тоді, коли не існує інших вказівок. Більше того, це правило не може допомогти при класифікації товарів, виготовлених з матеріалів, які відносяться до двох різних позицій, або при класифікації товарів, які виконують дві різні рівноцінні функції, які належать двом різним позиціям.

Правило 3б

Правило 3а не може регулювати ситуацію, коли виріб можна віднести до двох рівнозначних (на перший погляд) позицій. У разі, коли виріб складається з двох матеріалів різних позицій, необхідно керуватися Правилом 3б (друге речення Правила 3а).

Правило 3б починається з сумішей (перша частина правила), якими є тверді, рідкі чи газоподібні речовини, поєднані в такий спосіб, що становлять єдиний продукт. Для того, щоб вважатися сумішшю, ці різні речовини повинні відноситись до різних позицій. Тому суміш гороху та квасолі не може бути сумішшю в розумінні Правила 3б, оскільки горох і квасоля класифіковані в одній позиції 0708. Однак на рівні субпозиції різниця між ними існує, і тому при визначенні товарної під субпозиції Правило 3б може знадобитись (згідно з вимогами Правила 6). Якщо ми маємо суміш для пивоварного виробництва, яка складається з пшениці (70 %) позиції 1001, та ячменю (30 %) позиції 1003, то її класифікація здійснюється згідно з вимогами Правила 3б. Класифікація проводиться по тому продукту, який надає суміші основну визначальну ознаку. В цьому разі товарна позиція пшениці є визначальною, завдяки тому, що пшениця у цій суміші має більшу вагу, пропорцію та вартість.

Друга частина правила 3б визначає класифікацію складних (багатокомпонентних) виробів, виготовлених з різних матеріалів. Під такими виробами вважаються вироби, при виготовлені яких було використано не менше двох твердих матеріалів, об'єднаних за допомогою процесу, який виходить за рамки простого змішування, наприклад склеювання, згвинчування або плетіння.

Дерев'яні плечі (вішалка) для одягу зі сталевим гачком не можуть розглядати, як складений або складний виріб, оскільки згідно з вимогами Правила 3 необхідно, щоб виріб мав відношення не менш ніж до двох позицій. Цей виріб класифікується згідно з Правилом 2б у товарній позиції 4421.

Якщо класифікується виріб, який складається з двох матеріалів, і якщо його можна (на перший погляд) віднести до двох товарних позицій, перевага надається тому матеріалу, який надає виробу його основний характер, і виріб класифікується у позиції, відповідній до цього матеріалу.

Третя частина Правила 3б визначає класифікацію складних виробів, які складаються з різноманітних компонентів. Це стосується не тільки таких виробів, в яких компоненти з'єднані в такий спосіб, що становлять єдине ціле, а й товарів з роздільними компонентами, за умови, що ці компоненти приладнані один під другий, що вони взаємодоповнюючі і утворюють єдине ціле у такому ступені, що окремо їх продавати неможливо.

Як правило, компоненти таких складних виробів вміщені в одне упакування.

Четверта частина Правила 3б визначає класифікацію товарів у вигляді наборів для роздрібного продажу. Такі товари повинні задовольняти багато вимог:

1. Вони повинні складатися не менше ніж з двох виробів, які

відносяться до двох різних товарних позицій (так, сукупність сталевих гвинтів, болтів та гайок не буде набором, оскільки всі вони належать до товарної позиції 7318, однак на рівні підсубпозицій вони можуть становити набір, оскільки відносяться до різних субпозицій).

2. Вони повинні складатись з виробів, які можуть бути використані окремо або в доповнення один до одного, і які разом можуть задовольняти певну потребу або виконувати певне завдання, наприклад, при приготуванні їжі, підстриганні волосся, малюванні тощо.

3. Вони повинні надходити до роздрібного продажу у коробках, ящиках, на підставках тощо.

Класифікація таких виробів визначається по тому виробу або виробах однієї позиції, які надають набору його суть.

Якщо різноманітні сільськогосподарські продукти не утворюють разом певної страви чи напою, то їх не можна вважати набором для класифікації в одній товарній позиції.

У відношенні наборів важливо ще раз нагадати про Правило 1, згідно з яким Правило 2б застосовуються тільки тоді, коли текстовий опис товарних позицій, примітки до Розділів та Груп не містять інших вимог. ТН ЗЕД містить значну кількість спеціальних правил для класифікації наборів, які мають перевагу над Правилом 3б:

- набори хімічних речовин (примітка 3 до розділу VI);

- набори пластмасових та гумових виробів (примітка 1 до розділу VII);

- набори інструментів (текстовий опис позиції 8206).

