Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

Деякі аспекти митного законодавства Республіки Болгарія

Основним законодавчим Актом республіки Болгарія по митній справі є Закон про митницю. Цей Закон визначає структуру і організацію митної адміністрації та визначає функції інших митних установ. Закон про митницю містить 9 частин, 32 глави, 240 параграфів. Даний закон прийнятий 06.02.98р, вступив в дію з 1 січня 1999 року і згідно його загальних положень визначено наступне:

• Функція митних органів включає здійснення ними на митній території країни митного огляду і контролю за імпортними, експортними, транзитними і бартерними операціями, що здійснюються через кордон Республіки Болгарія, стягнення митних зборів та накладення адміністративних штрафів.

Митний нагляд являє собою сукупність дій митних органів, що направлені на забезпечення дотримання митного законодавства і інші заходи, стосовно торгівлі під митним наглядом.

Митний контроль це є виконання митними органами спеціальних дій пов'язаних із оглядом товарів, транспортних засобів, багажу і інших предметів, перевіркою товаросупровідних, бухгалтерських і інших документів, що представляються фізичними і юридичними особами при переміщенні через державний кордон, а також дії, що забезпечують дотримання митного законодавства і дотримання інших засад, які застосовуються до товарів що перебувають під митним наглядом, та стягнення митних платежів і зборів.

• Особи, як і товари, які переміщуються через державний кордон через прикордонний контрольно-пропускний пункт підлягають митному нагляду і контролю, який здійснюється у визначеному для цієї мети місці, проходять митний огляд і контроль згідно Порядку, який визначений в збірнику правил застосованих до цього закону.

• Всі особи повинні повідомляти негайно митні органи про власні, знайдені чи затримані товари, включно транспортні засоби, що переміщені в контрабандний спосіб , та за які є передбачені, але не сплачені митні збори і інші платежі.

Власник переміщуваного, виявленого чи затримуваного товару, а також транспортного засобу, не залежно від того чи він є нерезидентом, резидентом чи особою без громадянства в шестимісячний термін з дня поставленого під митний контроль товару, повинен сплатити всі належні платежі, щоб вільно використовувати його.

Затримані, виявлені товари, включно транспортні засоби, рахуються залишеними в користь держави, якщо:

1. власник їх є іноземною особою, резидентом чи особою без громадянства і термін перебування яких під митним контролем перевищує шість місяців;

2. власник їх є резидент чи особа без громадянства не з'явився в тримісячний термін з дня вручення митними установами повідомлення про закінчення терміну перебування товару під митним контролем.

• Всі особи, включно державні органи в рамках своєї компетентності, сприяють митним органам у виконанні їх функцій.

Ніхто немає права розпоряджатись товарами, що перебувають під митним контролем без відома і дозволу митних органів.

• Всі особи, які здійснюють операції по ввезенню, вивезенню і транзиту товарів, на вимогу митних органів повинні представляти для митного контролю достовірну інформацію і документацію по конкретній операції, у визначений термін.

Структура і організація адміністрації

Загальне керівництво і контроль здійснює Міністерство фінансів. Цим міністерством призначається начальник Головного управління митниці; створюються, реорганізовуються і ліквідовуються митні установи; визначаються райони підпорядковані митним установам; визначається чисельність і розмір виплат на Митну адміністрацію.

Митна адміністрація є централізована система, яка включає наступні митні установи:

1. Головне управління митниці;

2. районні митні управління;

3. митниці;

4. митні бюро і митні пункти митниці.

- Головне управління митниці є структурна ланка Міністерства фінансів і є юридичною особою, що розпоряджається самостійним бюджетом , створеним за рахунок бюджетних відрахувань. Він організовує, керує, контролює митні установи і виконує митні функції.

- Районні митні управління підпорядковуються Головному управлінню митниці. Вони організовують, керують, контролюють функції митних бюро і пунктів, що включені в структуру

митниці, виконують митні функції і забезпечують інформаційне обслуговування митниці і Головного управління митниці.

