Булгакова C.O. Казначейська система виконання бюджету (2000)

6.2. Функції казначейства

Термін "функція" означає "зовнішній прояв якості якого-небудь об'єкта в даній системі відносин". Стосовно казначейства функції характеризують прояв його суті в дії, завдання, обов'язки, пов'язані з його діяльністю.

Функції є завжди залежними від суті, яку вони виражають, і показують, яким чином реалізується суспільне значення тої чи іншої економічної категорії.

Суть діяльності Державного казначейства полягає в тому, що воно переходить на казначейську систему виконання Державного бюджету шляхом обліку надходжень, податків, зборів та інших обов'язкових платежів та проведення видатків Державного бюджету України через оплату рахунків суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам бюджетних коштів.

На Державне казначейство в Україні покладено наступні функції:

* касове виконання державного бюджету та бюджетів самоврядування за доходами та видатками;

* контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів на стадії проведення платежу на підставі підтверджуючих документів, наданих розпорядниками бюджетних коштів;

* управління коштами державного бюджету та бюджетів самоврядування;

* облік доходів та видатків державного бюджету та бюджетів самоврядування;

* облік, обслуговування та погашення зовнішнього та внутрішнього боргів держави (за розпорядженнями Міністерства фінансів України);* отримання звітів про виконання кошторисів доходів і видатків від розпорядників бюджетних коштів, звіряння даних обліку органів Держказначейства з даними обліку розпорядників;

* складання та подання у порядку, визначеному законодавством України, звітів про виконання Державного бюджету України, зведеного бюджету України та зведених бюджетів самоврядування;

* здійснення розмежування загальнодержавних податків, зборів, інших обов'язкових платежів між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, проводить взаєморозрахунки між ними. Розмежування з бюджетами нижчого рівня проводяться за умови укладення угод між органами Держказначейства та відповідними Радами;

* розроблення та затвердження нормативно-правових актів та єдиних правил організації роботи з питань казначейського виконання бюджетів усіх рівнів, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету та бюджетів самоврядування, кошторисів доходів та видатків бюджетних установ, відкриття рахунків у органах Державного казначейства;

* здійснення у безспірному порядку стягнення належних державному бюджету коштів по взаєморозрахунках між бюджетами;

* управління поточними залишками казначейських рахунків з метою отримання доходів та зарахування їх до загального спеціального фондів державного бюджету;

* відповідно до укладених угод відкриття та обслуговування рахунків розпорядників бюджетних коштів у органах Держказначейства;

* здійснення оплати рахунків за дорученням розпорядників бюджетних коштів відповідно до чинних нормативних актів При цьому Держказначейство не несе відповідальності по зобов'язанням, прийнятих розпорядниками бюджетних коштів;

* забезпечення роботи інформаційно-обчислювальної системи Держказначейства та її взаємодії з інформаційними системами Національного та комерційних банків України, міністерств, відомств та інших органів виконавчої влади, установ та організацій;

* добір, розстановка кадрів, створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення проведення єдиної державної політики з питань державної служби в органах Держказначейства;

* організація та здійснення внутрішньосистемного контролю й аудиту;

* інші функції, передбачені чинним законодавством України. Державне казначейство має реалізовувати принцип Єдиного казначейського рахунку Державного бюджету в поєднанні з централізованою системою, яка дасть змогу мати вичерпну інформацію про щоденний стан державних фінансів, забезпечить можливість маневрування державними грошовими ресурсами. За цих умов за банківською системою залишається здійснення функцій акумуляції коштів Державного бюджету України, їх зберігання та перерахування за дорученням органів Державного казначейства, а також прийом, зберігання та видачу готівки. А за міністерствами та відомствами залишається право розподілу асигнувань за напрямами видатків коштів, затвердженими Державним бюджетом України.

Як свідчить світовий досвід, такий розподіл функцій щодо касового виконання Державного бюджету між фінансовою та банківською системами є найбільш ефективним, оскільки дає змогу зосередити всі важелі управління Державним бюджетом у руках головного фінансового агента держави в особі Державного

казначейства України.

Для виконання своїх функцій Державне казначейство України

має право:

* виступати учасником системи електронних платежів Національного банку України;

* відкривати, використовувати і закривати в установах банків кореспондентські рахунки в національній та іноземній валютах;

* отримувати безоплатно від Національного банку та комерційних банків України інформацію про наявність та рух коштів за поточними, депозитними, бюджетними та іншими рахунками розпорядників та отримувачів бюджетних коштів;

* отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів інформацію та статистичні дані щодо виконання Державного бюджету та бюджетів самоврядування;

* вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та банків дотримання установленого порядку виконання бюджетів;

* призупиняти або обмежувати за рішенням Голови Держказначейства та його заступників, а також керівників територіальних органів Держказначейства проведення операцій за рахунками розпорядників бюджетних коштів у разі порушення ними встановленого порядку використання бюджетних коштів, а також неподання кошторисів та звітності про їх надходження та використання;

* вживати заходів щодо усунення виявлених порушень при проведенні розрахунків (взаєморозрахунків) по доходах та видатках державного бюджету та бюджетів самоврядування за повідомленням контролюючих та правоохоронних органів, а також вимагати усунення виявлених порушень від усіх учасників

зазначених розрахунків;

* укладати з установами, організаціями та підприємствами всіх форм власності угоди (контракти), що забезпечують виконання функцій, покладених на Держказначейство;

* відмовляти розпорядникам бюджетних коштів у відкритті рахунків без укладання відповідної угоди;

* видавати разом з Національним банком України іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні нормативні акти;

* інші права, передбачені чинним законодавством України.