Також в ТН ЗЕД є примітки до Розділів та Груп, згідно з якими деякі товари, представлені разом, не можуть бути класифіковані як набори. Наприклад, примітка 13 до Розділу XI стосовно одягу з текстилю та примітка 6 до Групи 85, згідно з якою носії інформації (диски, касети тощо) обов'язково класифікуються у своїй товарній позиції.

Чинники, які визначають істотний характер товару, будуть змінюватись залежно від типу виробу. Це може бути природа матеріалу або компонента, основна частина об'єму, кількість, вага або вартість, чи роль складових частин по відношенню до функції виробу. Стосовно вартості товару, не можна мати на увазі вартість в імпортуючій країні, потрібно мати на увазі звичайну вартість, оскільки в противному випадку класифікація буде іншою, в зв'язку з цінами в імпортуючій країні. В будь-якому випадку, вартість є одним з багатьох критеріїв подібного роду.

Здебільшого примітка до Розділу або Групи вже визначає матеріал або компонент, які є визначальними при класифікації товару. Наприклад, примітка 1 до Групи 82 визначає, що інструмент класифікується у цій групі, якщо його робоча частина виготовлена з неблагородного металу. В такому разі немає необхідності у Правилі 3б, оскільки класифікація регулюється примітками до Розділів та Груп (Правило 1).

Правило 3в

У разі неможливості класифікації товарів згідно з Правилом 3а або 3б їх необхідно класифікувати у тій товарній позиції, яка є останньою по порядку серед тих позицій, в яких можлива класифікація цих товарів. Це крайній вихід для вирішення важких випадків, коли жодна з позицій не дає чіткішого визначення для віднесення туди товару, та коли не вдається виділити матеріал або компонент, який надає цьому товару визначальну ознаку.

Основна частина товарів, у відношенні до яких застосовується це правило, складається з двох матеріалів однакового значення, наприклад, чоловіча куртка, виготовлена наполовину з шкіри (4203) та наполовину з трикотажної тканини (6103). Правило 26 тут не може бути застосоване, як і Правила 3а та 3б, оскільки жоден з матеріалів не переважає ні в обсязі, ні у вартості. У цьому випадку згідно з Правилом 3в куртка класифікується в останній по порядку позиції - 6103.

В інших випадках товари, у відношенні до яких застосовується це правило, виконують дві рівноцінні функції, описані у двох різних позиціях. Класифікуються ці товари в останній по порядку позиції, з тих, що розглядаються.

Правило 4

Товари, які можуть бути класифіковані згідно з наведеними вище Правилами, класифікуються у товарній позиції, яка відповідає найбільш подібним (близьким) товарам, які розглядаються.

Текст Правила 4 у виданні ГС англійською мовою викладено в такий спосіб:

Goods which cannot be classified in accordance witb the above rules shall be classified under the heading appropriate to the goods to which they are most akin.

Пояснення до Правила 2 наведені в «Explanatory notes» - поясненнях до ГС:

I. Це Правило поширюється на товари, які не можуть бути класифіковані згідно з Правилами 1-3. Воно передбачає класифікацію цих товарів у товарній позиції, до якої відносяться найбільш близькі до них товари.

II. При класифікації згідно з Правилам 4 представлені товари необхідно зіставити з аналогічними товарами, для того, щоб визначити ті товари, до яких перші є найбільш близькими. Представлені товари класифікуються у тій самій товарній позиції, що і товари, до яких вони є найбільш близькими.

III. Подібність товарів може залежати від багатьох чинників, таких як вигляд, характерна особливість, призначення.

Правило 4 призначене для вирішення питань класифікації у випадках, коли складається враження, що не існує позиції для товару, який розглядається. В таких випадках товар класифікується у тій позиції, до якої він найбільше підходить.

Як критерії подібності приймаються до уваги такі:

- матеріал або матеріали, з яких товар виготовлено;

- призначення товару;

- метод обробки виробу;

- зовнішній вигляд;

- його вартість, тип, характерні особливості.

Оскільки ТН ЗЕД містить всі матеріали і майже всі функції, важко навести практичний приклад. Випадком, коли можна було б застосувати Правило 4, може бути напій, який складається з лимонаду (80 %) та пива (20 %) міцністю в 1 об'ємний процент. Позиція 2202 включає тільки безалкогольні напої міцністю не більше 0,5 об. % (примітка 3 до Групи 22). Позиція 2203 включає тільки пиво, виготовлене з солоду. Враховуючи, що пива у цьому напої тільки 20 %, Правило 2б не застосовується. Позиція 2206 вміщає напої, отримані методом бродіння, в цьому напої тільки п'ята частина, отримана методом бродіння. Позиція 2208 стосується спиртовмісних напоїв. Оскільки У групі 22 відсутня «кошикова» позиція з текстовим описом "інші", то здається, що немає жодної позиції, де можна класифікувати цей напій. Правило 4 дає змогу класифікувати цей напій по принципу максимальної подібності у позиції 2206.