- Митниці організовують, управляють, контролюють функції митних бюро і митних пунктів включених в їхню структуру, а також одночасно є виконавцями митного нагляду і контролю.

Головне управління митниці очолює начальник", який є заступником міністра фінансів. За його розпорядженням можуть створюватися при митних установах консультаційні і учбові центри, лабораторії і інші ланки, необхідні для їхнього функціонування, а також видаються спеціалізовані друковані видання, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів з позабюджетних фондів.

Заступник начальника Головного управління митниці призначається і звільняється міністром фінансів за пропозицією начальника Головного управління митниці.

Митним службовцем може бути дієздатний болгарський громадянин, який не був засуджений за вмисний злочин загального характеру, не є позбавленим в судовому порядку права займати відповідну посаду і відповідає вимогам , передбаченим Митною адміністрацією.

Митні службовці не можуть:

• займатися торгівлею, брати участь особисто чи через підставні особи в організації управління торговими спілками, коопераціями і іншими економічними організаціями ;

• Виключенням є додаткові трудові договори, такі як на співробітництво в наукових інститутах і викладання в учбових закладах.

Вимоги, щодо роботи в Митній адміністрації, організація роботи, умови і порядок професійного росту митних службовців впорядковує Збірник правил з внутрішнього порядку в митних установах, який видає міністр фінансів.

Митні органи стягують збори за додатково надані послуги і у випадках, визначених в Збірнику правил. Ці збори не є митні збори і їх розмір визначає Міністерська рада.

Головне управління митниці отримує дохід від складених договорів з юридичними і фізичними особами, за дозволом міністра фінансів за дії в зонах прикордонних контрольно-пропускних пунктах і в інших місцях, за дії, що вимагають проведення додаткового митного контролю.

Головним управлінням митниці створюється позабюджетний рахунок «Фінансове забезпечення боротьби з контрабандою і наркобізнесом, стимулювання митних службовців і підвищення їх кваліфікації, розвиток інфраструктури прикордонного контрольно-пропускного пункту».

Надходження на позабюджетний рахунок здійснюються від:

- поступлення коштів, отриманих від експлуатації та оренди митних приміщень;

- 20 відсотків від зібраних коштів за митні і валютні порушення;

- процент від депозитів по розрахунках.

10 відсотків від зібраних штрафів перераховується у Міністерство по боротьбі із злочинністю і на формування та підтримку інфраструктури міністерства на території прикордонних контрольно-пропускних пунктів.

Кошти із позабюджетних рахунків використовуються на:

1. фінансове забезпечення заходів по боротьбі з митною контрабандою і наркобізнесом;

2. покриття розходів, пов'язаних з наданням додаткових послуг і матеріальної бази;

3. формування і підтримку інфраструктури Головного управління митниці на території прикордонного контрольно-пропускного пункту і на інші потреби, визначені міністром фінансів;

4. кваліфікацію митних службовців;

5. стимулювання митних службовців і заохочення на виявлення митних і валютних порушень. Перевищення доходів над розходами за рік, використовується на наступний рік згідно плану. Позабюджетні суми затверджуються міністром фінансів за пропозицією начальника Головного

управління митниці. Порядок накопичування і витрати коштів визначається міністром фінансів. Основні завдання митних установ, що передбачені Законом:

- Участь у розробці і реалізації митної політики.

- Участь в розробці і виконанні міжнародних договорів, які відносяться до компетенції митних органів.

- Сприяти розвитку міжнародних митних зв'язків.

- Збирати, обробляти, аналізувати, зберігати і.надавати інформацію, формувати митну статистику.

- Забезпечувати підвищення рівня кваліфікації і перекваліфікації митних службовців. Функції митних органів:

- Здійснення ними на митній території країни митного огляду і контролю за імпортними, експортними, транзитними і бартерними операціями, стягнення митних зборів та накладення адміністративних штрафів.

