Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність (2004)

2.4. Інвестиційна привабливість об’єктів ринку інвестицій

Однією з головних задач, які стоять перед інвестором на ринку інвестицій є вибір об’єктів інвестуванні компаній та фірм тих галузей, які мають найкращі перспективи розвитку та можуть забезпечити найбільш високу ефективність інвестицій. Основою такого вибору є оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості регіонів, окремої сфери діяльності (галузі) та підприємств чи фірм.

Інвестиційна привабливість регіонів України оцінюється на базі 5 узагальнюючих показниках, які у свою чергу включають такі аналітичні показники:

1. Рівень загальноекономічного розвитку регіону:

1.1. Питома вага регіону у ВВП і національному доході.

1.2. Обсяг виробленої промислової продукції на душу населення.

1.3. Рівень самозабезпечення регіону основними продуктами.

1.4. Обсяг та динаміка капітальних вкладень у регіоні на душу населення.

1.5. Число компаній та фірм різних форм власності та інше.2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону.

2.1. Число підрядних будівельних організацій усіх форм власності.

2.2. Обсяг місцевого виробництва основних видів будівельних матеріалів.

2.3. Виробництво енергетичних ресурсів на душу населення.

2.4. Забезпеченість залізничним та автомобільним транспортом.

3. Демографічна характеристика регіону.

3.1. Питома вага населення регіону в загальній чисельності жителів України.

3.2. Співвідношення сільських та міських жителів.

3.3. Питома вага населення, яке зайняте у громадському виробництві на підприємствах усіх форм власності.

3.4. Рівень кваліфікації працівників регіону.

4. Рівень розвитку ринкових відносин та комерційної інфраструктури регіону.

4.1. Питома вага приватизованих підприємств у загальному числі підприємств.

4.2. Питома вага компаній та фірм недержавних форм власності у загальній кількості виробничих підприємств.

4.3. Чисельність спільних підприємств.

4.4. Чисельність банківських установ.

4.5. Чисельність страхових компаній.

4.6. Чисельність бірж (фондових, товарних, спеціалізованих).

5. Рівень кримінальних, екологічних та інших ризиків.

5.1. Рівень економічних правопорушень.

5.2. Питома вага підприємств із шкідливими виробництвами.

5.3. Середній радіаційний фон тощо.

1нвестиційна привабливість окремої сфери діяльності (галузі) включає в себе:

1. Важливість галузі — значення продукції, її особливість, частка експорту, залежність від імпорту, рівень забезпеченості внутрішніх потреб країни тощо.

2. Характеристика споживання продукції галузі, рівень конкуренції чи монопольності, особливості ринку збуту, фактичні та потенційно можливі обсяги ринку тощо.

3. Рівень державного втручання у розвиток галузі (законодавство, податки, амортизаційна та кредитна політика тощо).

4. Соціальна роль галузі та кількість робочих місць, середня зарплата, екологічна забезпеченість виробництва тощо.

5. Фінансові умови роботи галузі (середній рівень прибутковості, оборотність активів тощо).

Інвестиційна привабливість окремого підприємства (фірми) включає:

1. Загальну характеристику підприємства — характер технології; наявність сучасного обладнання, складського господарства, власного транспорту; географічне розміщення; наближеність до транспортних комунікацій.

2. Характеристику технічної бази підприємства — стан технології, вартість основних фондів, коефіцієнт фізичного та морального старіння основних фондів.

3. Номенклатуру продукції, що випускається.

4. Виробничу потужність.

5. Місце підприємства в галузі, на ринку, рівень його монопольності.

6. Характеристику системи управління.

7. Статутний фонд, власники підприємства, ціна акцій.

8. Структуру витрат на виробництво.

9. Обсяг прибутку та напрямки його використання.

10. Оцінку фінансового стану підприємства.

У світовій та вітчизняній практиці для визначення інвестиційної привабливості підприємства використовується методика визначення стану підприємства за даними бухгалтерської фінансової звітності, яка включає в себе розрахунок групи показників, вибір яких залежить від цілей, що ставить перед собою інвестор.