Правило 5

Як доповнення до згаданих вище положень по відношенню до нижчезазначених товарів повинні застосовуватись такі правила:

а) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, намист та аналогічна тара (упакування), яка

має особливу форму та призначена для зберігання відповідних виробів або наборів виробів, придатна для довготривалого використання та подана разом з виробами, для яких вона призначена, повинна класифікуватися разом з виробами, які в неї упаковані. Однак це правило не застосовується до тари (упакування), яка, утворюючи з упакованими виробами єдине ціле, надає останнім істотно інший характер;

б) згідно з положеннями наведеного вище Правила 5а, пакувальний матеріал та пакувальні контейнери, поставлені разом з товарами, повинні класифікуватися разом, якщо вони такого типу, який переважно використовується для пакування цих товарів. Однак це положення не є обов'язковим, якщо такий пакувальний матеріал або пакувальні контейнери явно придатні для повторного використання.

Текст Правила 5 у виданні ГС англійською мовою викладено в такий спосіб:

In addition to tbe foregoing provisions, thefollowing rules shall apply in respect of the goods referred to therein:

(a) camera cases, musical instrument cases, gun cases, drawing-instrument cases, necklace cases and similar containers, specially shaped or fitted to contain a specific article or set of articles, suitable for long-term use and presented with the articles/or which they are intended, shall he classified with such articles when of a kind normally sold therewith. This rule does not, however, apply to containers which give the whole its essential character;

(h) subject to the provisions of rule 5 (a), packing materials and packing containers (1) presented with the goods therein shall he classified with the goods if they are of a kind normally usedfor packing such goods. However, this provision is not binding when such packing materials or packing containers are clearly suitable for repetitive use.

Пояснення до Правила 5 наведені в «Explanatory notes» - поясненнях до ГС.

Правило 5а

(футляри коробки та аналогічні контейнери)

І. Це Правило поширюється тільки на такі контейнери, які: 1) мають особливу форму або прилаштовані в такий спосіб, містити конкретний виріб або набір виробів, тобто вони сконструйовані спеціально під конкретний вид виробу. Деякі з контейнерів повторюють форму виробу, який вони у собі містять;

2) придатні для довготривалого використання, тобто вони мають таку саму довгостроковість, як і самі вироби, для яких вони призначені. Ці контейнери використовуються також для забезпечення збереження виробів, коли вони не використовуються (наприклад, при перевезенні чи зберіганні). Ці критерії відрізняють їх від звичайного упакування;

3) представлені разом з виробами, для яких вони призначені, незалежно від того, що самі вироби можуть бути упакованими окремо для зручності транспортування. Представлені окремо, ці контейнери класифікуються у відповідних їм товарних позиціях;

4) представляють собою контейнери такого виду, які переважно продаються разом з відповідними виробами; та

5) не надають цілому основної якості.

II. Прикладами таких контейнерів, представлених разом з призначеними для них виробами, які потрібно класифікувати згідно з цим Правилам, є:

1) шкатулки та коробочки для ювелірних виробів (товарна

позиція 7113);

2) футляри для електробритв (товарна позиція 8510);

3) футляри для біноклів та телескопів (товарна позиція 9005);

4) чохли та футляри для музичних інструментів (товарна позиція 9202);

5) чохли для зброї (товарна позиція 9303).

III. Прикладами контейнерів, які не підпадають під це Правило, є такі контейнери, як срібна чайниця з умістом або декоративна керамічна вазочка, в якій містяться солодощі.

Правило 5б

(пакувальні матеріали та пакувальні контейнери)

IV. Це Правило регулює класифікацію пакувальних матеріалів та пакувальних контейнерів, які переважно використовуються для пакування товарів, до яких вони відносяться.

V. Правило 5б підпорядковане Правилу 5а, тому класифікацію чохлів, футлярів та подібних їм контейнерів, зазначених у Правилі 5а, потрібно проводити згідно з Правилом 5а.