- Здійснення митного нагляду і контроль за товарами, транспортними засобами і особами, ідо перебувають в зоні прикордонного контрольно-пропускного пункту та на митній території держави;

- Митний нагляд являє собою сукупність дій митних органів, що направлені на забезпечення дотримання митного законодавства і інші заходи, стосовно торгівлі під митним наглядом.

- Митний контроль це є виконання митними органами спеціальних дій пов'язаних із оглядом товарів, транспортних засобів, багажу і інших предметів, перевіркою товаросупровідних, бухгалтерських і інших документів, що представляються фізичними і юридичними особами при переміщенні через державний кордон, а також дії що забезпечують дотримання митного законодавства і дотримання інших засад, які застосовуються до товарів що перебувають під митним наглядом, та стягнення митних платежів і зборів.

- Нарахування і стягнення митних зборів, при ввезенні, вивезенну чи транзиті товарів;

- Подання пропозицій в рамках своєї компетентності, тарифні ставки, що впливають на торгову політику Республіки Болгарії;

- Захист економічних інтересів країни в рамках своєї компетентності;

- Організація і здійснення функції по попередженню і розкриттю митних і валютних порушень, а спільно з компетентними органами - по розкриттю злочинів проти митного режиму;

- Організація і здійснення функції попередження і розкриття незаконного обігу наркотичних речовин і прекурсорів;

- Здійснення валютного контролю в рамках, наданих їм законом, в межах компетентності;

- Визначають завдання по виконанню митних функцій.

Права митних органів:

При виконанні службових обов'язків митні органи мають право:

- здійснювати перевірку шляхом митного огляду і контролю товарів, що розміщуються в зоні прикордонних контрольно-пропускних пунктів .

- застосовувати ставки, визначенні законодавством при здійсненні митного контролю;

- здійснювати митний огляд і контроль товарів, документів, відомостей і інших носіїв інформації;

- перевіряти достовірність представлених документів ;

- вимагати письмові чи усні пояснення;

_ здійснювати послідуючий митний контроль товарів і документів, що імпортуються, експортуються чи переміщуються транзитом;

- стягувати платежі: митні збори за ввезені і вивезені товари; за невиконання зобов'язань; платежі за конфісковані в користь держави товари; всякі інші митні і державні нарахування, які стягують митні органи;

- стягувати встановленні в законному порядку митні збори і інші державні нарахування;

- проводити особистий огляд осіб, які перетинають державний кордон;

- здійснювати пошук і конфіскацію контрабандних товарів, документів на них; здійснювати обшук в офісах, службових і інших приміщеннях, особистий обшук спільно із організаціями

Міністерства по внутрішній роботі, з дотриманням вимог Карно-процесуального кодексу;

- разом з компетентними органами Міністерства по внутрішній роботі і за відповідним дозволом прокуратури здійснювати контроль за доставкою вантажів;

• Митні органи повідомляють прокуратуру та організації Міністерства по внутрішній роботі, а також передають справи про порушників митного режиму;

• Митні службовці мають право носити зброю і використовувати її для оборони і при крайній необхідності.

• При виконанні службових обов'язків митні службовці повинні:

1. роз'яснити організації про роботу і завдання митних установ;

2. повідомляти про майно, права і свободи осіб;

3. представляти митні знаки і службове посвідчення;

4. носити спецформу;

5. не розголошувати обставини і факти, які стали їм відомі при виконання службових обов'язків, крім письмових документів, що подаються в державний орган, чи інший митний орган якщо це є передбачено законом. Міністерство фінансів видає інструкцію, яка визначає порядок виявлення фактів і відомостей, що складають службову таємницю.

• За невиконання обов'язків митні службовці несуть дисциплінарну відповідальність.

Права і обов'язки осіб

• Будь-яка особа може бути представлена як агент митних органів для виконання дій і процедур, передбачених в цьому законі.

• Умови і порядок, представлення митних агентів, визначений в збірнику правил.

• Представником може бути резидент , крім випадків передбачених цим законом.