В Україні в основу методики визначення інвестиційної привабливості підприємства використовується Положення “Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що піддягають приватизації”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 р. № 49/121 та зареєстрованого у Міністерстві Юстиції України 8.02.2001 р. № 121/5312 [2].

Відповідно до цього Положення оцінка підприємства включає в себе: ж вертикальний аналіз (визначення питомої ваги окремих статей фінансових звітів) так і горизонтальний аналіз (порівняння величин відповідних показників за декілька періодів, їх зміни та тенденції, а також порівняння з іншими підприємствами галузі).

Основним джерелом інформації для визначення інвестиційної привабливості є бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства за два останні календарні роки та останній звітний період, а саме: бухгалтерський баланс Ф.1 (річний або квартальний), звіт про дебіторську або кредиторську заборгованість

(Ф. 1- б), звіт про фінансові результати діяльності підприємства (Ф2), звіт про фінансово-майновий стан (ФЗ), примітки до річної фінансової звітності (Ф5) та при необхідності, розшифровки дебіторсько-кредиторської заборгованості, структури запасів, готової продукції, основних фондів тощо.

Оцінка фінансового стану підприємства складається з таких етапів:

- оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;

- оцінка фінансових результатів діяльності підприємства;

- оцінка ліквідності;

- аналіз ділової активності;

- аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);

- аналіз рентабельності

Алгоритм розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів) та їх нормативні значення визначені у таблицях 16. Для порівняння значень розрахованих показників (коефіцієнтів) у разі, якщо останнім звітним періодом, за який подається звіт про фінансові результати, є квартал, а всі попередні періоди, за які здійснюється розрахунок, є річними, необхідно дані квартального звіту про фінансові результати помножити на коефіцієнт К = 4 / N, де N — порядковий номер останнього звітного кварталу.

1. Оцінка майнового стану підприємства дає змогу визначити абсолютні й відносні зміни статей балансу за визначений період, відслідковувати тенденції їхньої зміни та визначити структуру фінансових ресурсів підприємства. Для оцінки майнового стану доцільно розрахувати такі показники (коефіцієнти), які характеризують виробничий потенціал підприємства: коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів та коефіцієнт вибуття основних засобів див. табл. 2.1.

2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства передбачає дослідження динаміки та структури фінансових результатів його діяльності, дозволяє визначити фактори, що вплинули на формування величини чистого прибутку (збитку) підприємства.

За результатами аналізу робиться висновок щодо прибутковості або збитковості діяльності підприємства, тенденцій зміни фінансових результатів діяльності підприємства порівняно з попередніми періодами, основних факторів, що вплинули на формування кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

№ п/пНазва показникаАлгоритм розрахункуНормативне значення
1Коефіцієнт зносу основних засобівФ.1р.032 / Ф.1 р.031Зменшення
2Коефіцієнт оновлення основних фондівф.5р.260 (гр.5) / / ф. 1р.031(гр.4)Збільшення
3Коефіцієнт вибуття основних фондівф.5 р.260 (гр. 8 ) / /ф.1 р.031(гр,3)Повинен бути меншим ніж коефіцієнт оновлення основних фондів
3. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу див. табл. 2.2.

4. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості й незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта платоспроможності (автономії), коефіцієнта фінансування, коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами та коефіцієнта маневреності власного капіталу див. табл. 2.3.

№ п/пНазва показникаАлгоритм розрахункуНормативне значення
1Коефіцієнт покриттяФ1 р.260/ф 1 р.620-1
2Коефіцієнт швидкої ліквідностіфі (р.260 - р.100 - р.110 p.120-p.130-p.140)/ / ф1р.6200,6 - 0,8
3Коефіцієнт абсолютної ліквідностіф1(р.220 + р.230 + р.240/ /ф1рі)20-0, збільшення
4Чистий оборотний капітал, тис. грн.ф1(р.260 - р.620)-0, збільшення
Таблиця 2.3. Розрахунок показників платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

<table border="1"> № п/п Назва показника Алгоритм розрахунку Нормативне значення 1 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) Ф1р.380/ф1р.640 -0,5 <tr> 2 Коефіцієнт фінансування ф1(р.430+р.480 + р.620 + +р.630) / ф1р.380 <td>