Правило 5 має відношення до контейнерів та пакувальних матеріалів, які за певних умов можуть бути класифіковані разом з товарами, які в них вміщаються. Тут також має важливе значення Правило 1, а саме у випадках, коли у текстовому найменуванні позицій або у примітках до Розділів чи Груп явно або неявно йдеться про контейнери та пакувальні матеріали, як у таких прикладах:

- санітарні сумки та похідні аптечки підсубпозиції 3006 50 000;

- фарби художні у тюбиках, банках, пляшках, флаконах товарної позиції 3213;

- розфасовані для роздрібного продажу клеї товарної позиції 3506;

- манікюрні набори товарної позиції 8214.

Другим випадком, коли немає необхідності у Правилі 5, є товари, призначені для роздрібної торгівлі у наборах, оскільки контейнер або упакування класифікуються разом з товарами згідно з Правилом 3б. Але у разі наявності одного виробу, упакованого в контейнер або в інше упакування, класифікація здійснюється згідно з Правилом 5, як таким, що містить точніше роз'яснення такого випадку, ніж Правило 3б.

Правило 5 стосується спеціальних контейнерів, таких як футляри для фотоапаратів та кінокамер, футляри для музичних інструментів, чохли для зброї тощо. Для того, щоб їх можна було класифікувати разом з товаром, для якого вони призначені, ці контейнери та футляри повинні відповідати таким умовам:

1) вони повинні мати спеціальну форму та розмір, для того, щоб вміщувати виріб чи набір (футляр для скрипки);

2) вони повинні бути придатними для довготривалого використання (пластмасова коробка для електробритви);

3) вони повинні бути представлені разом з виробами, для яких вони призначені, навіть якщо ці вироби упаковані окремо для зручності транспортування;

4) вони повинні бути призначені для продажу з виробами (як правило, взуття не продається у коробках спеціальної форми, призначених для його довгого зберігання);

5) контейнер або футляр не повинні надавати виробу визначальну ознаку.

Деякі приклади застосування Правила 5а:

- пластмасова мильниця химерної форми для мила разом з милом класифікується у товарній позиції 3401;

- ювелірний футляр для перлового намиста разом з намистом класифікується у товарній позиції 7116;

- футляр для бінокля разом з біноклем класифікується у товарній позиції 9005;

- чохол для мисливської рушниці разом з рушницею класифікується у товарній позиції 9303.

Правило 5б застосовується до упакування, яке не підпадає під дію Правила 5а. Для застосування Правила 56 необхідне виконання двох умов:

1. Пакувальний матеріал або контейнери повинні бути надані з товаром, який в них міститься, та

2. Пакувальний матеріал та контейнери повинні бути такими які переважно використовуються для пакування таких товарів.

Згідно з другим реченням Правила 5б це правило не застосовується, коли контейнери та пакувальні матеріали явно придатні для повторного використання. У цьому разі такі контейнери та пакувальні матеріали класифікуються у відповідній товарній позиції, а не в позиції товару, який в них міститься.

Правило 6

Для юридичних цілей класифікація товарів у субпозиціях будь-якої товарної позиції визначається відповідно до найменувань таких субпозицій та будь-яких пов'язаних з ними приміток, а також положень вищезгаданих правил, за умови, що лише субпозиції на одному рівні є порівняльними. Для цілей цього Правила також можуть застосовуватись відповідні пояснення та примітки до Розділів та Груп, якщо у контексті не обумовлено інше.

Текст Правила 6 у виданні ГС англійською мовою викладено в такий спосіб:

For legal purposes, tbe classification ofgoods in tbe subheadings of a beading shall be determined according to the terras of those subheadings and any related subbeading notes and (mutatis mutandis) to tbe above rules, on tbe understanding that only subbeadings at tbe same level are comparable. For tbe purposes of this rule tbe relative section and chapter notes also apply, unless tbe context otherwise requires.

Пояснення до Правила 6 наведені в «Explanatory notes» -поясненнях до ГС:

І. Правила 1-5, зазначені вище, можуть застосовуватись з відповідними змінами (mutatis mutandis) також для класифікації на рівні субпозицій в рамках однієї товарної позиції.

И. У Правилі 6 нижченаведені вирази мають такі закріплені тут за ними значення:

а) «субпозиції одного рівня» - субпозиції з одним дефісом (рівень 1) або субпозиції з двома дефісами (рівень 2).