• Митні органи приймають від громадян , або уповноважених ними осіб, заяви, письмові докази.

Рішення митних органів

• Для прийняття рішення митні органи уповноважені, вимагати представлення достовірної, необхідної інформації і документації.

• Рішення повинно бути вручене особі в термін, визначений в збірнику правил. Якщо рішення направляється в письмовій формі, то термін його розгляду є передбачений в збірнику правил

• Якщо митні органи не можуть прийняти рішення у визначений термін, по причині поглибленого вивчення та зібрання необхідної додаткової інформації, необхідно повідомити прохача про продовження терміну на виконання рішення.

• На вимогу осіб яких не влаштовує рішення, митні органи повинні надати роз'яснення.

• Якщо рішення винесене на користь відповідача, на підставі не вірної чи неповної інформації, то воно втрачає дію якщо:

1. прохач знає, що інформація є невірна чи неповна;

2. рішення не ґрунтується на вірній чи повній інформації.

• Особі необхідно повідомити про скасування рішення.

• Рішення вступає в дію з дня його прийняття.

• Рішення винесене на користь зацікавленої особи може бути відмінене у разі не виконання нею заборгованості, згідно з рішенням.

• Особи, які мають відношення до рішення митних органів, повинні повідомлятись про скасування рішення чи внесення змін.

• Скасування чи зміни рішення вступають в силу з дня прийняття. У виняткових випадках Головне управління митниці може відкласти дату введення в дію відміни чи зміни рішення, захищаючи законні інтереси зацікавленої особи.

Інформація

• Митні органи надають зацікавленим особам інформацію відносно застосування митного законодавства. Митний орган може відмовити у наданні такої інформації, якщо виявлені операції не є експортно-імпортними.

• Інформація надається безплатно. Витрати оплачуються, якщо вони пов'язані з виконанням досліджень, спеціалізованої експертизи товарів, і інші.

• Митні органи надають разом з рішенням тарифну інформацію чи інформацію про оподаткування товарів, на письмову вимогу.

• Інформація надається митними органами про тарифні ставки чи конкретні розрахунки , на момент проведення митних оформлень та сплати митних платежів.

• При митному оформленні товарів для митних органів інформація засвідчує повну відповідність:

1. між задекларованими товарами і товарами, описаними в документах, з метою оподаткування;

2. між декларованими товарами і обставинами, які визначають придбання та походження товарів, і обставин описаних в документах.

• Дана інформація є дійсна до трьох років, з дати її представлення. Дана інформація не дійсна, якщо базується на невірних чи неповних даних, наданих заявником.

• Тарифна інформація вважається недійсною:

1. при прийнятті нових нормативних актів, якщо вони не відповідають їх положенням;

2. Якщо є невідповідність з переліком. Невідповідність може бути:

а) на національному рівні - внаслідок змін у національних поясненнях до номенклатури на митні тарифи, чи по рішенню суду;

б) на міжнародному рівні - внаслідок видання документів за класифікацією, чи змінами пояснень до номенклатури Гармонізованої системи опису і кодування товарів, виданих Світовою митною організацією;

3. при її відміні чи змінах і при умові, що інформація про зміни чи втрату чинності була вчасно доведена.

• Інформація про походження товару перестає бути дійсною якщо:

1. при прийнятті нового нормативного акту чи при укладенні нової міжнародної угоди з Республікою Болгарія, якщо не відповідає їх положенням;

2. якщо є невідповідність:

а) на національному рівні - з поясненнями, прийнятих з метою застосування правил чи по

рішенню суду;

б) на міжнародному рівні - з Угодою по правилах походження, встановлених COT;

• Інформацію можна використовувати з продовженим терміном не більше 6 місяців.

• Класифікація чи визначення походження товару передбачає:

1. встановлення експортних чи імпортних митних зборів;

2. документи на ввіз чи вивіз приймаються, якщо вони видані на основі достовірної інформації і заявляються в митній декларації.

