Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2006)

3.3. Інвестиційний контроль і моніторинг інвестиційної діяльності підприємства

Важливою функцією управління інвестиційною діяльністю на підприємстві є інвестиційний контроль.

Інвестиційний контроль — це процес перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності підприємства.

Об'єктом інвестиційного контролю можуть виступати різні управлінські рішення в сфері інвестиційної діяльності підприємства.

Ефективний інвестиційний контроль повинен відповідати ряду вимог, до яких належать:

— своєчасність проведення контролю;

— гнучкість методів контролю;

— простота контролю;

— економічність контролю.

Інвестиційний контроль грунтується на результатах інвестиційного аналізу.

Розрізняють різні види інвестиційного контролю за класифікаційними ознаками:

1. За формою здійснення контролю:

— зовнішній інвестиційний контроль — здійснюється зовнішніми контролюючими органами (податковою адміністрацією, банком, який видав кредит, зовнішнім інвестором) з метою виявлення тенденцій розвитку інвестиційної діяльності підприємства, виявлення змін у факторах інвестиційної привабливості підприємства, а також контролю над відповідністю інвестиційної діяльності підприємства існуючим стандартам;

— внутрішній інвестиційний контроль — являє собою організований усередині підприємства процес перевірки виконання інвестиційних планів та управлінських рішень у сфері інвестицій з метою реалізації інвестиційної стратегії підприємства.

2. За видами контролю:

— стратегічний інвестиційний контроль — спрямований на інвестиційну стратегію підприємства й виконання її основних показників. Контрольний період — квартал, рік;

— тактичний інвестиційний контроль — спрямований на виконання показників тактичних планів інвестиційної діяльності підприємства. Контрольний період — місяць, квартал;

— оперативний інвестиційний контроль — контроль виконання календарних планів і бюджетів інвестиційної діяльності. Контрольний період — тиждень, місяць.Внаслідок інвестиційного контролю на підприємстві виявляються відхилення фактичних результатів від запланованих та аналізуються причини цих відхилень. Негативні відхилення усуваються шляхом прийняття координуючих управлінських рішень й усунення виявлених причин.

Інвестиційний контроль на підприємстві містить у собі ряд послідовних етапів:

— спостереження за ходом реалізації інвестиційних планових завдань;

— виявлення відхилення фактичних результатів інвестиційної діяльності від запланованих;

— виявлення серйозних погіршень в інвестиційній позиції підприємства;

— виявлення причин відхилень фактичних результатів інвестиційної діяльності від запланованих;

— розробка оперативних управлінських рішень з нормалізації інвестиційної діяльності підприємства відповідно до передбачених завдань інвестиційних планів;

— коригування при необхідності окремих запланованих цілей і показників інвестиційної діяльності у зв'язку зі зміною зовнішніх і внутрішніх умов її здійснення.

Ефективна організація інвестиційного контролю на підприємстві припускає здійснення моніторингу інвестиційної діяльності.

Моніторинг інвестиційної діяльності — це механізм постійного спостереження за контрольованими показниками інвестиційної діяльності, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених і виявлення причин цих відхилень.

Організація моніторингу інвестиційної діяльності сприяє становленню безперервного процесу контролю основних інвестиційних показників, що у свою чергу, веде до підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства.