Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

1.4. Організаційна структура Державного казначейства України

Організаційну структуру Державного казначейства України сформовано, виходячи із завдань, поставлених щодо виконання Державного бюджету України.

Держказначейство має у своєму підпорядкуванні територіальні органи - управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та відділення, агентства, представництва, філії, пункти уповноважених у районах, містах і районах у містах. Доцільність створення територіальних органів у районах, містах і районах у містах визначається Колегією Держказначейства.

Організаційна структура Державного казначейства України (ДКУ) відтворює структуру адміністративно-територіального устрою України. ДКУ складається з центрального, 27 казначейських управлінь обласного значення та 684 територіальних відділень. Відповідно до свого адміністративно-територіального розміщення установи ДКУ поділені на три рівні: центральний, обласний та районний:

• Центральний рівень представляє Державне казначейство України, яке знаходиться у столиці України - Києві;

• 27 управлінь Державного казначейства (ОУДК) розташовані таким чином:

1 адміністративне управління - в Автономній Республіці Крим;

24 Адміністративні управління функціонують в областях;

2 адміністративні управління - у містах Києві та Севастополі.

684 районних відділення Державного казначейства (РВДК) - у найбільш важливих місцевих адміністративних центрах.

У деяких випадках районні відділення Державного казначейства (РВДК) або одночасно обслуговують бюджетні установи, що розташовані як у сільській місцевості, так і у районному центрі, або зовсім не запроваджуються як окремі органи, оскільки деякі адміністративні райони великих міст об’єднують свої функції, зливаючись у єдине міське ВДК великого міста.Державне казначейство України та його територіальні органи є юридичними особами, мають самостійні баланси, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Державне казначейство України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Голова Держказначейства має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України.

Голова Держказначейства здійснює загальне керівництво Держ- казначейством, несе персональну відповідальність за стан справ у сфері діяльності Держказначейства, визначає повноваження та розподіляє обов’язки між своїми заступниками.

Голова Держказначейства затверджує структуру Держказначейства та управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці областях, містах Києві та Севастополі, призначає на посади та звільняє з посад керівників територіальних органів Держказначейства. Штатні розписи відділень, агентств, представництв, філій, пунктів уповноважених у районах, містах і районах у містах затверджують керівники відповідних територіальних управлінь за погодженням з керівництвом Держказначейства.

Для погодженого вирішення завдань, що належать до компетенції Держказначейства, обговорення найважливіших питань його діяльності утворюється колегія у кількості 11 чоловік у складі Голови Держказначейства (голова колегії), його заступників за посадою та інших керівних працівників Держказначейства. Склад колегії затверджується Головою Держказначейства. Рішення колегії втілюються в життя постановами.

Нині існує 24 адміністративних обласних управління. Середня чисельність персоналу у кожному ОУДК становить 54 одиниці. Кожне ОУДК очолює начальник, який несе відповідальність за роботу всіх районних відділів Державного казначейства у рамках адміністративного регіону та в межах покладених на нього функцій. Обласні управління Державного казначейства (ОУДК) здійснюють:

1. Впровадження законодавчої та нормативної бази з виконання бюджету.

2. Касове виконання Державного бюджету, зокрема:

• бухгалтерський облік та звітність з проведених ними операцій;

• отримання, реєстрацію, доведення бюджетним установам асигнувань та інформації, пов’язаної з управлінням бюджетом, виписок про асигнування;

• управління бюджетними надходженнями на Єдиний казначейський рахунок у НБУ, переказ коштів та проведення видатків;

• облік та звітування органам виконавчої та законодавчої влади про виконання функцій, що входять до обов’язків ОУДК;

• збирання, перевірку та введення даних до інформаційної системи, а також консолідацію звітів про виконання бюджету;

• контроль за фінансовим виконанням державних програм, державних цільових фондів.

3. Виконання завдань Держказначейства.

4. Керівництво, контроль та оцінку роботи підвідомчих районних казначейських відділень РВДК.

5. Управління казначейською інформаційною системою всіх казначейських органів в області.

6. Підготовку та виконання планів щодо контрольно-ревізійних перевірок підвідомчих РВДК.

7. Кадрову роботу, навчання персоналу.

Обласне управління Державного казначейства складається з:

• відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів бюджетних установ;

• відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів силових структур та установ Міністерства оборони;

• відділу проведення платежів з фонду подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

• відділу розмежування та оперативного обліку державних доходів;

• відділу бухгалтерського обліку і звітності;

• операційного відділу;

• відділу комп’ютеризації;

• відділу організації роботи та контролю підвідомчих органів;

• відділу кадрів;

• адміністративно-господарського відділу.

684 районних відділення ДКУ розташовані по всій країні. Середня чисельність персоналу районних ВДК становить 12 одиниць. Усі начальники казначейських відділень звітують безпосередньо начальникові обласного управління Державного казначейства. Кожне районне відділення несе відповідальність за здійснення касових операцій з виконання Державного бюджету у своєму районі.

Кожне відділення ДКУ очолює начальник, який відповідає за роботу, покладену на нього відповідно до функцій

Відділення районного казначейства несуть відповідальність за:

1. Впровадження та дотримання законодавчих та нормативних документів щодо виконання бюджету.

2. Касове виконання Державного бюджету, зокрема:

• бухгалтерський облік та звітність по операціях, що здійснюються РВДК;

• отримання, реєстрацію, доведення розпорядникам бюджетних коштів асигнувань та інформації, пов’язаної з управлінням бюджету, а також підготовку виписок про асигнування та касові видатки; звірку даних обліку по доходах з фіскальними органами, здійснення повернень та розмежування доходів;

приймання від бюджетних установ заяв на платіж, їх контроль, включаючи контроль за дотриманням лімітів видатків та здійсненням платежу;

*звітування установами законодавчої та виконавчої влади по функціях, що входять до обов’язків РВДК;

• збирання та перевірку звітів розпорядників коштів та формування зведених звітів про касове виконання Державного бюджету за видатками;

• контроль за виконанням державних програм та державних цільових

фондів;

• роботу з кадрами, навчання персоналу.

• Районні та міські відділення Державного казначейства складаються з:

• відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів;

• відділу розмежувань та оперативно-аналітичного обліку державних

доходів;

• відділу бухгалтерського обліку і звітності.