Порядок визначення митних зборів та стягнення інших платежів при ввезені та вивезенні товарів

Мито. Митні тарифи. Тарифна класифікація

• Товари, що перевозяться через державний кордон Республіки Болгарії, обкладаються митом, яке встановлюється Радою Міністрів.

• Мито, яким обкладаються товари, встановлюється митним тарифом Республіки Болгарії.

• Міністерська рада може встановлювати і інший спосіб оподаткування товарів при неторгових операціях.

• Встановлені нормативними актами ставки торгової політики, пов'язані з ввезенням та вивезенням застосовуються згідно з класифікацією товарів у Митному тарифі.

Митний тариф включає:

1. номенклатуру товарів, основану на Гармонізованій системі опису і кодування товарів від

1983 г., підписану в Брюсселі в рамках Всесвітньої митної організації;

2. номенклатура, основана на тарифних ставках, включаючи деякі додатки до неї;

3. ставки мита і інші елементи, якими обкладаються товари, включені в номенклатуру.

• Митний тариф може включати:

1. преференційні тарифні ставки, які передбачені для країн, з якими Республіка Болгарія співпрацює;

2. преференційні тарифні ставки, прийняті односторонньо Республікою Болгарією на користь держави, групи держав чи територій;

3. автономні ставки по відношенню до визначених товарів і держав, які передбачають збільшення, зменшення чи звільнення від мита;

4. інші тарифні ставки.

• Преференційні застосовуються декларантом самостійно, якщо товари відповідають умовам, визначеним по їх застосуванню.

• Якщо ставки, виражені кількісно чи вартісно, застосування їх призупиняється якщо:

1. тарифні квоти, досягли визначеного ліміту на ввезення;

2. тарифні розміри в відповідності з нормативними актами по вивезенню.

• Тарифна класифікація товарів є визначальною по позиціях і підпозиціях в номенклатурі Митного тарифу згідно їх правил.

• Рада Міністрів може визначати сприятливі тарифи які вносяться за товари в залежності від виду чи призначення через зменшення чи звільнення від митних зборів.

Походження товарів

• Не преференційне походження.

- Не преференційне походження товарів, застосовується з метою:

- застосування Митного тарифу, за винятком преференційних тарифних ставок

- застосування встановлених актами Ради Міністрів ставки, відмінних від тарифних.

- Складання та видача сертифікатів про походження.

• Товари, які походять з даної країни, це товари повністю отримані чи виготовлені в цій країні.

• Повністю отримані в країні товари це:

1. корисні копалини, добуті в цій країні;

2. рослинна продукція , вирощена в країні;

3. живі тварини, вирощені в країні;

4. продукція, отримана від живих тварин в країні;

5. продукція рибальського промислу, добутого в країні;

6. продукція морського промислу, добута в світовому океані і територіальних водах країни,

суднами зареєстрованими в цій країні і орендованими нею;

7. товари, отримані чи виготовлені на борту суден-заводів з продукції т. 6 походять з країни, за умови, що ці судна-заводи зареєстровані в цій країні і ходять під її прапором;

8. продукція, добута з морського дна чи надр, Світового океану чи внутрішніх вод, при умові, що ця країна має виключні права на експлуатацію морського дна чи надр;

9. відходи і вторинна сировина, отримані від виробничих операцій, здійснюваних у даній країні;

10. товари, які виготовлені в країні виключно з товарів, зазначених в п. 1 - 9, чи з технічних відходів виробництва.

• Товари, чиє проходження пов'язане з участю більше однієї країни, вважається виробленими в тій країні в якій вони зазнали останню суттєву економічно обґрунтовану обробку чи переробку, що привело до виробництва нового продукту.

• Документ що засвідчує походження товару пред'являється в митні органи за вимогою.

• Незалежно від представленого документа про походження товарів митні органи мають право, в випадках сумніву вимагати інших доказів , які підтвердять що товар відповідає правилам походження, встановленим в Республіці Болгарії.