Так, при порівняльному аналізі двох або більше субпозицій з одним дефісом у рамках однієї товарної позиції за Правилом За можливість віднесення товару до однієї з них повинна визначатись тільки по опису товару у цих субпозиціях з одним дефісом. Після того, як субпозиція з одним дефісом, яка дає найбільш конкретний опис товару, вибрана, і якщо сама субпозиція ділиться, тоді і тільки тоді береться до уваги опис на рівні субпозицій з двома дефісами і вибирається одна з них;

б) «якщо у контексті не обумовлене інше» - за виключенням випадків, коли примітки до Розділу або Групи не сумісні з текстом субпозицій або примітками до субпозицій.

Це має місце, наприклад, у групі 71, де значення терміна «платина» у примітці 46 до групи відрізняється від значення терміна «платина» в примітці 2 до субпозицій. Тому у разі інтерпретації субпозицій 7110 11 та 7110 19 застосовується примітка 2 до субпозицій, а не примітка 46 до групи.

III. Вміст субпозиції з двома дефісами не повинен виходити за рамки тієї субпозиції з одним дефісом, до якої належить ця субпозиція з двома дефісами; а вміст субпозиції з одним дефісом не повинен виходити за рамки тієї товарної позиції, до якої належить ця субпозиція з одним дефісом.

Правило 6 застосовується при продовженні класифікації товару, коли вже визначено товарну позицію. Хоча на початку класифікації виникає бажання подивитись текст субпозицій, цього не варто робити, інакше можлива неправильна класифікація товару, як у наступному прикладі. Субпозиція 8523 11 охоплює «магнітні стрічки: не ширше 4 мм». Однак у текстовому описі позиції зазначено, що ці стрічки не повинні містити запис. Якщо магнітна стрічка містить запис, вона класифікується у позиції 8521, в якій міститься субпозиція 8524 21 з аналогічним текстовим описом «магнітні стрічки: не ширше 4 мм».

Згідно з Правилом 6 класифікація товарів на рівні субпозицій здійснюється згідно з текстовим найменуванням цих позицій та примітками до субпозицій, тобто присутнє повторення вимог Правила 1 при класифікації у позицію. Але при цьому є дві додаткові вимоги: порівнюватись можуть тільки субпозиції одного рівня; відповідні примітки до розділів та груп застосовуються за виключенням випадків, коли примітки до розділу або групи не сумісні з текстом субпозицій або примітками до субпозицій.

Для того, щоб визначити правильну дводефісну субпозицію, необхідно спочатку визначитись з однодефісною. Наприклад, класифікуються охолоджені креветки товарної позиції 0306. Якщо спершу звернутись до дводефісної субпозиції, то з'ясується, що існує дві дводефісні субпозиції, у текстовому описі яких зазначені креветки, 0306 13 та 0306 23. Але, завернувшись до однодефісної субпозиції, стає ясно, що охолоджені креветки не відповідають текстовому опису однодефісної субпозиції «морожені» і тому вони класифікуються у субпозиції 0306 23.

Іноді виникає необхідність у застосуванні Правила 2б та/або Правила 3в для визначення правильної субпозиції, як у наступному прикладі. Кухонна шафа, виготовлена з дерева та металу, може розглядатися у Двох субпозиціях: 9403 20 «меблі металеві інші» та 9403 40 «меблі дерев'яні, типу кухонних». Спочатку необхідно спробувати застосувати Правило 2б і якщо неможливо визначитись за його допомогою, перейти до Правила 3. На перший погляд, текстовий опис субпозиції 9403 40 - точніший. Однак згідно з другим реченням Правила За це правило не можна застосовувати, оскільки у кожній субпозиції розглядається тільки один матеріал, з якого складається шафа. Відповідно, необхідно застосовувати Правило 3б або, якщо неможливо визначитись, який матеріал надає шафі основну характеристику, застосувати Правило 3в.

Примітки до Розділів та Груп також застосовуються на рівні підгруп, але тільки у разі, якщо у контексті не зазначено інше. Наприклад, як у зазначеному вище випадку з приміткою 46 до Групи 71 та приміткою 2 до субпозицій Групи 71, коли дія примітки 46 до Групи 71 не розповсюджується на субпозиції 7110 11 та 7110 19 в силу примітки 2 до субпозицій Групи 71. З другого боку, для субпозиції 9601 10, яка охоплює товари, які підпадають під текстовий опис «оброблена слонова кістка та вироби із слонової кістки», можна застосовувати примітку 3 до Розділу 5, яка поширює значення терміна «слонова кістка» на всю Номенклатуру. Згідно з цією приміткою можна класифікувати вироби з коров'ячих зубів у субпозиції 9601 10.

Використана література: Голомовзий, В.Г. Митне регулювання: Навч. посібник. / В.Г. Голомовзий, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв. — Львів: В-во Національного університету ’Львівська політехніка’, 2004.