Преференція походження

Умови для надання преференційного походження товарів з метою застосування ставок визначають за:

1. міжнародними угодами Республіки Болгарія по наданню преференційних тарифних ставок;

2. нормативними актами за односторонніми угодами за участю Республіки Болгарії по наданню преференційних тарифних ставок;

Митна вартість

• Митна вартість визначається в митних цілях на товари в левах. Положення цієї глави визначають поняття митної вартості з метою застосування Митного тарифу Республіки Болгарія, так і з метою застосування нетарифних заходів.

• Митна вартість імпортованих товарів, визначена цим пунктом , є договірна вартість, яка є реально сплачена чи ціна що підлягає сплаті при ввезенні чи вивезенні з Республіки Болгарія, коригується при умові, що:

1. немає обмежень відносно права на розпорядження чи використання товарів покупцем, крім обмежень, які:

- встановлені нормативними актами Республіка Болгарія;

- визначають географічний регіон, куди товари можуть бути перепродані;

- не впливають на вартість товарів;

2. покупець та продавець не є взаємозв'язані сторони крім - умов, що договірна вартість є прийнятна для митних цілей.

• Митна вартість може бути визначена по ідентичних чи подібних товарах.

. • Незалежно від документів, які представляються при перетині кордону на товари, що швидко псуються і ввозяться по договору консигнації, митна вартість на вимогу декларанта може бути визначена за спрощеним порядком, який регламентується у збірнику правил.

• Порядок визначення митної вартості з врахуванням зносу, пошкоджень та інших випадків передбачено в збірнику правил.

Ввезення товарів на митну територію Республіки Болгарія

З моменту ввезення на митну територію товари знаходяться під митним наглядом і є об'єктом

митного контролю згідно з діючим положенням.

• Товари знаходяться під митним наглядом відповідно до визначеного на митницях статуту. Імпортовані товари знаходяться під митним наглядом

- до зміни їх митного статусу;

- до ввезення їх у вільну зону чи на ліцензійний склад;

- до його реекспорту ;

- знищення його;

• Товари, ввезені на митну територію країни, повинні бути негайно доставлені особою, що їх ввезла до відповідної митної установи чи до іншого місця, визначеного митницею. При необхідності митні органи визначають маршрут перевезення товарів.

• Товари, які тимчасово переміщуються через мит;ну територію Республіки Болгарія, переміщуються між двома пунктами по водному чи повітряному шляхах перебувають під митним наглядом.

• У випадках непереборної сили чи інших не передбачуваних обставинах, якщо особою не може бути виконано зобов'язання по доставці вантажу, то необхідно негайно повідомити найближчі

митні органи про їх місцезнаходження. Митні органи визначають міри, які треба прийняти для здійснення митного нагляду, а при необхідності забезпечують перевезення товарів до митної установи чи до визначеного місця.

Порядок представлення товарів митним органам

• Товари, які перетнули митний кордон повинні бути обов'язково представлені у митні органи особою, що їх ввезла на митну територію Республіки Болгарія, чи особою уповноваженою на перевезення вантажу.

• Товари, які переміщуються пасажирами в митному режимі, в обов'язковому порядку представляються в митні органи, якщо інше не передбачено у збірнику правил.

• Із представлених товарів можуть відбиратися проби та зразки з метою проведення аналізу, для видачі дозволу митними органами на вільне використання товару.

Маніфест на розвантаження товарів представлених у митні органи

• На товари, які представляються у митні органи в обов'язковому порядку подається митний маніфест.

• Митний маніфест повинен подаватися безпосередньо після представлення товарів у митні органи. Митні органи можуть визначати інші терміни подання маніфесту але не пізніше, першого робочого дня після представлення товару.

• Маніфест на товарів подається за умов і порядку, який передбачений в збірнику правил. Митні органи можуть приймати до уваги і інші документи, які є ідентичними маніфесту на товар.

Митний маніфест подається:

1. особою, яка ввозить товари на митну територію Республіки Болгарія, чи особою, уповноваженою на перевезення вантажу;

2. особою, що діє за дорученням власника товару;

• Випадки, коли в митні органи може не подаватися маніфест, передбачено в збірнику правил.

• Товари можуть бути розвантажені чи перевантажені на інший транспортний засіб, тільки з дозволу митних органів, в зоні діяльності яких вони перебувають.

• В разі аварії чи інших не передбачуваних обставин, для негайного розвантаження чи повного перевантаження товару необхідно мати дозвіл. Про такі випадки негайно інформуються митні органи.

• 3 метою митного контролю товарів, включно і транспортних засобів, які знайдені, розвантаження і розпакування товару митні органи можуть проводити протягом будь-якого часу .

• Товари можуть бути перевезені в інше місце від попереднього місця розміщення , тільки з дозволу митних органів.

Митні напрями

• Якщо немає нормативного обмеження чи заборони, які передбачені законом, товари направляються за місцем призначення , незалежно від їх виду, кількості та походження.

• Виключенням є товари, які заборонені до ввезення, або мають обмеження. А саме: товари що загрожують національній безпеці, громадському порядку, можуть зашкодити населенню, тваринному чи рослинному світу та навколишньому середовищу, а також товари, що являються національною, художньою, історичною, археологічною чи культурною цінністю і об'єкти інтелектуальної власності.

Митні режими

• Всі товари, які попадають під митним режим, підлягають обов'язковому декларуванню і відповідності до митного режиму.

• Декларування в митних органах здійснюється у письмовій формі, але збірник правил передбачає декларування у електронному вигляді чи шляхом інших дій, за бажанням власника товару.

Письмове декларування

• Письмове декларування здійснюється по митній декларації, форма якої і порядок заповнення визначений міністром фінансів.

До митної декларації повинні подаватись всякі документи, нормативно визначені для дозволеного митного режиму, за яким товар декларується.

• Митна декларація, яка заповнена згідно вимог, приймається негайно в митні органи, якщо їм представлено заявлені товари.

• Митна декларація може заповнятись безпосередньо особою, яка може представляти у визначеному порядку в компетентні митні органи товари і всякі документи, необхідні в дозволеному митному режимі, за яким декларується товар.

Декларант повинен бути місцевою особою. Така умова не є обов'язковою для осіб, які:

1. декларують транзит чи тимчасовий ввіз; чи

2. декларують товари в рідкісних випадках і якщо митні органи вважають декларування допустимим.

• Митні органи по бажанню декларанта можуть дозволити внести не більше однієї поправки до прийнятої митної декларації.

Не допускається виправлення, коли митні органи:

1. інформували декларанта про виявлену помилку до завершення перевірки товарів;

2. констатували неточності в поданій декларації;

3. дозволили переміщення товарів.

• Митні органи на вимогу декларанта анулюють прийняті митні декларації, якщо декларант докаже, що митний режим був заявлений помилково чи через особливі обставини декларування у даному режимі є неможливе.

Анулювання декларації може бути причиною для застосування покарань.

Провадження у справах про порушення митних режимів

• У всіх випадках порушення митних режимів митними органами складається акт.

Постанова із зазначенням міри покарання виноситься начальником Головного управління митниці чи призначеною ним посадовою особою.

• Якщо порушник є встановленою чи невстановленою особою, то акт про адміністративне порушення направляється за вказаною адресою, а в разі її відсутності в постанові робиться відповідна відмітка. Постанова набирає чинності через два місяці з моменту винесення.

Розпорядження товарами, які конфісковані чи залишені в користь держави і розпорядження поступленими сумами

Митна адміністрація розпоряджається конфіскованими і залишеними в користь держави товарами при умовах і в порядку, визначеному в збірнику правил.

Від сум, що поступили від реалізації залишених і відібраних в користь держави товарів, оплачуються витрати митних установ, по утриманню, перевезенню і зберіганню ними, також розходи по оцінці і їх продажу .